• B/H/S
  • ENG

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u skladu sa članom 30. stav 2 Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) i Pravilnika o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (”Službene novine Federacije BiH”, br. 41/18 i 77/19), organizira stručni ispit.

Pravo na polaganje ispita, u skladu s odredbama Zakona i ovog Pravilnika, imaju magistri/diplomirani inženjeri, prvostupnici/inženjeri i tehničari arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, prometa, prvostupnici regionalnog i prostornog planiranja, te magistri geografije, smjer regionalno i prostorno planiranje, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima i zadacima iz struke.

 

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

Uz prijavu (preuzmite obrazac PRIJAVE i popunite elektronski) prilažu se sljedeći dokumenti:

 

ISPITNI ROKOVI

 

Kad kandidat preuzme projektni zadatak ima 45 dana roka za izradu istog. Nakon što preda projekat u Ministarstvo zakazuje se stručni ispit, koji se sastoji od stručnog i općeg dijela ispita.

 

INSTRUKCIJE ZA UPLATE NA DEPOZITNI RAČUN:

UPLATA TROŠKOVA ZA POLAGANJE ISPITA

Uplata troškova za polaganje ispita od 600,00 KM vrši se na:

Svrha doznake:  Uplata troškova za polaganje ispita

Primalac: Federacija Bosne i Hercegovine / Federalno ministarstvo finansija

Račun primaoca: 102 050 000 010 66 98

Vrsta prihoda: 722 591

Općina: (Šifra općine uplatioca)

Poziv na broj:  100 004 91 00

Budžetska organizacija: 230 1001

 

FEDERALNA ADMINISTRATIVNA TAKSA

Federalna administrativna (upravna) taksa – biljeg u iznosu od 7 KM može se kupiti u ispostavama Finansijsko-informatičke agencije.

Također, plaćanje ove takse je moguće i putem depozitnog računa:

Svrha doznake: Federalna administrativna taksa

Primalac: Jedinstveni račun trezora

Račun primaoca: 102 050 000 010 66 98

Vrsta prihoda: 722 112

Općina: 079

Budžetska organizacija: 999 9999 ili 000 0000

Napomena: Za administrativne takse nije potreban poziv na broj.

 

Kontakt-osoba: Sanda Ibrahimović
E-mail: sanda.ibrahimovic@fmpu.gov.ba
Telefon: + 387 33 726 536