• B/H/S
  • ENG
BEEP

O projektu BEEP

Bosna i Hercegovina prepoznala je važnost energetske efikasnosti za podršku održivom ekonomskom rastu i kretanju ka pristupanju EU. Kao članica Energetske zajednice, BiH je izradila nacrt Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost (NEEAP), koji uključuje indikativni cilj uštede energije od 9 posto do 2018. godine. Projekat realizuje Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa Svjetskom bankom.

Kao jedan od koraka ka ispunjavanju ciljeva NEEAP-a Vlada BiH je 2016. godine potpisala kredit sa Međunarodnom asocijacijom za razvoj (IDA) putem kojeg se finansira Projekat ”Unapređenje energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora” u Bosni i Hercegovini (BiH) u iznosu od 32 miliona USD od čega se 19,2 miliona USD odnosi na FBiH.

Glavni razvojni cilj Projekta energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu je pokazati prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u objektima javnog sektora i podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat je posvećen građevinskim radovima utopljavanja i obnove javnih zgrada, a u sklopu kojeg je u periodu od 2016. do 2019. godine obnovljeno 48 objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja objekata (njih 48) mjere povećanja energetske efikasnosti su implementirane u 35 obrazovnih i 8 zdravstvenih institucija na kantonalnom nivou Federacije BiH i 5 objekata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Od toga, najveći broj energetski obnovljenih objekata nalazi se u Zeničko-dobojskom (16 javnih objekata), Hercegovačko-neretvanskom (15 javnih objekata), te Kantonu Sarajevo (9 javnih objekata). Mjere povećanja energetske efikasnosti su također implementirane u dva javna objekta na području Kantona 10, u jednom objektu u Tuzlanskom kantonu, te u pet objekata koji su u nadležnosti Federacije BiH. U cilju razvoja prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti, izvršena je priprema za uspostavu i pilotiranje novih modela finansiranja skalabilnih mehanizama i izgradnje tržišnih kapaciteta putem ispunjenja svih uslova za uspostavu Revolving fonda u okviru Ministarstva.

Kako je projekat do danas ostvario dobre rezultate, broj utopljenih javnih objekata, uspostava Revolving fonda, te ispunjenje indirektnih ciljeva, kao što su podizanje svijesti građana o energetskoj efikasnosti i povećanju zelenih radnih mjesta, nastavile su se aktivnosti kroz  Dodatno finansiranja projekta (BEEP AF), koji je produžetak osnovnog projekta (BEEP), a koji bi na kraju rezultirao sa ukupno cca. 100 obnovljenih zgrada.

Zbirni tehnički monitoring izvještaj – BEEP FBIH, Nov 2019