• B/H/S
  • ENG

Prostorno planiranje i korištenje zemljišta

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Zakon o građevinskim proizvodima
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 78/09)

 

Nacionalni spomenici

Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07)
Neslužbeni prečišćeni tekst

 

Stambeni odnosi

Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/98, 38/98, 19/99)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/97,11/98,22/99,27/99,7/00,32/01, 61/01,15/02,54/04,36/06, 51/07 , 72/08 i 23/09)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Zakon o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03, 29/03 i 81/09 )
Neslužbeni prećišćeni tekst

Zakon o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova
(“Službene novine Federacije BiH” broj 28/05, 2/08)
Neslužbeni prečišćeni tekst

 

Energetska efikasnost

Zakon o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/17)

LISTE ZGRADA NA KOJE SE NE ODNOSE OBAVEZE ISPUNJENJA MINIMALNIH ZAHTJEVA ZA ENERGIJSKE KARAKTERISTIKE ZGRADA

 

Drugi zakoni

Zakon o koncesijama
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 40/02 i 61/06)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog   korištenjem hidroakumulacionih objekata
(„Službene novine Federacije BIH“, broj 44/02 i 57/09 )
Neslužbeni prečišćeni tekst

Zakon o autocesti na koridoru Vc
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/13)