• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Potpisani Ugovori o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije

09.09.2018.

Potpisani Ugovori o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije

Ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja Josip Martić je 13.09.2018. godine u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja potpisao Ugovore o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije sa Gradonačelnicima/Načelnicima gradova/općina koje financira Vlada Federacije.

Gradonačelnik Grada Livno, Luka Ćelan je potpisao Ugovor za Projekat: “Utopljavanje objekta Osnovne škole fra Lovro Kraula” u Livnu sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.
Grad Livno u svrhu realizacije Projekta: „Utopljavanje objekta Osnovne škole fra Lovro Kraula” obezbjediće sredstva u iznosu od 65.186,22 KM.

Gradonačelnik Grada Goražde, Muhamed Ramović, je potpisao Ugovor za Projekat: “Povećanje energetske efikasnosti u objekta Sportske dvorane” u Goraždu sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.
Grad Goražde u svrhu realizacije Projekta: „Povećanje energetske efikasnosti u objekta Sportske dvorane” obezbjediće sredstva u iznosu od 24.900,60 KM.

Načelnik Općine Čapljina, Smiljan Vidić, je potpisao Ugovor za Projekat : “Sanacija dijela krova objekta Dom zdravlja u Čapljini – faza I ” sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.
Općina Čapljina u svrhu realizacije Projekta: „Sanacija dijela krova objekta Dom zdravlja u Čapljini – faza I” obezbjediće sredstva u iznosu od 17.955,23 KM.

Načelnik Općine Stolac, Stjepan Bošković, je potpisao Ugovor za Projekat: “Zamjena vanjskih otvora na O.Š. Stolac u cilju utopljavanja ” sa sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.
Općina Stolac u svrhu realizacije Projekta: „Zamjena vanjskih otvora na O.Š. Stolac u cilju utopljavanja” obezbjediće sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Ugovori su potpisani sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“ broj 23/18).
Sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 5/18).