• B/H/S
  • ENG

Od polaganja stručnog ispita oslobađaju se doktori znanosti i magistri znanosti iz područja prostornog planiranja i graditeljstva, čiji sadržaj magistarskog ili doktorskog rada pripada području planiranja i gradnje. Zahtjev za izuzeće od polaganja ispita podnosi se Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

 

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE OD POLAGANJA ISPITA

Uz zahtjev (preuzmite obrazac ZAHTJEVA  i popunite elektronski*) prilažu se sljedeći dokumenti:

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE NA DEPOZITNI RAČUN:

FEDERALNA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Federalna administrativna (upravna) taksa – biljeg u iznosu od 7 KM može se kupiti u ispostavama Finansijsko-informatičke agencije.

Također, plaćanje ove takse je moguće i putem depozitnog računa:

Svrha doznake: Federalna administrativna taksa

Primalac: Jedinstveni račun trezora

Račun primaoca: 102 050 000 010 66 98

Vrsta prihoda: 722 112

Općina: 079

Budžetska organizacija: 999 9999 ili 000 0000

Napomena: Za administrativne takse nije potreban poziv na broj.

 

 

Kontakt-osoba: Sanda Ibrahimović
E-mail: sanda.ibrahimovic@fmpu.gov.ba
Telefon: + 387 33 726 536