• B/H/S
  • ENG

PROJEKTANT

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 25a/22), poslove projektovanja građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.U skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja.

Registar izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti nostrifikacije

Registar projektana kojima je dato ovlaštenje