• B/H/S
  • ENG

Plan integriteta Federalnog ministarstva prostornog uređenja je akt sačinjen u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije („Službeni glasnik BiH“, br. 103/09 i 58/13) i Pravilima za izradu i provođenje plana integriteta u institucijama u Bosni i Hercegovini – Priručnik donesen od strane Agencije za prevenciju korupcije i koorcinaciju borbe protiv korupcije. Isti je predviđen i Odlukom o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2019. godine („Službene novine Federacije BiH“, br. 75/16), odnosno u skladu sa sadržajem strateškog cilja 1.1. „Unapređenje cjelokupnog sistema integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu javnog sektora i strateškog programa 1.1.1.1. Akcionog plana za borbu protiv korupcije, te u skladu sa Akcinonim planom za borbu protiv korupcije za period od 2021. do donošenja nove Strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Postupak izrade Plana integriteta Ministarstva proveden je, u skladu sa pravilima, u propisanim fazama, a u postupku ocjene izloženosti Ministarstva korupciji izvršeno je i ispitivanje uposlenika putem anonimne ankete, čija se statistička obrada i grafički prikaz nalazi u prilogu ovog Plana.

Cilj donošenja Plana integriteta Ministarstva je spriječiti korupciju, otkloniti koruptivna ponašanja uposlenih, kao etički i profesionalno neprihvatljiva ponašanja u obnašanju nadležnosti i ovlaštenja Ministarstva. U svrhu realizacije postavljenog cilja Plana integriteta definisani su rizični radni procesi Ministarstva koji jesu ili mogu biti naročito izloženi koruptivnim ponašanjima. Radni procesi su struktuirani u dvije oblasti: procesi koji su uglavnom jednaki ili slični u različitim institucijama, oblast općih aktivnosti Ministarstva i radni procesi iz nadležnosti Ministarstva kao specifične aktivnosti.

Stepen izloženosti koruptivnim rizicima, odnosno intenzitet rizika korupcije utvrđen je upotrebom jednostavne matrice rizika u kojoj su rizici definisani od niskog do visokog intenziteta. Na osnovu analize radnih procesa Ministarstva, te prikupljenih rezultata svih drugih provedenih faza u izradi Plana, definisane su i odgovarajuće antikoruptivne mjere, također, definisani su nosioci odgovornosti za provođenje mjera, te rokovi za njihovo provođenje.

Provođenje Plana putem predloženih mjera za sprečavanja zloupotrebe povjerenih ovlaštenja obezbjeđuje da državni službenici/namještenici Ministarstva obavljaju povjerene poslove pošteno, transparentno i u skladu sa propisima, čime Ministarstvo rezalizuje potrebni doprinost jačanju integriteta javne uprave općenito.

 

Plan integriteta