• B/H/S
  • ENG

Prostorno planiranje

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 63/04, 50/07 i 84/10)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 71/08)

Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 33/07 i 84/10)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Korištenje zemljišta na federalnom nivou

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 32/14 i 33/22)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 29/07, 51/08 i 99/14)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 25a/22, 42/22, 93/22 i 33/24)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 33/10 i 98/14)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Uredba o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 21/05, 59/07)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Uredba o prostornim standardima, urbanističko – tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 48/09 i 99/14)
Neslužbeni prečišćeni tekst

 

Nacionalni spomenici

Uredba o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 36/08)

 

Energetska efikasnost

Uredba o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18)

Prilozi Uredbe:

Prilog 1: Izgled i sadržaj energijskog certifikata stambenih zgrada

Prilog 2: Izgled i sadržaj energijskog certifikata nestambenih zgrada

Prilog 3: Izgled i sadržaj energijskog certifikata za ostale zgrade

Prilog 4: Pregled mogućih mjera za povećanje energijske efikasnosti zgrada

Prilog 5: Izvještaj o provedenom energijskom auditu

Prilog 6: Popis bosanko-hercegovačkih normi

Prilog 7: Metodologija za izračunavanje i iskazivanje energijskih karakteristika zgrada sa algoritmom za proračun istih

Smjernice za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje

 

Uredba o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 87/18),

Prilog 1A: Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i /ili energijskog certificiranja zgrada za fizička lica

Prilog 1B: Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i /ili energijskog certificiranja zgrada za pravna lica

Prilog 1C: Tablica za opis područja rada i iskustva u struci koja se prilaže uz zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje en.audita i /ili izdavanje en. certifikata

Prilog 1D: Obrazac izjave o zaposlenim licima na neodređeno vrijeme i imenovanju osobe koja će potpisivati izvještaje o en. auditima zgrada i/ili en. cert. zgrada

Prilog 4A.1: Program osposobljavanja za lica koja provode energijski audit zgrade i/ili en. certificiranje zgrada s jednostavnim tehn. sistemom (Modul1)

Prilog 4B.1: Program osposobljavanja za lica koja provode energijski audit zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrada s složenim tehničkim sistemom (Modul2)

Prilog 4C.1: Program usavršavanja za lica koja provode energijski audit zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrada (Modul3)

Prilog 5: Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje Programa obuke

Prilog 6: Obrazac izjave o zaposlenim licima kod nosioca programa obuke

Prilog 7: Sadržaj registra lica koja imaju ovalaštenje za obavljanje programa obuke