• B/H/S
  • ENG

ODOBRENJE ZA UPOTREBU – ovlaštenjima lista

Izgrađena građevina ili njen dio koji predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu, koja se kao takva može samostalno koristiti, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja rješenja kojim se daje odobrenje za upotrebu.

Tehničkim pregledom utvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom (glavnim projektom) na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje, tehničkim propisima i normativima, kao i uvjetima za odnosnu gradnju utvrđenu posebnim propisima, a sve u skladu sa odredbama Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (“Službene novine FBiH” br. 58/14 i 89/18).

Ministarstvo rješenjem imenuje stručnu komisiju za tehnički pregled, i to predsjednika i članove komisije. Za predsjednika i članove komisije mogu se imenovati diplomirani inženjeri sa deset godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Broj članova komisije zavisi od vrste i složenosti objekta. U komisiju se imenuje po jedan stručni član za svaku vrstu radova koje komisija pregleda (arhitektonske radove, građevinske radove, mašinske radove, elektro radove, provjera lokacije građevine, ViK i ostale instalacije, infrastrukturne sisteme i zaštitu na radu, od požara i eksplozije i zaštitu okoliša i dr.), i ovlašteni predstavnici nadležnih tijela i pravnih lica, koji prema odredbama posebnih zakona treba učestvovati u radu komisije.

Troškove vršenja tehničkog pregleda snosi investitor.

Uz zahtjev za tehnički pregled građevine i izdavanje odobrenja za upotrebu prilaže se dokumentacija navedena u članu 67. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, i drugi prilozi po posebnim propisima:

Lista stručnih lica koja ispunjavaju uvjete za učešće u komisijama za obavljanje tehničkih pregleda izvedenih radova na građevinama i zahvatima iz nadležnosti Federalnog ministarstvo prostornog uređenja