• B/H/S
  • ENG

Stručni poslovi zaštite od požara

Stručne poslove iz oblasti zaštite od požara može obavljati pravno lice koje posjeduje odgovarajuće rješenje izdato od strane Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, br. 69/13 i 104/18) i Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99), donosi rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od požara, te vodi registar izdatih rješenja.

Registar izdatih rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara