• B/H/S
  • ENG

URBANISTIČKA SAGLASNOST 

Korištenje zemljišta na nivou Federacije vrši se u skladu sa planskim dokumentima Federacije. Pod korištenjem zemljišta u smislu ovog Zakona podrazumijeva se izgradnja građevina i izvođenje drugih zahvata u prostoru iz nadležnosti Federacije. Urbanistička saglasnost/lokacijska informacija izdaje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21) i Uredbom o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/14 i 33/22).

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti investitor podnosi Ministarstvu. Izuzetno, za građevinu koja se namjerava graditi u prostoru za koji su doneseni detaljni planski dokumenti ne izdaje se urbanistička saglasnost, nego Ministarstvo izdaje lokacijsku informaciju. Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti sadrži:

novinama u skladu sa odredbama člana 24. Zakona o eksproprijaciji,

Za izdavanje urbanističke saglasnosti za eksploataciju potrebno je pored navedenog dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Ministarstvo će ostale potrebne saglasnosti i mišljenja i druge priloge tražiti u zavisnosti od namjene, vrste i složenosti građenja ili zahvata u prostoru. Ostale potrebne saglasnosti i mišljenja javnih i komunalnih preduzeća, organa uprave, agencija, elaborat eksproprijacije, geodetski elaborat, elaborat arheološkog istraživanja i slično, Federalno ministarstvo prostornog uređenja će tražiti kada od kantonalnog ministarstva prostornog uređenja dobije stručno mišljenje u skladu sa članom 40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, i to:

i druge saglasnosti ukoliko su potrebne nakon mišljenja kantonalnog ministarstva prostornog uređenja ili proisteknu iz uvjeta datih u nekoj od saglasnosti i mišljenja gore navedenih institucija.

U toku vođenja upravnog postupka investitor i ministarstvo su dužni objaviti javni poziv u skladu sa obredbama člana 133. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH.

Investitor je dužan dostaviti dopunu nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja kantonalnog ministarstva u roku 30 dana kako bi ovo Federalno ministarstvo moglo postupiti po zahtjevu. U protivnom donijet će zaključak u skladu s članom 67. stav 2. Zakona o upravnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/98, 48/99 i 61/22), a ukoliko investitor nije u mogućnosti ispoštovati rok, treba da podnese pismeni zahtjev za produženje roka u skladu sa odredbama istog zakona.