Logo-Beep-Ministarstvo-World-Bank
Logo Konferencije
Tema Konferencije
Datum, lokacija

O KONFERENCIJI

U vrijeme kada energetska efikasnost (EE) postaje imperativ na globalnom nivou, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je njenu ključnu ulogu u podršci održivom ekonomskom razvoju naše zemlje, posebno u kontekstu integracije BiH u Europsku uniju. Kroz uspješno implementiran projekt Svjetske banke za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji se ukazati na benefite poboljšanja EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja EE.

Energijski neefikasne zgrade imaju veliki potencijal za uštede energije, a kroz načelo „prvo energijska efikasnost“ (engl. energy efficiency first), Europska unija potvrđuje da je EE europski najznačajniji izvor energije. Predstavljajući nacrt dokumenta "Strategija obnove zgrada u FBiH do 2050", Federalno ministarstvo prostornog uređenja predstavlja viziju energetski visokoefikasnog, dekarboniziranog i održivog sektora zgradarstva, sa primarnom funkcijom zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života svih građana, i njihovog ekonomskog prosperiteta, usklađenu sa Integriranim planom za energiju i klimu Bosne i Hercegovine do 2030.

Energetski efikasna obnova zgrada u FBiH prilika je za sveobuhvatne radova u oblasti održive gradnje uz primjenu novih materijala i pametnih tehnologija te obnovljivih izvora energije, što bi doprinijelo ekonomskom razvoju i kreiranje novih radnih mjesta.

S ciljem pokretanja novog ciklusa kapitalnih investicija u građevinskom sektoru, konferencija će ukazati na značaj uspostavljanja održivih mehanizama finansiranja kao ključnih za postizanje ugljično neutralnih zgrada u FBiH i mobilizaciju privatnog kapitala. Dodatno, ukazat će i na potrebu izgradnje kapaciteta za uspješnu implementaciju Strategije i uklanjanja preostalih prepreka, kao što su osposobljavanje i privlačenje kvalificiranih radnika, uspostavljanje jedinstvene kontaktne tačke za vlasnike nekretnina, mala i srednja preduzeća i sve ostale sudionike u lancu obnove, kako bi im se pružila maksimalna podrška i smjernice.

Konferencija će okupiti sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH, uključujući javni sektor, kreatore politika, naučno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, finansijske institucije, konsultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija, s ciljem promoviranja razvojnih benefita Strategije obnove. Zaključci konferencije doprinijet će stvaranju preduvjeta za uspješnu implementaciju Strategije te ispunjavanju obveza preuzetih iz Ugovora o energetskoj zajednici i napretku BiH na putu ka EU.

Opredjeljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dekarbonizaciju sektora zgradarstva kroz poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada, potvrđuje se višegodišnjom suradnjom sa finasijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke, KfW, UNDP i GIZ uz čiju podršku su implementirani brojni projekti energetske efikasnosti u BiH.

Rezultati ostvareni kroz projekte Svjetske banke za EE u BiH (BEEP i Additional Financing for BEEP) najbolji su primjer dobre suradnje između ministarstva, projektnog tima i finansijera jer kroz investiciju od 50,5 miliona KM do sada je obnovljena 91 javna zgrada (ukupne površine veće od 291.000 m2), te je poboljšana ugodnost boravka za više od 564.000 korisnika. Provođenjem aktivnosti u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 13.200 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 36,8 miliona kWh.

AGENDA

09:30 - 10:00

REGISTRACIJA I KAFA DOBRODOŠLICE

10:00 – 11:00

Otvaranje i uvodno obraćanje

 • Nermin Nikšić, premijer Federacija Bosne i Hercegovine
 • Željko Nedić, ministar, Ministarstvo prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine
 • Admir Softić, pomoćnik ministra, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vedran Lakić, ministar, Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije
 • Adebayo Babajide, zamjenik šefa Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini
 • Karl Wurster, direktor USAID Ekonomskog ureda, USAID u BiH
 • Josip Polić on behalf of Manuela Naessl, zamjenik voditeljice ureda za Bosnu i Hercegovinu, EBRD
 • Jasmina Salihagić, direktorica, Ured KfW razvojne banke u BiH
 • Yuichiro Omori, šef odsjeka za ekonomska pitanja i razvojnu pomoć, Ambasada Japana u BiH
 • Siniša Ubiparipović, voditelj projekta LowCarbon, UNDP BiH
 • Esma Kreso, viši stručnjak za okoliš u uredu Svjetske banke u BiH
11:00 – 11:10

Rezultati projektnih aktivnosti realizirani putem Jedinice za implementaciju projekata u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja u suradnji sa uglednim donatorima i finansijerima (WB, KfW, GCF)

 • Video prezentacija
11:10 – 11:30

Strategija obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050. godine

 • Jasmina Katica, šefica odsjeka za energetsku efikasnost, Federalno ministarstvo prostornog uređenja
 • Džana Kadrić, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu (ispred kompanije CETEOR)
11:30 – 11:45

Energijska efikasnost zgrada kao gigantski potencijal za energijsku tranziciju (Održiva implementacija EEB)

 • Ralf Kynast, Principal Engineer Energy KfW Development Bank
11:45 – 12:00

Pauza za kafu/snack
Izjave za medije

12:00 – 13:00

Panel 1

Održivo finansiranje kao ključni faktor u postizanju ugljično neutralnih zgrada u Bosni i Hercegovini

 • Inovativne šeme finansiranja za investicije u održivu energiju
 • Primjeri najbolje prakse u EU i regionu
13:00 – 13:55

Panel 2

Institucionalni kapaciteti za realiziranje projekata energetske efikasnosti u BiH

 • Opravdanost uspostavljanja Agencije za energetsku efikasnost u FBiH (osnivanje, nadležnosti i obaveze prema Zakonu o EE u FBiH)
 • Iskustva EU i zemalja u regionu
13:55

Završno obraćanje

14:00

Ručak

15:00 – 16:30

Tehnička radionica zatvorenog tipa za energijske auditore:
Izmjene i dopune Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata i Pravilnika o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike zgrada

Službeni jezik(jezici) događaja je BHS uz osiguran prevod na engleski.

MODERATORI

Maja Čengić Miralem

Moderator konferencije

Vedad Suljić

Moderator panela / CETEOR

Davorin Pavelić

Moderator panela / konsultant

GOVORNICI/PANELISTI

Admir Softić

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Džana Kadrić

profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu (ispred kompanije CETEOR)

Jasmina Katica

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ralf Kynast

KfW Development Bank

Siniša Ubiparipović

UNDP

Alen Džananović

EBRD

Jasmina Salihagić

Ured KfW razvojne banke u BiH

Dijana Dedić

Delegacija EU

Vedran Hadžiahmetović

Union Banka

Ines Amitović

Pro Credit Banka

Vedran Lakić

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Nasiha Pozder

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Vlasta Zanki

Hrvatski savjet za zelenu gradnju

Mak Kamenica

EPA USAID

Borko Raičević

Sekretarijat Energetske zajednice

Hamdija Mujezin

nLogic Advisory

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA