• B/H/S
  • ENG

Nostrifikacija dokumentacije o usklađenosti

Dokument o usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno tehničko odobrenje, izdati u inostranstvu moraju se nostrifikovati da bi zamijenili odgovarajuće dokumente o usklađenosti izdate prema odredbama Zakona o građevinskim proizvodima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 78/09) i Pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/10, 64/11, 94/17, 97/17 i 8/22).

Nostrifikaciju vrši pravno lice ovlašteno prema odredbama ovog Pravilnika.

Iznimno, ukoliko za neko područje proizvoda ne postoji ovlašteno pravno lice, nostrifikaciju vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog odbora za građevinske proizvode iz člana 18. ovog Pravilnika.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o nostrifikaciji prilaže se sljedeće:

U slučaju zahtjeva za izdavanje potvrde o nostrifikaciji certifikata o usklađenosti, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti i izjavu o usklađenosti iz člana 10. ovog Pravilnika.

Izuzetno, za građevinske proizvode za koje nije propisano izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje, odnosno certifikata o usklađenosti, Ministarstvo na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Stručnog odbora, provodi postupak nostrifikacije tehničkih odobrenja iz člana 12. Zakona o građevinskim proizvodima, odnosno dokumentacije o radnjama ispitivanja građevinskih proizvoda iz čl. 20. i 21. Zakona o građevinskim proizvodima, izdate od strane ovlaštenih pravnih lica u inostranstvu, ukoliko za neko područje proizvoda ne postoji pravno lice u Bosni i Hercegovini ovlašteno za vršenje predmetnih radnji.

Svi dokumenti se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih u postupku izdavanja potvrde o nostrifikaciji, podnosilac zahtjeva dužan je, na traženje Ministarstva, dostaviti i druge isprave i dokaze, ukoliko se isto bude smatralo relevantnim.

Obrasci zahtjeva:

ZAHTJEV ZA NOSTRIFIKACIJU CERTIFIKATA O USKLAĐENOSTI

ZAHTJEV ZA NOSTRIFIKACIJU CERTIFIKATA O KONTROLI FABRIČKE PROIZVODNJE

ZAHTJEV ZA NOSTRIFIKACIJU DOKUMENTACIJE O USKLAĐENOSTI (SISTEM OCJENJIVANJA 3)

ZAHTJEV ZA NOSTRIFIKACIJU DOKUMENTACIJE O USKLAĐENOSTI (SISTEM OCJENJIVANJA 4)

ZAHTJEV ZA NOSTRIFIKACIJU TEHNIČKOG ODOBRENJA ZA GRAĐEVINSKE PROIZVODE