• B/H/S
  • ENG

Ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

Zakonom o građevinskim proizvodima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 78/09) definisano je da se građevinskim proizvodom smatra bilo koji proizvod proizveden za trajnu ugradnju u građevine, što uključuje visokogradnju i niskogradnju.

Građevinski proizvod može se staviti na tržište, distribuirati i upotrijebiti samo ako je dokazana njegova upotrebljivost, te ako je označen i popraćen tehničkim uputstvima u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

Upotrebljivost građevinskog proizvoda dokazuje se, zavisno od njegove vrste i tehničke specifikacije, dokumentom o usklađenosti koji se izdaje nakon provođenja, odnosno osiguranja provođenja postupka ocjenjivanja usklađenosti tehničkih svojstava građevinskog proizvoda sa tehničkom specifikacijom te oznakom usklađenosti propisanih ovim Zakonom.

Tehničko odobrenje može se donijeti za građevinski proizvod za koji ne postoji tehnički propis, odnosno norma na koju upućuje tehnički propis ili usklađena evropska norma, odnosno specifikacija još nije preuzeta kao bosanskohercegovačka BAS norma, odnosno za građevinski proizvod čija tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstava određenih tehničkim propisom ili normom na koju upućuje taj propis.

Ovlašteno pravno lice za ocjenjivanje usklađenosti je pravno lice koja ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje dijela ili svih radnji ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i/ili za izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda.

Pravno lice ovlašteno za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda mora ispunjavati sljedeće zahtjeve :

Pravno lice koje ispunjava uslove za provođenje radnji iz stava 1. alineja 2. i 3. ovoga člana ispunjava uslove za izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje.

Uslove za provođenje radnji početnog nadzora fabrike i početnog nadzora fabričke kontrole proizvodnje, stalnog nadzora, procjene i ocjene fabričke  kontrole proizvodnje, te izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje ispunjava i pravno lice koje ispunjava zahtjeve norme BAS EN ISO/IEC 17065.

Pravno lice ovlašteno za izdavanje certifikata o usklađenosti mora ispunjavati zahtjeve određene normom BAS EN ISO/IEC 17065.

Ovlaštenje za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda izdaje se za:

Ovlaštenje za izdavanje certifikata o usklađenosti izdaje se za:

Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja prilaže se:

Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se, pored gore navedene dokumentacije, i dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 6. Pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/10, 64/11, 94/17, 97/17 i 8/22).

Obrasci zahtjeva:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE RADNJI IZDAVANJA CERTIFIKATA O USKLAĐENOSTI

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE RADNJI OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE RADNJI IZDAVANJA CERTIFIKATA O USKLAĐENOSTI

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE VAŽENJA OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE RADNJI OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE TEHNIČKOG ODOBRENJA

 

REGISTAR
ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti
R/BNaziv i sjedište
pravnog lica
Redni broj iz evidencije ovlaštenih licaPoslovi za koje je izdato ovlaštenjeOdgovorne osobe u
ovlaštenim pravnim licima
1“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081
3/21donošenje tehničkih odobrenja za područja proizvoda: Građevinarstvo i Nosivi materijali i komponente, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
• Građevinarstvo:
- geotekstili i srodni proizvodi,
- prometna oprema,
- podne obloge, popločanja i završne obrade cesta,
- agregati,
- proizvodi za cestogradnju,
- cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju,
- podne podloge uključujući nosive ploče prizemlja, ceste i druge prometne plohe,
- ultratanki slojevi asfaltbetona,
- proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda,
- sklopovi za zaštitu od pada stijena,
- hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju,
- dilatacijske naprave za cestovne mostove,
• Nosivi materijali i komponente:
- cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,
- proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,
- proizvodi od prefabrikovanog betona,
- sklopovi prefabrikovanih stubišta,
- lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,
- sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,
- ankeri.
Zehrina Begić MA-dipl.ing.tehn.

dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.

mr.sci. Asmir Softić dipl.ing.građ.

Hasan Hadžić MA-dipl.ing.građ.
2EIB INTERNATIONALE a.d. Banja Luka
ul. Skendera Kulenovića br. 14
tel. 051 211 212
4/21provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• metali i proizvodi od metala – ispitivanje bez razaranja:
- ispitivanje penetrantima - Opći principi BAS EN ISO 3452-1:2014,
- ultrazvučno ispitivanje - tehnike, nivoi ispitivanja i ocjenjivanja BAS EN ISO 17640:2019,
- vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva nastalih topljenjem BAS EN ISO 17637:2018,
- ispitivanje zavarenih spojeva magnetnim česticama BAS EN ISO 17638:2018,
- radiografsko ispitivanje - dio 1: tehnike X i gama-zraka sa filmom BAS EN ISO 17636-1:2014,
- mjerenje debljine ultrazvukom BAS EN 14127:2015.
Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije

Stojan Zelenika bach.ing.maš.
3SAC TESTING & CONSULTING d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovac bb
tel. 033 407 921
5/21provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• kameni agregat:
- određivanje granulometrijskog sastava agregata BAS EN 933-1,
• bitumenske smjese:
- sadržaj rastvorljivog veziva BAS EN 12697-1,
- određivanje maksimalne gustoće BAS EN 12697-5 Postupak A,
- određivanje gustine asfaltnih uzoraka BAS EN 12697-6 Postupak B (SSD-9.3),
- određivanje udjela šupljina u bitumeniziranom uzorku BAS EN 12697-8,
- uzorkovanje BAS EN 12697-27 Tačke 4.3 i 4.7,
- određivanje dimenzija laboratorijski pripremljenih asfaltnih uzoraka BAS EN 12697-29,
- Marshall test BAS EN 12697-34,
- određivanje debljine uzoraka iz izvedenog asfaltnog sloja BAS EN 12697-36,
• beton:
- ispitivanje očvrslog betona na pritisak BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1.
Azra Zečić dipl.ing.hem.tehnologije.
4“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081
6/21provođenje radnji izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- cement, BAS EN 197-1, BAS EN 14216, BAS EN 14647, BAS EN 14647/Cor1, BAS EN 413-1,
- zidni elementi, BAS EN 771-1+A1, BAS EN 771-2+A1, BAS EN 771-3+A1 i BAS EN 771-4+A1,
- toplotno izolacioni proizvodi (za ETICS sisteme), BAS EN 13162+A1, BAS EN 13163+A2 i BAS EN 13499,
- malter za zidanje, BAS EN 998-2,
- beton, BAS EN 206+A1, BAS 1057, BAS EN 206-1, BAS EN 206-1/A1 i BAS EN 206-1/A2,
- agregat, BAS EN 12620+A1, BAS EN 13043, BAS EN 13043/Cor 1 i BAS EN 13242+A1,
- dodaci za beton, malter i injekcione smjese, BAS EN 934-2+A1, BAS EN 934-3+A1, BAS EN 934-4 i BAS EN 934-5.
dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.,

Zehrina Begić MA-dipl.ing.tehn.,

Marko Tokić dipl.ing.građ.,

Nedžad Imamović dipl.ing.arh.
5“IGH” d.o.o. Mostar
ul. Bišće Polje bb, Mostar,
tel. 036 449 880
2/22provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- beton, prema specifikaciji BAS EN 206+A1,
- agregat za beton, prema specifikaciji BAS EN 12620+A1,
- agregat za bitumenske mješavine, prema specifikaciji BAS EN 13043/Cor1,
- agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, prema specifikaciji BAS EN 13242+A1,
- agregat za željeznički tucanik, prema specifikaciji BAS EN 13450/Cor1,
- bitumenske mješavine tipa asfaltbetona, prema specifikaciji BAS EN 13108-1, BAS EN 13108-2, BAS EN 13108-3, BAS EN 13108-4, BAS EN 13108-5, BAS EN 13108-6, BAS EN 13108-7, BAS EN 13108-8, BAS EN 13108-20, BAS EN 13108-21.
Davor Popić dipl.ing.građ.

Jelena Radić Kustura dipl.ing.građ.

Tomislav Marić dipl.ing.građ.
6DTQ d.o.o. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića br. 3
tel. 033 776 950
3/22provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- agregat, prema uslovima iz normi:
BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 933-1:2012,
- beton, prema uslovima iz normi:
BAS EN 12350-2:2020, BAS EN 12390-3:2020,
- asfaltne mješavine, prema uslovima iz normi: BAS EN 12697-1:2013, BAS EN 12697-2+A1:2020, BAS EN 12697-5:2020, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2020, BAS EN 12697-13:2019, BAS EN 12697-29:2003, BAS EN 12697-30:2020, BAS EN 12697-34:2013, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 12697-27:2018,
- bitumen, prema uslovima iz normi:
BAS EN 13398:2019, BAS EN 1426:2016, BAS EN 1427:2016.
dr.sci. Milada Mataradžija dipl.ing.građ.

Emir Muslić dipl.ing.nem.mat
7Istraživačko razvojni centar d.o.o. Istočno Sarajevo - „INZAlab“ – ispitna laboratorija ul. Vitomira Lukića br. 12a
tel. 033 777 400
2/23provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to ispitivanje otpornosti na požar i reakcije na vatru, kako slijedi:
- vrata, elementi za zatvaranje i prozori koji se mogu otvarati, zatvarači za otvore u zidovima, prema uslovima iz normi: JUS U.J1. 160/1986, BAS EN 1634-1+A1:2019, BAS EN 13501-2/2017,
- plafoni, neopterećene tavanice, prema uslovima iz normi: JUS U.J1. 110/1986, BAS EN 1364-2:2019, BAS EN 13501-2/2017,
- zidovi (opterećeni i neopterećeni), paneli, prema uslovima iz normi: BAS EN 1364-1:2016, JUS U.J1. 090/1986, BAS EN 1365-1:2014, BAS EN 13501-2:2017,
- međuspratne i krovne konstrukcije, prema uslovima iz normi: BAS EN 1365-2:2015, BAS CEN/TS 1187:2013, BAS EN 13501-5:2017, BAS EN 13501-2:2017,
- ostakljeni elementi, prema uslovima iz normi: BAS ISO 3009:2007, BAS EN 13501-2:2017,
- građevinski proizvodi, materijali i elementi, prema uslovima iz normi: BAS EN 11925-2:2021, BAS EN 13501-1:2020.
Senid Osmanković
MA - dipl.ing.maš.
8Univerzitet u Zenici - Institut
“Kemal Kapetanović” Zenica,
ul. Travnička cesta br. 7,
tel. 032 417 336
3/23provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- čelik, liveno željezo BAS EN ISO 439, BAS ISO 10700, BAS ISO 671, BAS EN 24943, BAS ISO 10138, BAS EN 29658, JUS C.A1.050,
- metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 6892-2, BAS EN ISO 6506-1, BAS EN ISO 6507-1, BAS EN ISO 6508-1, BAS EN ISO 7438, BAS EN ISO 16859-1,
- čelici za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke, užad i žice BAS EN ISO 15630-1 (tč. 5, 6 i 7),
- čelici za armiranje i prednapregnuti beton – zavarene mreže BAS EN ISO 15630-2 (tč. 5, 6 i 7),
- zavareni spojevi metalnih materijala BAS EN ISO 4136, BAS EN ISO 5173,
- prirodni kamen BAS EN 13755, JUS B.B8.012 (izuzev tačke 5.3 pod c),
- kameni agregat JUS B.B8.049,
- beton JUS U.M1.020, BAS EN 12390-3.
Branka Muminović dipl.ing.met.

Murisa Mucić dipl.ing.met.

Suvad Kesić dipl.ing.tehnologije
9“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081
4/23provođenje provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- cement BAS EN 196-1, BAS EN 196-2, BAS EN 196-3, BAS EN 196-5, BAS EN 196-6, BAS EN 196-8, BAS EN 451-1, BAS EN 196-7,
- toplotno izolacioni proizvodi BAS EN 12667, BAS EN 11925-2, BAS EN 822, BAS EN 823, BAS EN 826, BAS EN 1602, BAS EN 1604, BAS EN 1607, BAS EN 12089, BAS EN 12090, BAS EN 12085,
- beton BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-7, BAS EN 12390-9, BAS EN 12350-6, BAS EN 12390-7, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-5,
- agregat BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-3, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 933-8, BAS EN 1367-2, BAS EN 1744-1,
- crijep BAS EN 539-1, BAS EN 539-2, BAS EN 1024, BAS EN 1304,
- zidni elementi BAS EN 772-1,
- prefabrikovani betonski elementi – jarboli i stubovi BAS EN 12843,
- asfalt BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-36,
- bitumen BAS EN 1426, BAS EN 1427.
Hasan Hadžić MA dipl.ing.građ.

Mirnesa Merić MA dipl.ing.tehnol.

Irma Omić BA-ing.građ.
10CELAB d.o.o. Kakanj
ul. Branilaca bb
tel. 062 499 660
5/23provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• metode ispitivanja:
- agregat BAS EN 933-1:2012, BAS EN 933-4:2011,
- beton BAS EN 12390-3:2020, BAS CEN/TS 12390-9:2018,
- bitumenske mješavine BAS EN 12697-5:2020, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2020,
- betonski šipovi ASTM D5882:2016,
- vanjski kanalizacioni sistemi BAS EN 13508-2+A1:2012, BAS EN 1610:2016,
• ocjenjivanje usklađenosti:
- agregat BAS EN 12620+A1:2009, BAS EN 13043:2006, BAS EN 13043/Cor1:2006, BAS EN 13242+A1:2009, BAS EN 13450:2006, BAS EN 13450/Cor1:2006,
- beton BAS EN 206+A1:2018, BAS EN 13791:2020,
- bitumenske mješavine BAS EN 13108-1:2017, BAS EN 13108-2:2017, BAS EN 13108-3:2017, BAS EN 13108-4:2017, BAS EN 13108-4/Cor1:2019, BAS EN 13108-5:2017, BAS EN 13108-6:2017, BAS EN 13108-7:2017, BAS EN 13108-8:2017, BAS EN 13108-9:2017, BAS EN 13108-20:2017, BAS EN 13108-21:2017.
Edin Spahić dipl.ing.nem.mat.
11Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98
051 348 360
6/23provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- Svježi beton BAS EN 12350-1, BAS EN 12350-2, BAS EN 12350-7,
- Očvrsli beton BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-7,
- Asfalt i bitumen BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-2+A1,
- Bitumen i bitumenska veziva BAS EN 1426, BAS EN 1427,
- Asfalt BAS EN 12697-1, BAS EN 12697-5, BAS EN 12697-6, BAS EN 12697-8, BAS EN 12697-29, BAS EN 12697-30, BAS EN 12697-34, BAS EN 12697-36, BAS EN 12697-22, BAS EN 12697-12, BAS EN 12697-18, BAS EN 12697- 27,
- Kamen i agregat BAS EN 933-4, BAS EN 933-3, BAS EN 933-1, BAS EN 1097-1, 1097-3, 1097-5, BAS EN 1097-6, BAS EN 933-10,
- Metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 15630-1,
- Konstrukcije i elementi konstrukcija u visokogradnji JUS U.M1.047,
- Noseća konstrukcija – mostovi JUS U.M1.046.
Duško Hinić dipl.ing.građ.

Danica Pupčević dipl.ing.građ.

Bojan Lemez dipl.ing.građ.
12PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Alekse Šantića br. 97,
tel. 036 334 188
7/23provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti i certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje za građevinske proizvode:
- Konstrukcijski ležajevi – dio: Lončasti ležajevi, sistem ocjenjivanja 1: BAS EN 1337-5,
- Agregat za beton, sistem ocjenjivanja 2+: BAS EN 12620+A1,
- Beton, sistem ocjenjivanja 2+: BAS EN 206-1, BAS EN 206+A1, BAS EN 206+A2, BAS EN 206-1/A1, BAS EN 206-1/A2 i BAS 1057.
Marija Kvesić mag.ing.građ
13PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Alekse Šantića br. 97,
tel. 036 334 188
8/23provođenje radnji za donošenje tehničkih odobrenja za sljedeća područja proizvoda:
Građevinarstvo (Oznaka A), za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
- geotekstili i srodni proizvodi,
- prometna oprema,
- podne obloge, popločanja i završne obrade cesta,
- agregati,
- proizvodi za cestogradnju,
- cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju,
- podne podloge uključujući nosive ploče prizemlja, ceste i druge prometne plohe,
- ultratanki slojevi asfaltbetona,
- proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda,
- sklopovi za zaštitu od pada stijena,
- hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju,
- dilatacijske naprave za cestovne mostove.

Nosivi materijali i komponente (Oznaka C), za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
- proizvodi od konstrukcijskog drveta i pomoćni dijelovi,
- cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,
- čelik za armiranje i prednapinjanje betona,
- konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi,
- proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,
- konstrukcijski ležajevi,
- proizvodi od prefabriciranog betona,
- sklopovi prefabriciranih stubišta,
- lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,
- sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,
- ankeri.
Marija Kvesić mag.ing.građ
14BP INSTITUT d.o.o. Laktaši
Veliko Blaško bb
tel. 065 530 539
1/24provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- beton: BAS EN 12350-2, BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3, BAS EN 12350-1,
- kamen i agregat: BAS EN 933-1, BAS EN 932-1.
Slaviša Đurić dipl.ing.građ.
15Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica
Poslovna zona Zenica 1,
Zmaja od Bosne bb, Zgrada TehnoParka
tel. 032 445 631
2/24provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- prozori i vrata: BAS EN 1026, BAS EN 1027, BAS EN 12207, BAS EN 12208, BAS EN 12210, BAS EN 12211.
Alma Bečirović dipl.ing.met.
16Rudarski institut d.d Tuzla
ul. Rudarska br. 72
tel. 035 321 800
3/24provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- beton: BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12350-1, BAS EN 12350-2,
- opeka: BAS EN 772-16,
- metalni materijali: BAS EN ISO 6892-1, BAS ISO 7800, BAS ISO 7801,
- kamen i agregat: BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-5, BAS EN 1367-2, BAS EN 1097-3, BAS EN 1926, BAS EN 13755,
- akustika: BAS ISO 1996-2.
dr.sc. Eldar Pirić dipl.ing.maš.

mr.sc. Bilal Hodžić dipl.ing.građ.
17RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo
ul. Jovana Dučića br. 16
tel. 057 343 136
4/24provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- beton: BAS EN 12390-3,
- kamen i agregat: BAS EN 933-1,
- asfalt: BAS EN 12697-36.
Senad Tanović dipl.ing.građ.

Jasminka Topić dipl.ing.građ.
18Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka
ul. Ada br. 24
tel. 051 492 411
5/24provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti i certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje za građevinske proizvode:
- leteći pepeo za beton: BAS EN 450-1,
- agregat za beton: BAS EN 12620+A1,
- beton: BAS EN 206+A1 i BAS 1057,
- agregat za bitumenske mješavine: BAS EN 13043 + BAS EN 13043/Cor1.
Nebojša Pavlica dipl.ing.građ.

Tomislav Dubočanin dipl.ing.hem.tehnologije
19Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ d.o.o. Banja Luka
ul. Ada br. 24
tel. 051 492 411
6/24provođenje radnji ispitivanja građevinskih propizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- cement: BAS EN 196-1, BAS EN 196-2,
- beton: BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3, BAS EN 12504-1 + BAS EN 12504-1/Cor1,
- agregat: BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-5,
- elementi za zidanje: BAS EN 772-16,
- asfalt: BAS EN 12697-36,
- leteći pepeo: BAS EN 451-2,
- bitumenske mješavine: BAS EN 12697-27.
Nemanja Nišić dipl.ing.građ.

Stanislava Kecman dipl.hem.

Duško Zorić master hem.ing.

Dragoljub Tešanović dipl.ing.građ.