• B/H/S
  • ENG

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u skladu sa članom 30. stav 2 Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) i Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (”Službene novine Federacije BiH”, br. 41/18 i 77/19), organizira stručni ispit.

Pravo na polaganje ispita, u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika, imaju magistri/diplomirani inženjeri, prvostupnici/inženjeri i tehničari arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, prometa, prvostupnici regionalnog i prostornog planiranja, te magistri geografije, smjer regionalno i prostorno planiranje, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima i zadacima iz struke.

Uz prijavu (preuzmite obrazac PRIJAVE i popunite elektronski) prilažu se sljedeći dokumenti:

 

Ispitni rokovi:

  1. Januarski (prijave u januaru do 10.1.)
  2. Aprilski (prijave u martu do 31.3.)
  3. Septembarski (prijave u augustu do 31.8.)
  4. Novembarski (prijave u oktobru do 31.10.)

 

Kad kandidat preuzme projektni zadatak ima 45 dana roka za izradu istog. Nakon što preda projekat u Ministarstvo zakazuje se stručni ispit, koji se sastoji od stručnog i općeg dijela ispita.

 

Uplata od 600,00 KM vrši se na:
ŽR 102 050 000 010 66 98 kod Union Banke DD Sarajevo
Vrsta prihoda: 72 25 91
Budžetska organizacija: 230 1001
Općina: (Šifra općine uplatioca)
Poziv na broj: 1000049100

Kontakt-osoba: Sanda Ibrahimović
E-mail: sanda.ibrahimovic@fmpu.gov.ba
Telefon: + 387 33 726 536