• B/H/S
  • ENG

PROJEKTANT

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 25a/22, 42/22 i 93/22), poslove projektovanja građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja. U skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja (Registar izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti nostrifikacije).

Fizička lica podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja u skladu sa članom 49. ove Uredbe, a obrazac se može preuzeti ovdje.

 

REGISTAR
projektanata kojima je dato ovlaštenje
R/B NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA VAŽI DO VRSTA STRUČNIH POSLOVA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
1. "ELVIK" d.o.o. Srebrenik
Radnička b.b.
Srebrenik
4.3.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to: projekta elektrotehnike (elektroenergetika).
2. "SENDO" d.o.o. Sarajevo,
Trg Heroja broj 35,
Sarajevo - Novo Sarajevo
28.3.2028. ispunjava uslove za izradu hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje.
3. "DELING" d.o.o. Tuzla,
Šići b.b.,
Tuzla
2.4.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor
u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika i telekomunikacije,
- Mašinskog projekta: proizvodna tehnika.
4 "HKP CONSULTING" d.o.o. Banja Luka,
ul. Petra Kočića broj 5,
Banja Luka
23.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora, građevina i zahvata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- Konstruktivnog projekta u oblasti niskogradnje,
- Hidrotehnički projekat u oblasti niskogradnje i visokogradnje,
- Projekta elektrotehnike (elektroenergetika) u oblasti niskogradnje i visokogradnje,
- Saobraćajnog projekta (cestovni) u oblasti niskogradnje.
5 GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
Nikole Pavića br. 11, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska
17.3.2024. izrade geotehničkih projekata, izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada projekta konstrukcija: mostovi, tuneli, vijadukti, nadputnjaci, podputnjaci, potporne konstrukcije i propusti.
- izrada građevinskog projekta cesta.
6 ''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce
Lučina b.b., Jajce
23.1.2024. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
7 ''DELING'' d.o.o. Tuzla
Šići b.b., Tuzla
3.1.2024. izrada elektro dijela projekta (oblast telekomunikacije i elektroenergetika) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje.
8 ARHI PLUS d.o.o. Mostar
Fra Franje Miličevića br. 21, Mostar
23.1.2024. izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
9 TING d.o.o.
Kulina Bana b.b.
Žepče
30.9.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- projekti elektrotehnike (elektroenergetika).
- projekti zaštite od požara.
- projekti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
10 KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA SARAJEVO p.o.
Josipa Štadlera 32, Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad
6.4.2024. izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
11 RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Rudarska br. 72, Tuzla
16.3.2024. izrade geotehničkih projekata.
12 "ALFA THERM" d.o.o. Mostar,
Bišće polje b.b.,
Mostar
10.8.2027. izrada mašinskog projekta (KGH tehnika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje.
13 ZGI d.o.o. Mostar
Rudarska br. 247, Mostar
13.4.2024. izrada projekata zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta.
14 ''GEOAVAS'' d.o.o. Sarajevo
Joze Penave br. 3, Sarajevo, Ilidža
13.4.2024. izrada geotehničkih projekata.
15 ''TEHNOPETROL'' d.o.o. Tuzla
Đorđa Mihajlovića br. 4, Tuzla
18.4.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti mašinstva, i to:
- izrada projekta transportnih sistema,
- izrada projekta posuda pod pritiskom,
- izrada projekta mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.
16 ''Hydro Control'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko Polje b.b.,
Sarajevo, Ilidža,
22.5.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
17 ''ROUTING'' d.o.o. Banja Luka
ul. I krajiškog korpusa br. 16, Banja Luka,
Produženo važenje ovlaštenja do
20.9.2023.
izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:
područje niskogradnje:
- izrada građevinskog projekta cesta.

- izrada projekta konstrukcija.

područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
- izrada arhitektonskog dijela projekta.

područje hidrotehnike:
- izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta.
18 CET Energy d.o.o. Sarajevo
Trg Barcelone br. 2, Sarajevo-Novi Grad
27.5.2024. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike i telekomunikacija, i to:
- EE postrojenja, industrijska postrojenja, zaštita i upravljanje, daljinsko upravljanje i nadzor, mjerenje, pomoćno napajanje, električne instalacije.
19 ZGI d.o.o. Mostar,
Rudarska broj 247,
Mostar
23.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta.
20 ''FORMA-AGD'' d.o.o. Zenica

Dr. Adolfa Goldbergera 2, Zenica
23.5.2024. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
21 TERMO KONTROL D.O.O. Bijeljina
Kulina Bana b.b., Bijeljina,
1.7.2024. izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
22 ''INTERCLIMA'' d.o.o. Sarajevo
Hifzi Bjelevca 11A, Sarajevo - Ilidža,
22.6.2024. izrada mašinskog (KGH) dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
23 ''AECOM INOCSA S.L.''
Alfonso XII 62, 5a, Madrid, Španija
29.5.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- područje niskogradnje: izrada projekta konstrukcija, izrada građevinskog te saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga,
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine): izrada arhitektonskog dijela projekta i projekta konstrukcija,
- područje hidrotehnike: izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta.
24 URBING d.o.o. Sarajevo
Vrazova br. 12/I, Sarajevo, Sarajevo - Centar
10.7.2024. izrada projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
25 ''ESTA'' d.o.o. Busovača
Matice hrvatske b.b., Busovača,
13.7.2024. izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta.
26 "TRASA" d.o.o. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića br. 3
Sarajevo - Centar
13.2.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
27 ''KOMING-PRO'' d.o.o. Gradiška,
ul. Nikole Tesle broj 13,
Gradiška
22.5.2027. izrada projekta elektrotehnike: telekomunikacije, automatika i elektronika, investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
28 ''EDI-ING'' D.o.o. Donji Vakuf,
ul. 705 Slavne brdske brigade broj 13,
Donji Vakuf
22.5.2027. izrada građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički, investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje.
29 ''EDI-ING'' D.o.o. Donji Vakuf,
ul. 705 Slavne brdske brigade broj 13,
Donji Vakuf
2.6.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
30 TTU energetik d.o.o. Tuzla,
ul. 18. hrvatske brigade broj 25,
Tuzla
2.6.2027. izrada projekta elektrotehnike: elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika, investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
31 Privredno društvo ''IBIS'' d.o.o. Zavidovići,
ul. Husein kapetana Gradaščevića b.b.,
Zavidovići
19.6.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje.
32 TTU energetik d.o.o. Tuzla
18 hrvatske brigade br. 25, Tuzla
9.7.2024. izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja energetike i industrije, i to:
- izrada mašinskog dijela projekta (procesno i proizvodno mašinstvo).
- izrada projekata transportnih sistema.
- izrada projekata posuda pod pritiskom.
- izrada projekata mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.
33 ARTING BH d.o.o. Sarajevo
ul. Nikole Šopa br. 9
Ilidža
13.2.2027. izrada geotehničkog projekta.
34 RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Rudarska br. 72, Tuzla,
9.7.2024. izrada projekta zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta
35 ''Elko-Marić'' d.o.o. Mostar
Maršala Tita 294, Mostar
3.8.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- izrada elektro dijela projekta:
- VN i SN elektroenergetskih objekata (TS, DV i postrojenja),
- NN instalacija jake i slabe struje, zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja,
- upravljanja i zaštite u električnim postrojejima,
- javne rasvjete,
- solarnih elektrana,
- centra daljinskog nadzora i upravljanja.
- izrada projekta konstrukcija VN i SN elektroenergetskih objekata (TS, DV i postrojenja).
36 ''NITAL'' d.o.o. Zenica
Londža-Poslovni centar Roma 2, Zenica
29.7.2024. izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- hidroenergetski objekti: vodozahvati, tuneli i brane, pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojevi, prelivi, slapišta, prečistači otpadnih voda,
- termoenergetska postrojenja: kotlovska postrojenja, parne i plinske turbine, parovodi i plinovodi, filterska postrojenja
- industrija nafte i gasa.
37 ARHI PLUS d.o.o. Mostar
ul. Fra Franje Miličevića br. 21
Mostar
13.2.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta.
38 ''INTEGRA'' d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića bb. - zgrada ''INTEGRA'', Mostar
Produženo važenje ovlaštenja do
23.1.2024.
izrada geotehničkih projekata.
39 ''BH Telecom'' d.d. Sarajevo
Franca Lehara br. 7, Sarajevo, Centar
27.7.2024. izrada elektro dijela projekta iz oblasti telekomunikacija koji je sastavni dio glavnog projekta.
40 ''Design & QC'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Džemala Bijedića broj 25D
2.6.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
41 elektrika S d.o.o. Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 23 A, Sarajevo,
Sarajevo - Novo Sarajevo
16.8.2024. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
42 DOO ''EUROING'' Bihać
Mehmeda Džanića, Lamela 1, Bihać
29.6.2024. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
43 TACT d.o.o. Sarajevo
ul. Fra Anđela Zvizdovića broj 2
Sarajevo, Centar
9.3.2027. izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor iz oblasti visokogradnje.
44 ''MODULAR'' d.o.o.,
Branilaca grada 43a,
Jablanica
18.7.2027. izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor iz oblasti visokogradnje.
45 ''ELNOS BL'' d.o.o. Banja Luka
Blagoja Parovića br. 100 E, Banja Luka
27.7.2024. izrada elektro dijela projekta (jaka i slaba struja), koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
46 ELCOR d.o.o. Grude
GZ Pogana vlaka - Poljanice br. 7, Donji Mamići, Grude
03.08.2024. izrada elektro dijela projekta (jaka i slaba struja), koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
47 "TRAFFICON" d.o.o. Odžak,
Titova b.b.,
Odžak
25.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Hidrotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni.
48 JP ''SPREČA'' d.d. Tuzla
Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, Tuzla,
13.8.2024. projektovanja građevina i zahvata, i to:
- hidroenergetski objekti:
- vodozahvati, brane (male, srednje i velike visine), pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi, propusti, mostovi, druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- objekti komunalne infrastrukture:
- vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi,
- hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice) i
- hemijska postrojenja:
- postrojenja za tretman svih vrsta štetnih materija i otpada, (tretman industrijskih i drugih proizvodnih otpada i tretman svih vrsta masti).
I to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- izrada hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta,
- izrada tehnološkog dijela projekta.
49 China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd
Tianfeng br. 1, Guangdong provincija, Guangzhou, Naučni Grad, Narodna Republika Kina
9.8.2024. izrada projekata zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta.
projektovanje građevina i zahvata (termoelektrane - TE), i to:
- izrada projekta arhitekture,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta,
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,
- izrada mašinskog dijela projekta.
50 ''ROUTING'' d.o.o. Banja Luka,
Ulica I krajiškog korpusa broj 16,
Banja Luka
18.7.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni,
- Mašinskog projekta: KGH tehnika.
51 ''CULON'' d.o.o. Tuzla,
Stupine B7/L3,
Tuzla
21.7.2027. izrada projekta elektrotehnike (elektroenergetika, automatika i elektronika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora.
52 ''TZI-INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo
Dolina br. 2/II, Centar
28.9.2024. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
53 INSTITUT ''IGMG'' d.o.o. Tuzla
Stupine B-11, Tuzla
13.4.2024. izrada geotehničkih projekata.
54 ''E.M.G. VITING'' d.o.o. Vitez
ul. Sadovača b.b., Vitez,
10.04.2020. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
55 ENERGOINVEST - SUE d.d. Sarajevo
Tvornička br. 3, Sarajevo, Sarajevo - Ilidža
1.10.2024. izrada elektro dijela projekta jake struje koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene, nestambene građevine i industrijskih objekata).
56 ''GEO KONZALTING'' d.o.o. Sarajevo,
Butmirska cesta broj 16,
Sarajevo
18.7.2027. izradu geotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije.
57 Elektrika S d.o.o. Sarajevo
ul. Kovačevac br. 114, Sarajevo, Ilidža,

16.5.2024.
izrada elektro dijela projekta jake struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
58 ''TRACEST'' d.o.o. Sarajevo,
Bugojanska broj 12,
Sarajevo - Novo Sarajevo
21.7.2027. izrada geotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije.
59 ''TOMIĆ-INŽENJERING'' d.o.o. Ljubuški
Stube bb, Ljubuški,
1.10.2024. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
60 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo,
Put života b.b.,
Sarajevo, Novo Sarajevo
10.8.2027. izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje.
61 ''VALTER - ELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo
Put Famosa br. 38, Sarajevo - Ilidža
9.11.2024. izrada elektro dijela projekta (jaka i slaba struja), koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:
- transformatorske stanice, obnovljivi izvori energije, električne instalacije.
62 ''STEP'' d.d. Sarajevo
ul. Halilovići br. 2, Sarajevo - Novi Grad,
28.5.2024. izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje.
63 INT BH d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne br. 7, (zgrada Importanne centar), Sarajevo,
Sarajevo - Novo Sarajevo
22.3.2023. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
- izrada arhitektonskog dijela projekta i
- izrada elektro dijela projekta.
64 ''IPI'' d.o.o. Zenica,
Vatrogasni put broj 3,
Zenica
11.8.2027. izrada mašinskog projekta (proizvodna tehnika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
65 Ecoplan d.o.o. Mostar
Dr. Ante Starčevića b.b., (zgrada ''Integra'' IV kat), Mostar
2.11.2024. izrada projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
66 ARTING BH d.o.o. Sarajevo,
Nikole Šopa broj 9,
Sarajevo, Ilidža
14.8.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni,
- Saobraćajnog projekta: cestovni.
67 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo,
Put života b.b.,
Sarajevo, Novo Sarajevo
14.8.2027. Izrada geotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
68 ''KLAUS LEHMAN GmbH'' d.o.o. Gračanica
Grabovac b.b., Gračanica,
1.11.2024. izrada elektro dijela projekta (jaka i slaba struja), koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
69 ''PROTECT-ING'' d.o.o. Sarajevo
Zovik br. 6, Sarajevo, Hadžići,
29.10.2024. izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- izrada projekta zaštite od požara.
70 Fichtner GmbH & Co. KG.
Sarweystrasse 3, Stuttgart, SR Njemačka,
19.11.2024. projektovanje građevina i zahvata iz područja elektroenergetike, i to:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta,
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,
- izrada mašinskog dijela projekta,
- izrada građevinskog i saobračajnog dijela projekta: platoa, pristupnih cesta i priključka na cestu.
71 INPROZ - Institut d.o.o. Tuzla
Armije BiH br. 15, Tuzla,
21.11.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- izrada projekta zaštite od požara.
72 BS TS d.o.o. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo, Sarajevo - Centar
11.1.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta (elektroinstalacije - telekomunikacioni uređaji, automatika i informacioni sistemi).
73 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka
ul. kralja Petra I Karađorđevića br. 92-96, Banja Luka,

6.7.2024.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade:
- hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta i
- elektro dijela projekta jake i slabe struje,
koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- građevina niskogradnje (transportna infrastruktura),
- hidrotehničkih građevina,
- objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori),
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- hidroenergetski objekti,
- hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina
- cjevni sistemi pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),
- visokogradnje (stambene i nestambene građevine),
- elektroenergetike, elektrike i elektronike:
- izrada projekata telekomunikacija i automatike,
- izrada projekata el. instalacija elektroenergetskih građevina,
- projektovanje DV svih naponskih nivoa, transformatorskih stanica, termoelektrana, vjetro i solarnih elektrana, postrojenja na bio masu, elektroenergetskih postrojenja, sistemi napajanja, sistemi automatizacije, zaštita elektroenergetskih postrojenja, sistemi uzbuda el. strojeva.
- deponije, centri za postupanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada'.
- građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).
74 "WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne broj 47A,
Sarajevo
14.8.2027. izrada geotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
75 Aluco & Co d.o.o. Sarajevo
ul. Put Famosa bb, Ilidža,
12.8.2024. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
76 ''HBK'' d.o.o. Sarajevo,
Stupska b.b.,
Sarajevo, Ilidža
3.5.2026. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.
77 Institut GIT d.o.o. Tuzla,
Kojšino broj 29,
Tuzla
15.8.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni,
- Projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnog spomenika.
78 ELEKTROMONTAŽA d.o.o. KRALJEVO, ul. Aerodromska 7, Kraljevo, Republika Srbija 11.1.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (visoki i srednji napon).
79 "BAUPARTNER" d.o.o.,
Termoelektrana b.b.,
Lukavac
28.9.2027.izrada arhitektonskog projekta i konstruktivnog projekta, investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor iz oblasti visokogradnje.
80 ''BH Telecom'' d.d. Sarajevo
ul. Franca Lehara br. 7, Sarajevo - Centar,
22.9.2024. projektovanje iz oblasti telekomunikacija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to:
- izrada arhitektonskog dijela projekta (zidanog/montažnog objekat za smještaj telekomunikacijske opreme i antenski stub),
- izrada projekta konstrukcija i
- izrada mašinskog dijela projekta (KGH).
81 ''TELEGROUP'' d.o.o. Banja Luka, ul. Marije Bursać 8, Banja Luka 25.1.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta (oblast telekomunkacije).
82 ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO
ul. Aerodromska br. 7, Kraljevo, Republika Srbija
26.09.2020. izrada elektro dijela projekta (visoki i srednji napon) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
83 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo,
Put života b.b.,
Sarajevo, Novo Sarajevo
28.9.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
84 ''AMBIJENT'' d.o.o. Tuzla
ul. Maršala Tita br. 8, Tuzla.
14.10.2024. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine) i
- zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika.
85 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo,
Put života b.b.,
Sarajevo, Novo Sarajevo
29.9.2027. izrada konstruktivnog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje.
86 ''T3 Consulting Tim'' d.o.o. Sarajevo,
Bulevar Meše Selimovića broj 81A,
Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
29.9.2027. izrada konstruktivnog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
87 ''Širbegović Inženjering'' d.o.o. Gračanica
Branilaca grada b.b., Gračanica,
15.1.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:
- izrada arhitektonskog dijela projekta i
- izrada projekta konstrukcija.
88 ''IGT'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Gradačačka broj 142,
Sarajevo - Novi Grad
10.10.2027. izrada mašinskog projekta (proizvodna tehnika i energetika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
89ELEKTROPROJEKT d.d.,
Alexandera von Humbolta 4,
Zagreb (Grad Zagreb)
17.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Geotehničkog projekta.
90 ''Bosna - S'' d.o.o. Sarajevo
ul. Nova br. 26, Sarajevo - Centar,
23.9.2024. izrada elektro dijela projekta (automatika i elektronika) koji je sastavni dio glavnog projekta za područje industrije nafte i gasa.
91 ''VATROSISTEMI'' d.o.o. Sarajevo
Safeta Zajke 115, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad
25.1.2025. izrada projekta zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta.
92 A 3 d.o.o. Široki Brijeg
ul. Fra Didaka Buntića br. 74, Široki Brijeg
18.1.2025. obavljanje djelatnosti izrade projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine)
93 JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar
ul. Mile Budaka br. 106 a, Mostar,
25.6.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, i to:
- izrada projekta konstrukcija i
- izrada elektro dijela projekta.
94 JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar
ul. Mile Budaka br. 106 a, Mostar,
22.9.2024. izrada projekta koji je sastavi dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike i niskogradnje, i to:
- područje hidrotehnike (hidroenergetske građevine):
- izrada hidromašinskog dijela projekta.
- područje niskogradnje:
- izrada projekta konstrukcija (propusti i potporne konstrukcije),
- izrada građevinskog projekta pristupnih cesta gradilištu.
95 ''Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene br. 127, Tuzla
28.1.2025. obavljanje djelatnosti izrade projekta zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta
96 EGIS INTERNATIONAL
15, avenue du Centre - CS 20538 Guyancourt, 78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, Francuska
25.1.2025.
- Izrada geotehničkih projekata,
- Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada građevinskog i saobraćajnog projekta cesta i izrada projekta konstrukcija (mostovi, tuneli, potporne konstrukcije).
97 "INK CONSTRUCTOR" d.o.o. Banja Luka,
ul. Cerska broj 45A (lokal broj 1B),
Banja Luka
10.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički.
- Saobraćajnog projekta: cestovni.
98 ''PPG'' d.o.o. Sarajevo
ul. Bulevar Meše Selimovića br. 81a, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
2.3.2025. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.
99 INSTITUT IGH, d.d.,
Janka Rakuše broj 1,
Zagreb (Grad Zagreb)
11.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički
100 INP, d.o.o.
ul. SR Njemačke broj 10
Zagreb, Republika Hrvatska
5.5.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja industrije nafte i gasa, i to:
- Izrada projekta konstrukcija,
- Izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,
- Izrada mašinskog dijela projekta.
101 IRGO CONSULTING d.o.o.
Slovenčeva ulica br. 93, Ljubljana, Slovenija,
28.12.2024. izrada projekta konstrukcija iz područja niskogradnje (mostovi, tuneli i potporne konstrukcije).
102 IRGO CONSULTING d.o.o.
Slovenčeva ulica br. 93, Ljubljana, Slovenija,
28.12.2024. Izrada geotehničkih projekata.
103 Infra d.o.o. Sarajevo,
Stjepana Tomića broj 5,
Sarajevo, Centar
17.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički.
- Konstruktivnog projekta u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
104 ''ZAGREBINSPEKT'' poduzeće za kontrolu i inženjering d.o.o. Mostar
ul. Rudarska br. 247, Mostar,
16.12.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- oblast mašinstvo (proizvodno, procesno i KGH).
105 ''ProKonsIng'' d.o.o. Mostar
ul. Bišće polje bb, Mostar,
6.1.2025. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
106 ''Design & QC'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Džemala Bijedića broj 25D,
Sarajevo-Novo Sarajevo
1.3.2025. izrada geotehničkih projekata.
107 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka,
ul. Kralja Petra I Karađorđevića 92-18,
Banja Luka
19.10.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje,i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Geotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni, željeznički, vazduhoplovni,
- Saobraćajnog projekta: cestovni,
- Mašinskog projekta: proizvodna tehnika, energetika i KGH tehnika.
108 ''MIBO KOMUNIKACIJE'' d.o.o. Sarajevo
ul. Tvornička broj 3, Ilidža
11.4.2026. izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje iz oblasti informacionih sistema, telekomunikacija, automatike i saobraćajne infrastrukture, iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
-električnih instalacija jake i slabe struje u svim vrstama stambenih i nestambenih građevina,
-oblast telekomunikacija i automatike (sistema za daljinski nadzor i upravljanje sa pripadajućim dispečerskim centrima),
-digitalnih informacionih tehnologija, telekomunikacionih mreža i sistema telekomunikacionog saobraćaja,
-izgradnja aplikativnih rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa, uključujući data centre, serversku infrastrukturu i cloud bazirana rješenja,
-izgradnja kablovskih (optičkih, žičani) i bežičnih računarskih mreža i telekomunikacionih sistema,
-telekomunikacijske infrastrukture
-inteligentnih rješenja za saobraćajnu infrastrukturu, sistema za brojanje i mjerenje brzine u saobraćaju, video nadzornih sistema javnih površina i saobraćajnica sa pratećim instalacijama,
-sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,
-sistema napajanja iz obnovljivih izvora energije, te besprekidnog napajanja sistema i uređaja,
-električnih instalacija i upravljanja u industrijskim i elektroenergetskim objektima.
109 ''EARTH'' d.o.o. export-import Tuzla
ul. Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-1, Tuzla
16.9.2025. izrada geotehničkih projekata
110 INSTRUKTA d.o.o.
ul. Vilsonovo Šetalište broj 10
Sarajevo, Novo Sarajevo
13.9.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
-izrada projekta konstrukcija: propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, vijadukti, potporne konstrukcije.
-izrada projekta konstrukcija iz područja visokogradnje.
111 SART d.o.o.
ul. Vrbanja 4/I, Sarajevo, Sarajevo-Centar
27.9.2025. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje
112 "BAUPARTNER" d.o.o.
ul. Termoelektrana b.b., Lukavac.
1.3.2025. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to za:
- mostove,
- propuste,
- potporne konstrukcije.
113 ''SECTOR SECURITY'' d.o.o. Banja Luka
ul. Siniše Mijatovića br. 9, Banja Luka
20.9.2025. izrada elektro dijela projekta (jaka i slaba struja) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
114 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
ul. Vilsonovo Šetalište br. 15, Sarajevo-Novo Sarajevo
28.1.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
115 ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
ul. Grada Vukovara 284, Zagreb (Grad Zagreb)
10.1.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike.
116 ''AIK INŽENJERING'' d.o.o. Banovići
u ul. Begov potok b.b., Banovići
15.11.2025. izrada geotehničkih projekata.
117 PRO-MOST d.o.o.
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14, Mostar
11.11.2025. izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta, i to:
- područje niskogradnje (propusti, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci i potporne konstrukcije),
- područje hidrotehnike i
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
118 ''CPK'' d.o.o. Banja Luka)
ul. Bulevar Desanke Maksimović br. 2, Banja Luka
11.11.2025. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:
- hidroenergetski objekti: vodozahvati, brane (male, srednje i velike visine), pribranske i derivacione hidroelektrane, cjevovodi, strojare, prelivi, slapišta,
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi, propusti, mostovi, druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i drenažni sistemi.
119 ''KRIVAJA-TMK'' d.o.o. Zavidovići
ul. Radnička br. 2, Zavidovići
2.3.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:
- izrada arhitektonskog dijela projekta,
- izrada projekta konstrukcija.
120 ''Elektroprijenos Bosne i Hercegovine'' akcionarsko društvo Banja Luka
ul. Marije Bursać br. 7a, Banja Luka
15.3.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti energetike, i to:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada elektro dijela projekta.
121 Ecoplan d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića bb (zgrada ''INTEGRA'' IV kat), Mostar
9.4.2025. projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:
- izrada arhitektonskog dijela projekta,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada mašinskog dijela projekta (KGH),
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje i
- izrada hidrotehničkog dijela projekta.
122 ''INTEGRA'' d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića bb. - zgrada ''INTEGRA'', Mostar,
6.4.2025. Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom), i to:
- Izrada projekta konstrukcija, za područje niskogradnje: tuneli, mostovi i vijadukti.
- Izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta, i to:
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- objekti komunalne infrastrukture:
   vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnje oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori), drenaže sistemi, odvodnja cesta,
- hidromelioracioni sistemi (navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednih površina - cjevni sistem pod pritiskom, kanali raznih vrsta i pumpne stanice),
- građevina i zahvata za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).
123 ''GRANULO-RE'' d.o.o. Sarajevo
ul. Bojnička br. 47, Ilidža
8.11.2025. izrada projekta zaštite od požara kao sastavnog dijela glavnog projekta.
124 ''INSTITUT SIK'' d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne br. 7, Sarajevo
8.11.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga.
125 JP ''ZENICA'' d.o.o. Zenica
ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica
11.11.2025.
- Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje:
- izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije, mostovi i propusti),
- izrada građevinskog projekta cesta.
- Projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje:
- izrada arhitektonskog dijela projekata,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada mašinskog dijela projekata (KGH),
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,
- izrada hidrotehničkog dijela projekta.
126 TEAM HIDRO d.o.o. Sarajevo
ul. Grbavička br. 8B, Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo,
13.12.2025. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike
127 ''FIRING'' d.o.o. Visoko, ul. Čajengradska b.b., Visoko 20.12.2025. izrada projekta zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta
128 UNIS Telekom d.d. Mostar,
ul. Dr. Ante Starčevića 50, Mostar
20.12.2025. Izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti telekomunikacija, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
129 RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla,
ul. Rudarska br. 72, Tuzla
23.12.2025. Izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.
130 ''KALELEKTRIK'' d.o.o. Živinice
ul. Pašage Gogića bb, Živinice
11.5.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike i graditeljstva, i to:
- SN i NN el. instalacija (TS 20(10)/0,4 kV),
- pripadajućih električnih vodova do TS i od TS,
- instalacija uzemljenja i gromobranske zaštite građevina visokogradnje (stambenih i nestambenih objekata),
- projektovanje javne-ulične rasvjete.
131 ''GRUPA.ARH'' d.o.o. Sarajevo
ul. Husrefa Redžića do broja 2, Sarajevo,
3.3.2025. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
132 ''InfraPlan'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Bulevar Meše Selimovića br. 81 A, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
31.1.2026. izrade geotehničkih projekata.
133 JP ''SPREČA'' d.d. Tuzla,
ul. Aleja Alije Izetbegovića broj 29/VII, Tuzla
20.12.2025. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- područje hidrotehnike,
- hemijska postrojenja.
134 ZGI d.o.o. Mostar
Rudarska br. 247, Mostar
19.4.2025. izrada geotehničkih projekata
135 ''EMNA'' d.o.o. Sarajevo
ul. Hakije Kulenovića br. 8, Sarajevo – Centar
10.5.2025. izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja visokogradnje
136 ''AIK-INŽENJERING'' d.o.o. Banovići
Begov potok b.b., Banovići
19.3.2025. izrada dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje,
i to:
- ceste,
- željezničke pruge,
- propusti,
- mostovi,
- vijadukti,
- tuneli,
- potporne konstrukcije,
- deponije, kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom,
i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada projekta odvodnje i
- izrada građevinskog projekta cesta.
137 ''RADIS'' d.o.o.,
ul. Jovana Dučića broj 16, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo
11.2.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
- područje niskogradnje:
- izrada izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.
- područje visokogradnje:
- izrada izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.
- izrada arhitektonskog dijela projekta.
138 KOTO d.o.o.
Vojvode Stepe br. 466, Beograd - Voždovac, Republika Srbija
22.4.2025. izrada projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
139 FM Inženjering d.o.o.
ul. Đoke Mazalića br. 2, Sarajevo - Centar
17.5.2025.
- Izrada geotehničkih projekata.
- Izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- Izrada projekta konstrukcija: tuneli, propusti, potporne konstrukcije.
- Izrada građevinskog projekta cesta.
140 'RADIS'' d.o.o.
ul. Jovana Dučića broj 16, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo
11.2.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:
- područje niskogradnje:
- izrada građevinskog projekta cesta.
- područje hidrotehnike:
- izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta vanjskih instalacija vodovodnih i kanalizacionih sistema i pipadajućih objekata.
- područje visokogradnje:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada mašinskog KGH dijela projekta,
- izrada hidrotehničkog dijela projekta.
141 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka,
ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka
11.2.2026. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (DV, TS, VE, TE, SE, postrojenja na biomasu).
142 Institut za elektroprivredu d.d.
Kupska ulica broj 2, Zagreb
7.2.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, hidrotehnike i elektroenergetike, i to:
- područje niskogradnje (ceste, propusti, potporne konstrukcije i mostovi):
- izrada građevinskog projekta cesta,
- izrada projekta konstrukcija.
- područje hidroenergetike:
- izrada hidrotehničkog dijela projekta,
- izrada projekta konstrukcija.
- područje elektroenergetike:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.
143 ''TIROL'' d.o.o. Tuzla
ul. Aleja Alije Izetbegovića broj 4, Tuzla
21.2.2026. izrade elektro dijela projekta (jaka struja) koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
144 ''INK CONSTRUCTOR'' d.o.o. Banja Luka
Cerska br. 45A (lokal broj 1 B), Banja Luka,
11.8.2025. izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja niskogradnje (mostovi, potporne konstrukcije i tuneli) i hidrotehnike.
145 ''nLogic'' d.o.o. Sarajevo
ul. Đoke Mazalića broj 2, Sarajevo, Centar
28.4.2026. izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, elektroenergetike, elektrike i elektronike, i to:
- Elektroenergetskih građevina,
- DV svih naponskih nivoa, transformatorskih stanica, termoelektrana, vjetroelektrana, solarnih elektrana, postrojenja na biomasu, elektroenergetskih postrojenja, sistema napajanja, zaštite elektroenergetskih postrojenja i
- Javne rasvjete.
146 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka
kralja Petra Karađorđevića br. 92-96, Banja Luka
30.7.2025. izrada projekta zaštite od požara, kao sastavnog dijela glavnog projekta.
147 ''ATRIUS PROJEKT'' d.o.o. Živinice
ul. Alije Izetbegovića, ZPC-Park, I sprat, p.p. br. 18 i 19
Živinice
28.5.2025. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje (mostovi, propusti, potporne konstrukcije) i visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
148 ''Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla
ul. Bosne Srebrene broj 127
Tuzla
7.4.2026. Izrada geotehničkih projekata.
149 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka
ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96
Banja Luka
10.4.2026. izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja energetike, i to:
- rafinerijska postrojenja, TE, toplane - energane.
150 TERMOTEHNIKA INŽINJERING d.o.o. Zenica
Goraždanska br. 44
Zenica
15.4.2025. izrada mašinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- izrada projekata mašinskih instalacija,
- izrada projekata instalacija za plin i naftu i KGH sisteme i
- termoenergetska postrojenja.
151 PRO-MOST d.o.o.
ul. Kralja Petra Krešimira IV broj 14
Mostar
11.4.2026. izrada geotehničkih projekata.
152 ''CPK'' d.o.o. Banja Luka
ul. Bulevar Desanke Maksimović br. 2, Banja Luka
26.5.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje
153 ''PRONASA'' d.o.o. Sarajevo
Stupska br. 19b-I, Sarajevo, Ilidža,
27.08.2021. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada građevinskog projekta cesta,
- izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije i propusti).
154 IGH d.o.o.
Bišće polje b.b., Mostar
1.5.2026 izrada geotehničkih projekata
155 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
ul. Put života b.b., Sarajevo, Novo Sarajevo
20.5.2026. izrada mašinskog KGH dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta
156 ''HABITAT'' d.o.o. Mostar
ul. S. Radića br. 114, Mostar
30.5.2026. izrade hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:
- hidroenergetski objekti,
- objekti pri regulaciji otvorenih vodotoka,
- objekti komunalne infrastrukture i
- hidromelioracioni sistemi.
157 Dalekovod, d.d.
ul. Marijana Čavića br. 4, Zagreb (Grad Zagreb)
22.4.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje,
- izrada projekta konstrukcija.
158 ''HABITAT'' d.o.o. Mostar
ul. S. Radića br. 114, Mostar
30.5.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada građevinskog projekta cesta,
- izrada saobraćajnog projekta cesta.
159 ''ARS INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka
ul. Ciglane br. 39, Banja Luka
17.5.2025. izrada projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:
- izrada elektro dijela projekta (jake struje),
- izrada projekta konstrukcija.
160 ''HABITAT'' d.o.o. Mostar
ul. S. Radića br. 114, Mostar
30.5.2026. izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:
- VN, SN i NN elektroenergetskih objekata, TS postrojenja i vodova, elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije, sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacija.
161 iC consulenten Ziviltechniker GmbH
Schonbrunner Str. 297, A-1120 Wien, Austria
18.5.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada projekta konstrukcija: propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, tuneli, vijadukti, potporne konstrukcije.
- izrada građevinskog projekta cesta.
- izrada saobraćajnog projekta cesta.
162 ''DALEKOVOD'' d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića b.b., Mostar
1.7.2025.
- Izrada elektro dijela projekta (DV, transformatorske stanice, TE, VE, solarne elektrane, postrojenja za biomasu i elektroenergetska postrojenja naponskog nivoa 0,4 kV do 400 kV.
- Izrada projekta konstrukcija za područuje elektroenergetike.
163 ENCOS d.o.o. Sarajevo, ul. Džemala Bijedića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo 04.05.2026. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:
- hidroenergetski objekti,
- objekti pri regulaciji otvorenih vodotoka,
- objekti komunalne infrastrukture: vodovodi, kanalizacije sanitarno fekalnih i oborinskih otpadnih voda, prečišćavanje pitkih i otpadnih voda, drenažni sistemi.
164 PA - EL d.o.o., Veliko Trgovišće (Općina Veliko Trgovišće), Dubrovčan 33b, Republika Hrvatska 04.05.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja industrije nafte i gasa, i to:
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.
165 "MOJ DOM" d.o.o. TOMISLAVGRAD,
ul. bana Jelačića br. 5,
Tomislavgrad
15.11.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Projekta zaštite od požara.
166 INTERPROJEKT d.o.o. Mostar
Maršala Tita broj 254a, Mostar
23.6.2026. izrada projekata iz oblasti zaštite konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
167 ''INŽINJERING 1'' d.o.o. Jelah.
ul. Ljetinić br. 307, Ljetinić, Tešanj.
5.7.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:
- izrada projekta konstrukcija (prefabriciranih AB montažnih konstrukcija uključujući i temeljnu konstrukciju).
168 "PLANINVEST" d.o.o. Brčko,
ul. Episkopa Nikolaja Velimirovića broj 2,
Brčko
25.10.2027.izrada građevinskog projekta saobraćajnica (cestovni i željeznički), investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje.
169 "GEO KONZALTING" d.o.o. Sarajevo,
ul. Butmirska cesta broj 16,
Sarajevo, Ilidža
26.10.2027. izrada konstruktivnog projekta, investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje.
170 ''TRACEST'' d.o.o. Sarajevo
ul. Bugojanska br. 12, Sarajevo, Novo Sarajevo
2.8.2025.
- područje niskogradnje: izrada projekta konstrukcija, izrada građevinskog projekta cesta.
- područje visokogradnje: izrada arhitektonskog dijela projekta, izrada projekta konstrukcija.
171 ''TZI-INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo
ul. Dolina br. 2/II, Sarajevo, Centar.
2.8.2025. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike.
172 ''EDING TELECOM'' Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo
ul. Ivanjska br. 8, Sarajevo, Novo Sarajevo
1.8.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, telekomunikacija i visokogradnje, i to:
- VN, SN i NN transformatorskih stanica i kablovskih instalacija nadzemnih (dalekovodnih) i podzemnih,
- električnih instalacija jake i slabe struje u svim vrstama stambenih, poslovnih i industrijskih objekata,
- oblast telekomunikacija i automatike (sistema za daljinski nadzor i upravljanje - SCADA sistemi i pripadajući odgovarajući programabilni logički kontroleri). Centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima.
- optičkih kablova nadzemnih i podzemnih (UGC, ADSS, OPGW) na svim naponskim nivoima,
- energetskih objekata za proizvodnju električne energije (elektro instalacije jake i slabe struje),
- elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja),
- elektroenergetskih objekata za saobraćajnu infrastrukturu (pripadajuće transf. stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrastrukturu),
- sistema zaštite, upravljanja, mjerenja, signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije el.energije,
- sistema besprekidnog napajanja,
- električnih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (uključivo i izrada projekata instalacija sistema automatskog upravljanja).
173 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
ul. Put života b.b., Sarajevo, Novo Sarajevo
26.8.2025. izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),
- deponije komunalnog otpada, industrijske deponije, centri za upravljanje otpadom i pogoni za odlaganje i spaljivanje otpada.
174 ''GEOPUT'' d.o.o. Banja Luka
Kralja Nikole br. 13, Banja Luka
15.11.2025.
- izrada građevinskog projekta cesta,
- izrada projekta konstrukcija (potporne konstrukcije i propusti).
175 IGH d.o.o.,
Bišće polje b.b.
Mostar
6.6.2026. izrada projekta konstrukcija koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- propusti,
- mostovi,
- tuneli,
- nadvožnjaci,
- podvožnjaci,
- vijadukti,
- potporne konstrukcije.
175a RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Rudarska br. 72, Tuzla
04.11.2021. izrade hidrograđevinskog/hidrotehničkog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike, i to:
- hidroenergetski objekti:
- vodozahvati,
- brane (male, srednje i velike visine),
- pribranske i derivacione hidroelektrane,
- cjevovodi,
- strojare,
- prelivi,
- slapišta,
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- objekti komunalne infrastrukture:
- vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice),
- sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda,
- odvodnje oborinskih voda,
- postrojenja za prečišćavanje vode za piće,
- postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda,
- postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda,
- postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i
- drenažni sistemi.
176 ''I.D.E..A'' d.o.o. Sarajevo
Curak br. 2
Sarajevo, Sarajevo-Centar
30.9.2026.izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje.
177 AGENCIJA KAMIR d.o.o.
Obilazna cesta br. 23
Široki Brijeg
30.9.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje i niskogradnje, i to:
- projekti elektrotehnike (elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika)
178 Electra d.o.o. Sarajevo
Porodice Ribar br. 43
Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo
30.9.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to: projekti elektrotehnike (elektroenergetika, automatika i elektronika).
179 ''Bosna-S'' d.o.o. Sarajevo
Nova br. 26
Sarajevo, Sarajevo-Centar
30.9.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to: projekti elektrotehnike (elektroenergetika)
180 "HABITAT" d.o.o. Mostar
Stjepana Radića br. 114
Mostar
17.9.2025. projektovanje građevina i zahvata iz područja visokogradnje, i to:
- izrada arhitektonskog dijela projekta,
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada projekta električnih instalacija,
- izrada projekta mašinskih instalacija (grijanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija),
- izrada projekta instalacija vodovoda i kanalizacije.
181 GEOLP d.o.o. Kakanj
Rudarska br. 10
Kakanj
30.9.2026.izrada geotehničkih projekata
182 "TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING"' d.o.o. Sarajevo
Plandište br. 14
Sarajevo, Ilidža
30.9.2026.izrada mašinskog projekta (KGH tehnika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje
183 "UNIS"Institut d.o.o.
Srpskih ratnika br. 35
Pale
12.10.2026.izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje, i to:
- izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta i
- izrada mašinskog dijela projekta.
184 "UNIS" Institut d.o.o.
Srpskih ratnika br. 35
Pale
12.10.2026.izrada projekta zaštite od požara koji je sastavni dio glavnog projekta
185 "UNIS" Institut d.o.o.
Srpskih ratnika br. 35
Pale
12.10.2026.izrada građevinskog projekta cesta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje
186 ''BOSCON'' d.o.o.
ul. Redže Škangića b.b., Odžak
26.8.2025. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada projekta konstrukcija: nadputnjaci, podputnjaci, potporne konstrukcije, propusti.
- izrada građevinskog projekta cesta.
187 ''DIVEL'' d.o.o. Sarajevo
Tešanjska br. 5a, Sarajevo, Sarajevo-Centar
23.6.2026.
- Izrada geotehničkih projekata.
- Projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to: ceste, propusti, mostovi, nadputnjaci, podputnjaci, tuneli, vijadukti, potporne konstrukcije, i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada građevinskog projekta cesta,
- izrada saobraćajnog projekta cesta.
188 "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 101 A
Banja Luka
13.2.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni,
- Projekta elektrotehnike:
- elektroenergetika i telekomunikacije,
- Mašinskog projekta:
- energetika i KGH tehnika.
189 UNIS Telekom d.d. Mostar, sa sjedištem na adresi Dr. Ante Starčevića broj 50, Mostar.13.2.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- projekta elektrotehnike: elektroenergetika i telekomunikacije.
190 RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
ul. Rudarska br. 72, Tuzla
12.8.2025. izrada projekta konstrukcija (propusti i deponije, kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).
191 ZGI d.o.o. Mostar
ul. Rudarska broj 247
Mostar
23.5.2025. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
192 Elcom d.o.o. Tuzla
M.M. Dizdara-Stupine B-2
Tuzla
6.6.2026. izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike, i to:
- unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija,
- elektroenergetskih postrojenja,
- elektroinstalacije (informacioni sistemi, telekomunikacije i automatika),
- industrijske automatike.
193 GMT Design d.o.o.
ul. Halilovići br. 10,
Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
13.4.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni.
194 ''MDC'' d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne broj 7-7a ("Importane centar"),
Sarajevo, Novo Sarajevo
13.4.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika.
- Mašinskog projekta: KGH tehnika.
195 ''PPG'' d.o.o. Sarajevo,
Bulevar Meše Selimovića broj 81a,
Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad.
26.4.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Konstruktivnog projekta visokogradnje,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni.
196 ''Design & QC'' d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića br. 25D, Sarajevo - Novo Sarajevo,
19.5.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- ceste,
- propusti,
- mostovi,
- tuneli,
- potporne konstrukcije,
i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada građevinskog projekta cesta.
197 IVICOM Consulting d.o.o.
Damira Tomljanovića Gavrana 11
Zagreb (Grad Zagreb).
2.6.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Područje niskogradnje: izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga.
- Područje visokogradnje: izrada arhitektonskog dijela projekta.
198 ''NEXEN'' d.o.o. Banja Luka
ul. Kozarska broj 61b
Banja Luka
3.5.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, visokogradnje i elektroenergetike, i to:
- izrada elektro dijela projekta jake i slabe struje.
199 COMEL d.o.o. Sarajevo
ul. Avde Smajlovića broj 37, Sarajevo
Sarajevo - Novo Sarajevo
27.6.2025. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike, i to:
- DV i TS svih naponskih nivoa, razvodna postrojenja, te NN mreže, elektroenergetskih i optičkih kablova (OPGW, ADSS i UGC) nadzemnih i podzemnih, svih naponskih nivoa i uzemljivača.
200 ''GEOSONDA'' d.o.o. Zenica
Masarykova broj 66A
Zenica
28.7.2026. izrada geotehničkih projekata
201 ''TRASA'' d.o.o. Sarajevo
Tešanjska br. 5a, Sarajevo - Centar
30.5.2026. Izrada geotehničkih projekata.
Projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:
- ceste,
- propusti,
- mostovi,
- nadputnjaci,
- podputnjaci,
- tuneli,
- vijadukti i
- potporne konstrukcije,
i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada građevinskog projekta cesta.
202 ROUGHTON INTERNATIONAL LIMITED
A2 OMEGA ENTERPRISE PARK. ELECTRON WAY, CHANDLER'S FORD
EASTLEIGH HAMPSHIRE, Velika Britanija
28.7.2026. projektovanje građevina i zahvata iz područja niskogradnje, i to:
- ceste,
- mostovi,
- vijadukti,
- nadputnjaci
- podputnjaci,
- propusti,
- potporne konstrukcije i
- tuneli,
i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- projekat konstrukcija,
- građevinski projekat cesta,
- saobraćajni projekat cesta,
- odvodnja cesta.
203 "UNIS" Institut d.o.o.
Srpskih ratnika br. 35
Pale
12.10.2026.izrada elektro dijela projekta jake struje te elektroenergetskih postrojenja, koji je sastavni dio glavnog projekta
204 "EUROING" d.o.o. Bihać
ul. Mehmeda Džanića, Lamela I,
Bihać
4.11.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- arhitektonskog projekta,
- hidrotehničkog projekta
205 TECHNITAL d.d.
Via Carlo Cattaneo, broj 20
CAP 37121 Verona, (VR), Italija
27.7.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- ceste,
- željezničke pruge,
- propusti,
- mostovi,
- tuneli,
- vijadukti i
- potporne konstrukcije,
i to za sljedeće dijelove glavnog projekta:
- izrada projekta konstrukcija,
- izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,
- izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga.
206 ''MIG ELEKTRO'' d.o.o. Mrkonjić Grad
Radnička ulica broj 9
Mrkonjić Grad
30.5.2026. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja elektroenergetike (DV i TS), i to:
- izrada elektro dijela projekta jake struje.
207 "UNIS" Institut d.o.o.
Srpskih ratnika br. 35
Pale
12.10.2026.izrada mašinskog (KGH) projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
208 ENERGOCONTROL-ING d.o.o. Mostar,
ul. Biskupa Čule b.b.,
Mostar
22.5.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika.
209 "ZT TEHNOZAŠTITA" d.o.o. Sarajevo
ul. Kranjčevićeva br. 11
Sarajevo, Centar
4.11.2026. izrada projekta zaštite od požara
210 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
Put života b.b.
Sarajevo, Novo Sarajevo
4.11.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor iz oblasti niskogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta za niskogradnju,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički.
- Saobraćajnog projekta: cestovni, željeznički vazduhoplovni.
211 ESE Arhitektura d.o.o. Sarajevo
Gorica br. 20
Sarajevo, Centar
4.11.2026. izrada arhitektonskog projekta, investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
212 Infra d.o.o. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića br. 5
Sarajevo, Centar
4.11.2026. izrada geotehničkih projekata investiciono-tehničke dokumentacije
213 ENERGOCONTROL d.o.o. Mostar
Biskupa Čule b.b.
Mostar
4.11.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- projekti elektrotehnike (elektroenergetika).
214 TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar
ul. Biskupa Čule b.b.
Mostar
28.11.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta za visokogradnju,
- Hidrotehničkog projekta,
- Projekta elektrotehnike (elektroeneregtika),
- Mašinskog projekta (KGH tehnika) i
- Projekta zaštite od požara.
215 DOO ''EUROING'' Bihać
Mehmeda Džanića, Lamela I
Bihać
27.7.2026. izrada projekta zaštite od požara, koji je sastavni dio glavnog projekta.
216 ''PPG'' d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića broj 81a
Sarajevo - Novi Grad,
1.9.2026. izrada konstruktivnog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje.
217 ''PPG'' d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića broj 81a
Sarajevo - Novi Grad
1.9.2026. izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
218 ASI Inžinjering d.o.o. Sarajevo
Marka Marulića broj 2
Sarajevo
1.9.2026. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
219 ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar
Maršala Tita broj 254a
Mostar,
1.9.2026Izrada geotehničkih projekata.
220 ''BIČAKČIĆ'' d.o.o. Sarajevo
Bistrik do broja 11
Sarajevo - Stari Grad
1.9.2026. izrada faze elektrotehnike (elektroenergetika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
221 ARKUS d.o.o. Sarajevo,
ul. Danijela Ozme broj 1,
Sarajevo-Centar
26.10.2027. izrada geotehničkog projekta.
222 ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar
Maršala Tita broj 254a
Mostar
1.9.2026. izrada građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni.
223 ''GEORAD'' d.o.o. Tuzla
Albina i Franje Herljevića b.b.
Tuzla
1.9.2026. Izrada geotehničkih projekata.
224 ETAS d.o.o.
ul. Marka Marulića br. 2
Sarajevo, Novo Sarajevo
27.12.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to projekti elektrotehnike (elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika).
225 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka
kralja Petra I Karađorđevića br. 92-96
30.8.2022. izrada projekta konstrukcija kao sastavnog dijela glavnog projekta iz područja hidrotehnike
226 BOLDEMING d.o.o.
Obala Kulina bana br. 25
Sarajevo, Stari Grad
27.12.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije,
i to projekti elektrotehnike (telekomunikacije, automatika i elektronika).
227. HERING d.d. Široki Brijeg
ul. Provo b.b.
Široki Brijeg
27.12.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- konstruktivnog projekta,
- hidrotehničkog projekta,
- građevinskog projekta saobraćajnica.
228. Univerzitet u Tuzli,
ul. dr. Tihomila Markovića br. 1,
Tuzla
16.4.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije geotehničkih projekata i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
229. "AIK-INŽINJERING" d.o.o. Banovići
Begov potok b.b.
Banovići
26.12.2026.izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
230. KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
ul. Semira Frašte br. 22
Sarajevo
Sarajevo-Novi Grad
23.7.2026. izrada mašinskog dijela projekta, koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti energetike (toplovodi).
231. "Centralno grijanje" d.d. Tuzla
ul. Krečanska br. 1
Tuzla
20.1.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor mašinskog projekta (energetika i KGH tehnika).
232. IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo
Put života b.b.
Sarajevo, Novo Sarajevo
20.1.2027. izrada projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
233. "TEHNO-BIRO" d.o.o. Tuzla
ul. Bosne Srebrene br. 127
Tuzla
20.1.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Projekta elektrotehnike (automatika i elektronika),
- Mašinskog projekta (KGH tehnika).
234 "PPG" d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića br. 81a
Sarajevo - Novi Grad
26.12.2026. izrada geotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije.
235. "Euroing" d.o.o. Bihać
ul. Mehmeda Džanića, Lamela 1
Bihać
10.3.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni,
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika,
- Mašinskog projekta: KGH tehnika.
236. "SARAJ INŽENJERING" d.o.o. Sarajevo
ul. Skenderija br. 48
Sarajevo, Centar
28.11.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički,
- Saobraćajnog projekta: cestovni i željeznički,
- Projekta elektrotehnike: elektronergetika i telekomunikacije,
- Mašinskog projekta: KGH tehnika.
237. "ARGENTARIA" d.o.o. Sarajevo
ul. Franje Račkog br. 3/I
Sarajevo, Centar
28.11.2026. izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
238. ELEKTROPROJEKT d.d.
ul. Alexandra von Humbolta 4
Zagreb
10.3.2027.izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika.
239. Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića br. 1
Sarajevo
28.11.2026. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
240. ENCOS d.o.o. Sarajevo
Put Života b.b.
Sarajevo, Novo - Sarajevo
10.3.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički.
- Projekta elektrotehnike (elektroenergetika).
241. "ENOVA" d.o.o. Sarajevo
ul. Podgaj br. 14/I
Sarajevo - Centar
23.1.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta,
- Projekta elektrotehnike (elektroenergetika),
- Mašinskog projekta (KGH tehnika).
242. ''CPK'' d.o.o. Banja Luka,
Ada broj 24,
Banja Luka
26.4.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni,
- Saobraćajnog projekta: cestovni.
243. INTEGRA d.o.o. Mostar,
ul. Dr. Ante Starčevića b.b.
- zgrada ''INTEGRA'',
Mostar
27.4.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Konstruktivnog projekta za visokogradnju,
- Konstruktivnog projekta za niskogradnju,
- Hidrotehničkog projekta,
- Geotehničkog projekta,
- Građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni.
244. LOTUS d.o.o.,
Rajlovac b.b.,
Sarajevo-Novi Grad
27.4.2027. izrada geotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije.
245 Elcom d.o.o. Tuzla,
M.M. Dizdara-Stupine B-2,
Tuzla.
27.4.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Projekti elektrotehnike: elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika.
246. ARHITEKT d.o.o. Mostar,
ul. Kneza Višeslava b.b.,
Mostar
27.4.2027.izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Hidrotehničkog projekta.
247. ARHITEKT d.o.o. Mostar
ul. Kneza Višeslava b.b., Mostar
1.7.2025. izrada arhitektonskog dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje
248. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Blažujski drum b.b.,
Sarajevo, Ilidža
15.11.2027. izrada projekta elektrotehnike (elektroenergetika) investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
249. ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo,
Hamdije Ćemerlića br. 2,
Sarajevo - Novo Sarajevo
15.11.2027. izrada projekta zaštite od požara investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
250. ahA+knAp d.o.o. Sarajevo
ul. Husrefa Redžića br. 1
Sarajevo - Centar
26.12.2026. izrada arhitektonskog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor.
251. KREBS+KIEFER International gmbH,
Heinrich-Hertz-Straße 2,
64295 Darmstadt
15.11.2027. izrada konstruktivnog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
252. "TQM" d.o.o. Lukavac,
Modrac b.b.,
Lukavac
16.11.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Hidrotehničkog projekta,
- Projekta zaštite od požara.
253. "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.o.o. Tuzla,
ul. Bosne Srebrene broj 127,
Tuzla
22.5.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Arhitektonskog projekta,
- Konstruktivnog projekta,
- Projekta elektrotehnike: elektronergetika,
- Mašinskog projekta: energetika i KGH tehnika.
254. "GRALEKS" d.o.o.,
Romanijska br. 24,
Pale
16.11.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Hidrotehničkog projekta,
- Konstruktivnog projekta.
255. "PI",
Tvornička br. 3,
Sarajevo, Ilidža,
16.11.2027. izrada konstruktivnog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti visokogradnje.
256. "HIGRACON" d.o.o. Sarajevo,
Hiseta br. 3,
Sarajevo - Centar
16.11.2027. izrada hidrotehničkog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje.
257. ZGI d.o.o. Mostar,
Rudarska broj 247,
Mostar
12.12.2027. Izrada investiciono-tehničkdokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Hidrotehničkog projekta,
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika.
258. ARKUS d.o.o. Sarajevo,
ul. Danijela Ozme broj 1,
Sarajevo-Centar
13.12.2027.izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Konstruktivnog projekta za visokogradnju,
- Konstruktivnog projekta za niskogradnju.
259. ''ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla,
Drage Karamana b.b.
(u kolektivnom SPO ''IRAC VI''),
Tuzla
13.12.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- Konstruktivnog projekta za visokogradnju,
- Projekta zaštite od požara.
260. IVICOM Consulting d.o.o. Zagreb,
ul. Damira Tomljanovića - Gavrana br. 11,
Zagreb (Grad Zagreb)
13.12.2027. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Konstruktivnog projekta,
- Projekta elektrotehnike: elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika,
- Mašinskog projekta: proizvodna tehnika, procesna tehnika.
261. RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla,
ul. Rudarska br. 72,
Tuzla
11.1.2028. izrada projekta elektrotehnike (elektroenergetika), investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
262. ''TRASA'' d.o.o. Sarajevo,
Stjepana Tomića broj 3,
Sarajevo - Centar
11.1.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- saobraćajnog projekta (cestovni),
- projekta elektrotehnike (elektroenergetika).
263. ''URBIS CENTAR'' d.o.o. Banja Luka,
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 101A,
Banja Luka
11.1.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- arhitektonskog projekta u oblasti visokogradnje,
- konstruktivnog projekta u oblasti visokogradnje,
- saobraćajnog projekta (cestovni).
264. ''AAA GROUP'' EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar,
ul. Husnije Repca b.b.,
Mostar
11.1.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- arhitektonskog projekta u oblasti visokogradnje.
265. ARHI PLUS d.o.o. Mostar,
Fra Franje Miličevića broj 21,
Mostar
11.1.2028. izrada i stručni nadzor
projekta zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
266. IRD ENGINEERING - Društvo sa ograničenom odgovornošću,
Lungotevere delle Navi, 30,
00196, Rim
11.1.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- konstruktivnog projekta,
- građevinskog projekta saobraćajnica (cestovni),
- hidrotehničkog projekta.
267. "MANEDRA COMPANY" d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b.
Mostar
14.2.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to: projekta elektrotehnike (elektroenergetika, automatika i elektronika).
268. "PROVING" d.o.o. Sarajevo,
Milana Preloga b.b.,
Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
6.3.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to: projekta zaštite od požara.
269. "TZI-INŽENJERING" d.o.o. Sarajevo
Dolina broj 2/II
Sarajevo-Centar
1.9.2026. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor, i to:
- konstruktivnog projekta za visokogradnju,
- konstruktivnog projekta za niskogradnju,
- geotehničkog projekta,
- građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni i željeznički.
270. "GeoAVAS" d.o.o. Sarajevo,
Latička br. 14,
Sarajevo, Ilidža
11.3.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije geotehničkih projekata i stručnog nadzora, u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
271. "Fabrum" d.o.o. Banja Luka,
Cara Lazara br. 22,
Banja Luka
13.3.2028. izrada investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- konstruktivnog projekta,
- građevinskog projekta saobraćajnica: cestovni.
272. HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo
Srđana Aleksića broj 2
Sarajevo-Novi Grad
25.7.2026. Izrada hidrotehničkog/hidrograđevinskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja hidrotehnike i visokogradnje.
273. ''CONRAM'' d.o.o. Brčko distrikt
Bulevar mira 8/A, zgrada ''Delta'' I sprat, Brčko distrikt
22.11.2023. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta, i to:
- električnih instalacija sistema u NN i SN elektroenergetskim postrojenjima,
- električnih instalacija u industrijskim građevinama,
- električnih instalacija javnog osvjetljenja,
- elekričnih instalacija u objektima visokogradnje (uključivo projektiranje vanjske i unutrašnje rasvjete).
274. RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Rudarska br. 72, Tuzla
3.1.2024. izrada projekta konstrukcija, koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja visokogradnje.
275. KONČAR-KET d.o.o.,
Fallerovo Šetalište 22, Zagreb (Grad Zagreb),
18.10.2027. izrada konstruktivnog projekta i projekta elektrotehnike (elektroenergetika, automatika i elektronika), investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
276. ''MANEDRA-COMPANY'' d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b., Mostar
3.1.2024. izrada elektro dijela projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje.
277. PROYAPI MUHENDISLIK MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI DIONIČKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING ''PROYAPI''
Balgat Mahallesi 1.Cadde 1408. No.2/1, Cankaya, Ankara, Republika Turska
13.1.2024. izrada projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz područja niskogradnje, i to:
- izrada građevinskog projekta cesta i željezničkih pruga,
- izrada saobraćajnog projekta cesta i željezničkih pruga,
- izrada projekta odvodnje cesta i željezničkih pruga.
278. "HS INŽENJERING" d.o.o.,
Stupska b.b.,
Lamela A2, naselje Bulevar,
Sarajevo, Ilidža
13.3.2028. izrada konstruktivnog projekta investiciono-tehničke dokumentacije i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
279. ''TRI BEST'' d.o.o. Banja Luka
Ramići b.b., Ramići, Banja Luka
3.1.2024. izrada projekta električnih dizala kao sastavnog dijela glavnog projekta.
280 ZGI d.o.o. Mostar,
Rudarska broj 247,
Mostar
28.3.2028. izrada projekta zaštite od požara investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog nadzora u oblasti niskogradnje i visokogradnje.