• B/H/S
  • ENG

Stručni poslovi zaštite od požara

Stručne poslove iz oblasti zaštite od požara može obavljati pravno lice koje posjeduje odgovarajuće rješenje izdato od strane Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja na osnovu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (“Službene novine Federacije BiH”, br. 69/13 i 104/18) i Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 i 48/99), donosi rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite od požara, te vodi registar izdatih rješenja.

REGISTAR
izdatih rješenja o ispunjavanju uslova
za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara
R/B NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA BROJ I DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA VRSTA STRUČNIH POSLOVA ZA KOJE JE IZDATO RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA
1. “ABBA“ d.o.o. Bihać
Jablanska broj 297
Bihać
UPI/03-19-2-492/22
od 24.8.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
2. “EXPERT“ d.o.o. Vitez
Kulina Bana b.b.
Vitez
UPI/03-19-2-174/20
od 8.9.2020. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
3. “ARHITEKT“ Zenica d.o.o.
Šerbin Sokak broj 21
Zenica
UPI/03-19-2-362/22
od 7.9.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
4. “Bosna – S“ d.o.o. Sarajevo
ul. Nova br. 26
Sarajevo, Sarajevo - Centar
UPI/03-19-2-1351/22
od 16.12.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
5. CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b., Mostar
UPI/03-23-2-320/18
od 31.1.2019. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
6. SIGURNOSNI INŽENJERING d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
Put za Timal b.b., Široki Brijeg
UPI/03-23-2-33/19
od 8.3.2019. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
6a CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b., Mostar
UPI/03-23-2-320/18
od 31.1.2019. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
7. JP "ZENICA" d.o.o. Zenica
Mehmedalije Tarabara broj 15, Zenica,
UPI/03-23-2-174/19
od 8.7.2019. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
8. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka,
kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96,
Banja Luka
UPI/03-19-2-656/23
od 19.12.2023. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim, međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).
9. "TQM" d.o.o. Lukavac
Modrac b.b.,
Lukavac
UPI/03-19-2-1476/23
od 4.1.2024. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
10. TehnoNorm d.o.o. Mostar
ul. Put 29 HUD broj 29A, Mostar,
UPI/03-19-2-184/20
od 9.9.2020. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
11. ''ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla
ul. Drage Karamana b.b., (u kolektivnom SPO ''IRAC VI''), Tuzla,
UPI/03-19-2-305/20
od 30.12.2020. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
12. IRC d.o.o.
ul. Vuka Karadžića broj 30, Lukavica, Istočno Novo Sarajevo
UPI/03-23-2-120/21
od 24.3.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim, međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).
13. FIRING d.o.o. Visoko
ul. Čajengradska b.b., Visoko
UPI/03-23-2-111/21
od 25.3.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
14. 'ZAGREBINSPEKT'' d.o.o. Mostar
ul. Rudarska broj 247, Mostar
UPI/03-19-2-324/21
Sarajevo, 21.6.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
15. INPROZ - Institut d.o.o. Tuzla
ul. Armije BiH broj 15
UPI/03-19-2-513/21
od 4.11.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
16. ''ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla
ul. Drage Karamana b.b., (u kolektivnom SPO ''IRAC VI'')
Tuzla
UPI/03-19-2-336/22
Sarajevo, 27.5.2022. godine
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama
17. "MAHER" d.o.o. Sarajevo
ul. Muhameda ef. Pandže broj 61
Sarajevo, Novo Sarajevo
UPI/03-19-2-230/21
Sarajevo, 11.5.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
18. ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Mostar
ul. Sv. Leopolda Mandića 9/I
Mostar
UPI/03-19-2-30/23
Sarajevo, 7.3.2023. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
19. "MULTITEH-INŽENJERING" d.o.o. Zenica,
ul. Envera Čerkeza broj 2,
Zenica
UPI/03-19-2-561/21
Sarajevo, 1.11.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
20. "E.M.G. VITING" d.o.o. Vitez,
Sadovača b.b.,
Sadovače, Vitez
UPI/03-19-2-1508/23
Sarajevo, 11.3.2024. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
21. 'Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla
Bosne Srebrene broj 127, Tuzla
UPI/03-19-2-574/21
od 25.10.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
22. JP ''Elektroprivreda HZ HB'' d.d. Mostar,
kralja Petra Krešimira IV broj 6A,
Mostar
UPI/03-19-2-1505/23
Sarajevo, 13.3.2024. godine.
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
23. 'FILLING'' d.o.o. Sarajevo
Grbavička broj 57/III, Sarajevo - Novo Sarajevo
UPI/03-19-2-695/21
Sarajevo, 5.1.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
24. 'PROVING'' d.o.o. Sarajevo
Milana Preloga bb, Sarajevo - Novi Grad
UPI/03-19-2-647/21
Sarajevo, 22.11.2021. godine.
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
25. 'ESTA'' d.o.o. Busovača
Matice hrvatske bb, Busovača
UPI/03-19-2-647/21
Sarajevo, 31.12.2021. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
26. "Institut za sigurnost i okoliš" d.o.o. Tuzla
ul. Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine blok C, lamela C-3/PP9, Tuzla
UPI/03-19-2-732/21
od 28.2.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
27. 'ZT TEHNOZAŠTITA'' d.o.o. Sarajevo
Kranjčevića broj 11, Sarajevo - Centar
UPI/03-19-2-34/22
od 24.2.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
28. 'VATROSISTEMI'' d.o.o. Sarajevo
Safeta Zajke broj 115, Sarajevo - Novi Grad
UPI/03-19-2-32/22
Sarajevo, 30.3.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
29. DOO ''EUROING'' Bihać
Mehmeda Džanića, Lamela 1, Bihać
UPI/03-19-2-131/22
od 12.5.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
30. "DEM Inženjering" d.o.o. Zenica,
ul. ZAVNOBIH-a br. 78,
Zenica
UPI/03-19-2-1034/23 od 20.9.2023. godine1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
31. 'PROTECT-ING'' d.o.o. Sarajevo
Zovik broj 6, Sarajevo, Hadžići,
UPI/03-19-2-79/22
od 29.3.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
32. Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
Vitomira Lukića broj 12a, Sarajevo, Ilidža,
UPI/03-23-2-322/18
Sarajevo, 5.12.2018. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara,
2) izrada plana zaštite od požara,
3) izrada elaborata zaštite od požara,
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu,
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara,
7) izrada općih akata zaštite od požara;
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine,
9) laboratorijska ispitivanja u oblasti zaštite od požara (ispitivanja reakcije na požar, ispitivanje otpornosti na požar i druge vrste ispitivanja, prema metodama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u odgovarajućim bosanskohercegovačkim, evropskim, međunarodnim i drugim standardima u ovoj oblasti).
33. 'DSC'' d.o.o. Sarajevo
Ante Fiamenga broj 14B, Sarajevo - Novo Sarajevo,
UPI/03-23-2-1271/18
od 11.05.2018. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
34. ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU, d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 34, Sarajevo - Novo Sarajevo
UPI/03-23-2-205/18
od 23.7.2018. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
35. RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla,
Rudarska broj 72,
Tuzla
UPI/03-19-2-726/22
od 20.10.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama,
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
36. ZIK d.o.o. Mostar
Sv. Leopolda Mandića 9/I, Mostar
UPI/03-23-2-392/18
od 31.1.2019. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
37. 'TEHNOSIGURNOST'' d.o.o. Sarajevo
Sakiba Nišića broj 5, Sarajevo, Sarajevo-Novo Sarajevo
UPI/03-23-2-353/18
od 12.2.2019. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
38. 'A ELING'' d.o.o. Zenica
Zmaja od Bosne bb, Radna zona Zenica I, Zenica,
UPI/03-19-2-468/22
od 14.7.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
39. "GRANULO-RE" d.o.o. Sarajevo
Bojnička br. 47
Ilidža
UPI/03-19-2-967/22
od 25.10.2022. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.
40. TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar
Biskupa Čule b.b., Mostar
UPI/03-19-2-205/23,
Sarajevo, 25.4.2023. godine
1) izrada procjene ugroženosti od požara;
2) izrada plana zaštite od požara;
3) izrada elaborata zaštite od požara;
4) izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu;
5) izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama;
6) izrada općih akata zaštite od požara;
7) izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i
8) izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.