• B/H/S
  • ENG

Od polaganja stručnog ispita oslobađaju se doktori znanosti i magistri znanosti iz područja prostornog planiranja i graditeljstva, čiji sadržaj magistarskog ili doktorskog rada pripada području planiranja i gradnje. Zahtjev za izuzeće od polaganja ispita podnosi se Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

 

Uz prijavu (preuzmite obrazac PRIJAVE i popunite elektronski*) prilažu se sljedeći dokumenti:

  1. Ovjerena kopija diplome dodiplomskog studija, odnosno nostrificirana diploma, ukoliko su dodiplomski studij završili izvan Bosne i Hercegovine (u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 1991. godine);
  2. Ovjerena kopija diplome postdiplomskog studija, odnosno nostrificirana diploma, ukoliko su zvanje magistra ili doktora nauka iz navedenih oblasti stekli izvan Bosne i Hercegovine (u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 1991. godine);
  3. Kopija magistarskog ili doktorskog rada na jednom od službenih jezika u Bosni Hercegovini;
  4. Federalna administrativna taksa od 7 KM (Federalna upravna taksa – biljeg se može kupiti u ispostavama Finansijsko-informatičke agencije. Ako se uplaćuje putem žiroračuna, vrsta prihoda je 722 112 a budžetska organizacija 999 9999.).

 

Kontakt-osoba: Sanda Ibrahimović
E-mail: sanda.ibrahimovic@fmpu.gov.ba
Telefon: + 387 33 726 536