• B/H/S
 • ENG

Opći dio ispita je jedinstven za sve kandidate koji polažu ispit po ovom Pravilniku.

Kandidati su dužni polagati opći dio ispita, izuzev kandidata koji su prethodno položili stručni ispit kod ovog Ministarstva.

 

Program općeg dijela ispita obuhvata:

 1. Osnove ustavnog uređenja BiH;
 2. Osnove ustavnog uređenja Federacije BiH;
 3. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Radne odnose;
 5. Osnove upravnog postupka i upravnog spora i
 6. Osnove kancelarijskog poslovanja.

 

IZVORI:

 1. Ustav Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 25/09)
 2. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08)
 3. Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, broj 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06 i 48/11)
 4. Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16 i 89/18)
 5. Zakon o organizaciji organa uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05)
 6. Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99)
 7. Zakon o upravnim sporovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/05)
 8. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98)
 9. Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02)
 10. Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni list SR BiH”, broj 37/71, 39/75 i 42/89)
 11. Zakon o pečatu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/94, 21/96 i 46/07)
 12. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, br.oj 2/06,  72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) .