• B/H/S
  • ENG
UNDP

Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljendioksida u Bosni i Hercegovini

Zbog dužeg perioda zanemarivanja i nedovoljnog ulaganja tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini (od 1992. do 1995. godine), javna infrastruktura, posebno zgrade, u Bosni i Hercegovini (BiH) sada su u zapuštenom stanju i hitno je potrebna njihova nadogradnja i modernizacija. Preko 70% zgrada javne namjene u BiH je projektovano i sagrađeno prije više od 30 godina, ne uzimajući u obzir njihovu energetsku efikasnost, a kamoli otisak ugljika. Osim energetske efikasnosti, značajan potencijal za smanjenje emisija ugljendioksida s efektom staklene bašte leži u mjerama izmjene goriva: preko 80% zgrada javnog sektora trenutno koristi fosilna goriva (ugalj, lož ulje i prirodni plin) ili sisteme daljinskog grijanja, koji također pretežno koriste ugalj. Uvođenje velikih obnovljivih izvora energije u BiH s ulaganjima u energetsku efikasnost, ima potencijal da odigra ključnu ulogu u smanjenju emisije ugljendioksida. Za područje Federacije Bosne i Hercegovine projekat se realizuje u saradnji sa UNDP-om, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekat rukovodi sa 17.346 miliona USD iz sredstava grantova Zelenog klimatskog fonda (GCF-a) radi prevazilaženja utvrđenih prepreka za ulaganje u adaptacije zgrada javne namjene s niskom emisijom ugljendioksida, kao i dodatnih 105.22 miliona USD sufinansiranja iz različitih izvora, kao što su Fondovi za zaštitu okoliša/životne sredine, entitetski i općinski budžeti, te međunarodne organizacije (UNDP, GEF, Svjetska banka, SIDA) u svrhu rješavanja rizika zemlje i sektorskih rizika, kako slijedi:

Rezultat 1: Pružanje tehničke pomoći akterima iz javnog i privatnog sektora na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou u BiH kako bi im se pomoglo u rješavanju nefinansijskih prepreka i u cilju pripreme povoljnih politika, propisa i kapaciteta za provedbu Nacionalnog investicionog okvira za zgrade javne namjene sa niskim emisijama ugljika.

Rezultat 2: Posredovanje u provedbi Nacionalnog investicionog okvira u zgradama javne namjene, uključujući neophodnu podršku ulaganjima kako bi se poboljšali profili rizika-dobiti i kako bi se potencijalni projekti niskoemisione gradnje finansijski zaključili.

Cilj Projekta je podrška naporima Bosne i Hercegovine da odgovori na izazove klimatskih promjena, smanji emisije ugljendioksida i prilagodi se klimatskim promjenama, što je u skladu sa preporukama Namjeravnog nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i Strategijom prilagođavanja na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini. Putem izrade i provedbe Nacionalnog okvira za niskoemisiona ulaganja u zgrade javne namjene, projekat GCF-a će dovesti do povećanja nivoa ulaganja u zgrade javne namjene sa niskom emisijom ugljendioksida za četiri do pet puta, što će omogućiti BiH da ispuni navedeni cilj smanjenja emisija plinova s efektom staklene bašte iz sektora zgrada javne namjene.

Očekivani rezultati: