• B/H/S
  • ENG

NOSTRIFIKACIJA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Nostrifikacija je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu, s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10), podzakonskim aktima, tehničkim propisima, normama i pravilima struke iz područja graditeljstva.

Poslove nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati samo pravno lice koje posjeduje odgovarajuće ovlaštenje u formi rješenja izdato od strane Federalnog ministarstva.

Pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja, kao i poslove kontrole (revizije) projektne dokumentacije.

REGISTAR
izdatih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti Nostrifikacije
R/B NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA BROJ OVLAŠTENJA I DATUM IZDAVANJA PODRUČJE PROJEKTOVANJA ZA KOJE SE DAJE OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA NOSTRIFIKACIJE
1 "Bosna - S" d.o.o. Sarajevo,
Nova broj 26,
Sarajevo - Centar
UPI/03-19-2-1213/23
Sarajevo, 15.11.2023. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije faza elektrotehnike (automatika i elektronika i elektroenergetika)
2 PETROLINVEST d.d. Sarajevo,
Tvornička broj 3,
Sarajevo, Ilidža
UPI/03-23-2-156/19
Ovlaštenje važi do 6.9.2027. godine.
nostrifikacija mašinskog i elektro dijela investiciono - tehničke dokumentacije iz područja naftne, petrohemijske i procesne industrije.
3 ''ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi ul. Drage Karamana b.b. (u kolektivnom SPO ''IRAC VI''), Tuzla, UPI/03-19-2-304/20
Sarajevo, 3.12.2020. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za oblast mašinstva (proizvodno KGH mašinstvo).
4 ''SARAJ INŽENJERING'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Skenderija broj 48, Sarajevo, Centar UPI/03-19-2-88/20
od 8.6.2020. godine
nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, i to:
- sistema zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja
- sistema automatskog upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,
- sistema električne zaštite u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,
- sistema daljinskog nadzora i upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim objektima,
- projekte primarne elektro opreme (elektromontažni projekat) u elektroenergetskim postrojenjima visokog, srednjeg i niskog napona,
- sistema niskonaponske instalacije jake struje,
- sistema inteligentnih sistema u zgradama,
- sistema vanjske i unutrašnje rasvjete objekata i javne rasvjete,
- sistema daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskih i industrijskih objekata.
5 ''3DMehanika'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi ul. Šaćira Sikirića broj 12, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo UPI/03-19-2-392/21 Sarajevo, 21.7.2021. godine
nostrifikacije mašinskog dijela investiciono - tehničke dokumentacije,
iz područja naftne, petrohemijske i procesne industrije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja
6 ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Marije Bursać broj 4, Banja Luka UPI/03-19-2-369/19 Sarajevo, 10.2.2020. godine nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije:
- područje niskogradnje: projekti konstrukcija i projekti toplovoda - oblast mašinstvo,
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine): mašinski (KGH) projekti, projekti arhitekture i projekti konstrukcija,
- elektrotehnika: projekti automatskog upravljanja.
7 ''TERMOELEKTRO'' d.o.o.
Brčko distrikt
UPI/03-19-2-16/22
od 28.2.2022. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, i to:
- područje nafte i gasa uključujući rafinerije i petrohemijska potrojenja.
8 ''ZEP-ING'' d.o.o. Tuzla
ul. Drage Karamana b.b.
(u kolektivnom SPO ''IRAC VI'')
Tuzla
UPI/03-19-2-97/22
od 18.3.2022. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti elektrotehnike, smjer elektroenergetika.
9 ''NAVITAS ENGINEERING&AUTOMATION'' d.o.o.
ul. Bulevar Meše Selimović broj 81B/II
Sarajevo-Novi Grad
UPI/03-19-2-78/22
od 18.3.2022. godine
nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, i to:
- projekata sistema uzemljenja i zaštite od prenapona i atmosferskih pražnjenje,
- projekata sistema automatskog upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,
- projekata sistema električne zaštite u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,
- projekata sistema daljinskog nadzora i upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim objektima,
- projekata primarne elektro opreme (elektromontažnih projekata), kablovskih raspleta i nadzemnih vodova u elektroenergetskim postrojenjima visokog, srednjeg i niskog napona,
- projekata sistema niskonaponskih instalacija u svim vrstama objekata,
- projekata sistema inteligentnih sistema,
- projekata sistema vanjske i unutrašnje rasvjete objekata,
- projekata sistema katodne zaštite metalnih konstrukcija.
10 RUDARSKI INSTITUT d.d.
ul. Rudarska br. 72, Tuzla
+387 35 281 232
UPI/03-23-2-318/12 od 25.07.2012.
produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 30.08.2020. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva.
11 COMEL d.o.o. Sarajevo
ul. Avde Smajlovića br. 37
UPI/03-23-2-343/12 AK od 06.02.2013. godine, produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 08.03.2021. godine. nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, i to:
- projekti unutarnjih i vanjskih elektroinstalacija i elektroenergetskih postrojenja visokog, srednjeg i niskog napona
12 ''General Engineering'' d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu -Centar, u ulici Vilsonovo Šetalište br. 6 UPI/03-19-2-475/21 Sarajevo, 9.8.2021. godine nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, i to:
projekti električnih instalacija, kontrola i upravljanje u industrijskim i elektroenergetskim objektima, te sistema daljinskog nadzora i upravljanja.
13 ''CLIMA TRADE'' d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića br. 301
UPI/03-19-2-59/22
od 28.2.2022. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, i to:
- projekti iz područja KGH za građevine visokogradnje (stambeni i nestambeni objekti),
- projekti iz područja KGH za građevine niskogradnje (tuneli i prateći objekti uz saobraćajnice) i
- projekti iz područja toplifikacije.
14 ''ZAVOD ZA VODOPRIVREDU'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Paromlinska br. 53 E/I, UPI/03-19-2-759/21
od 28.2.2022. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije hidrotehničkog dijela projekta hidrograđevinskih objekata, i to:
- zaštitni objekti - nasipi, obaloutvrde, uređenja korita vodotoka, odvodni kanali, obodni (lateralni) kanali za zaštitu od vanjskih voda, odvodni tuneli, brane sa akumulacijama, ustave, retenzije, crpne stanice za odbranu od poplava kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica,
- objekti za odvodnjavanje, osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža, crpne stanice za odvodnjavanje, površinskih i podzemnih voda,
- objekti za iskorištavanje vode za:
- vodosnabdijevanje - vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari cjevovodi i pumpne stanice,
- navodnjavanje - dovodni kanali i tuneli, vodozahvatne građevine, crpne stanice, ustave, dovodna i razvodna mreža,
- plovidbu - plovni putevi, prevodnice, ustave i drugi pripadajući objekti i oprema,
- objekti za uzgoj riba, rekreacioni bazeni i jezera,
- objekti za zaštitu voda od zagađivanja - kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i ispusti u prijemnik.
15 ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, u ulici Hamdije Ćemerlića br. 2, Novo Sarajevo UPI/03-23-2-102/22
od 15.4.2022. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to za sljedeća područja projektovanja:
- arhitektura,
- mašinstvo,
- konstrukcija,
- elektrotehnika i elektroenergetika (telekomunikacije, automatika i elektronika, informatika i računarstvo),
- hidrotehnika.
16 UNIVERZITETU U SARAJEVU,
Obala Kulina bana broj 7/II,
Sarajevo, Centar
UPI/03-19-2-209/22
od 16.5.2022. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:
- projekti konstrukcija iz područja niskogradnje,
- projekti konstrukcija iz područja visokogradnje,
- građevinski projekti cesta i željezničkih pruga,
- hidrotehnički/hidrograđevinski projekti iz područja niskogradnje,
- hidrotehnički/hidrograđevinski projekti iz područja hidrotehnike,
- projekti iz područja geotehnike.
17 ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Maršala Tita 254a, UPI/03-23-2-9/14 AK
UPI/03-23-2-9/14 AK
od 04.03.2014. godine
produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 11.4.2022. godine.
nostrifikacija konstruktivnog dijela projekta, investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti niskogradnje i visokogradnje.
18 ''ELCOM'' Društvu sa ograničenom odgovornošću za procesnu automatiku i sistemski inženjering Tuzla, sa sjedištem u ulici M.M. Dizdara-Stupine B-2, Tuzla UPI/03-19-2-169/22 od 20.4.2022. godine nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za područje elektroinstalacija-elektroenergetike, i to za projekte:
- unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija,
- elektroenergetskih postrojenja i
- industrijske automatike.
19 Electra d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Porodice Ribar broj 43, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo, UPI/03-23-2-275/18
od 7.9.2018. godine
produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 7.9.2026. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike (slaba struja i automatika), i to:
- projekti elektro instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja,
- projekti elektro instalacija slabe struje, telekomunikacija i sistema tehničke zaštite,
- projekti sistema automatskog upravljanja, industrijske automatike i sistema daljinskog nadzora.
20 AD ''PROJEKT'' Banja Luka,
Veselina Masleša 1/IV,
Banja Luka
UPI/03-19-2-548/23
od 21.6.2023. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije,
za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- arhitektura,
- projekti konstrukcija,
- hidrotehnički projekti,
- projekti električnih instalacija (elektroenergetika, elektronika i automatika),
- projekti mašinskih instalacija (KGH),
- saobraćajni projekti cesta i željezničkih pruga.
21 Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem na adresi Matice hrvatske b.b., Mostar, UPI/03-23-2-228/18
od 20.7.2018. godine
građevinski projekat cesta.
22 PETROLINVEST d.d. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Tvornička broj 3, Sarajevo, Ilidža, UPI/03-23-2-156/19
od 30.08.2019. godine
nostrifikacija mašinskog i elektro dijela investiciono - tehničke dokumentacije iz područja naftne, petrohemijske i procesne industrije.
23 Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb, Mostar UPI/03-23-2-112/14 AK
od 11.08.2014. godine
produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 18.9.2022. godine.
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije građevina: niskogradnje, hidrogradnje i visokogradnje, i to za područje konstrukcija i hidrotehničkog dijela projekta, i to:
- građevinski projekti temeljenja i konstrukcija visokogradnje kao i niskogradnje i
- oblasti hidrotehnike (projekti vodovoda i kanalizacije u visokogradnji, vanjski vodovod i kanalizacija, hidrotehničke građevine:
- brane, tuneli, akumulacije, energetska postrojenja, regulacije vodotoka:
- poplavne zone, mape rizika, obaloutvrde, melioracije:
- odvodnjavanje i navodnjavanje i upravljanje vodama:
- hidrologija i vodoprivredni sistemi).
24 ''Institut za zaštitu, ekologiju, i obrazovanje'' d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene broj 127, Tuzla, UPI/03-23-2-103/19
Sarajevo, 26.4.2019. godine.
projekti konstrukcija iz područja viskogradnje (stambene i nestambene građevine).
25 Univerzitet ''Džemal Bijedić'' u Mostaru UPI/03-23-2-113/19
Sarajevo, 26.4.2019. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije za oblast građevinarstva, i to za sljedeća područja projektovanja:
- konstrukcija,
- hidrotehnika.
26 ''INTERPROJEKT'' d.o.o. Mostar
Maršala Tita br. 254a, Mostar
UPI/03-19-2-132/22 Sarajevo, 13.5.2022. godine Nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:
- projekti konstrukcija iz područja niskogradnje,
- projekti konstrukcija iz područja visokogradnje.
27 SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Trg Hrvatskih velikana broj 1
Mostar
UPI/03-19-2-688/22
Sarajevo, 2.9.2022. godine
Nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:
građevinski projekti cesta iz područja niskogradnje
28 SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Trg Hrvatskih velikana br. 1
Mostar
UPI/03-19-2-1169/22
Sarajevo, 4.11.2022. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:
- projekti konstrukcija
29 SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Trg Hrvatskih velikana br. 1
Mostar
UPI/03-19-2-1362/22
Sarajevo, 28.11.2022. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:
hidrotehnički projekti.
30 SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Trg Hrvatskih velikana br. 1
Mostar
UPI/03-19-2-1425/22
Sarajevo, 23.1.2023. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, i to:
geotehnički projekti.
31 ''EDECO Group'' d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića br. 81 A
Sarajevo, Novi Grad
Produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, i to do 25.9.2024. godine.nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije iz oblasti mašinstva, i to:
- projekti iz područja KGH za građevine visokogradnje (stambeni i nestambeni objekti),
- projekti iz područja KGH za građevine niskogradnje i
- projekti iz područja toplifikacije.
32 Infra d.o.o. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića broj 5
Sarajevo, Centar
UPI/03-19-2-130/23
Sarajevo, 9.3.2023. godine
Projekti konstrukcija
33 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Put života bb, Sarajevo - Novo Sarajevo, UPI/03-23-2-146/17
Sarajevo, 23.06.2017. godine
Produženo važenje ovlaštenja za dodatne četiri godine, do 7.8.2025. godine.
nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije za oblast građevinarstva, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to za sljedeća područja projektovanja:
- arhitektura,
- - mašinstvo (oblast KGH instalacija)
- konstrukcija,
- - elektrotehnika i elektroenergetika (jaka i slaba struja - elektroenergetika, telekomunikacije, automatika, elektronika, informatika i računarstvo),
- hidrotehnika,
- građevinski i saobraćajni projekti.
34 Institut GIT d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u ulici Kojšino broj 29, Tuzla, Broj: UPI/03-23-2-187/17
Sarajevo, 05.07.2017. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- projekti konstrukcija iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
35 Infra d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi
Derviša Numića broj 11 do 9, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,
Broj: UPI/03-23-2-70/19
Sarajevo, 5.4.2019. godine,
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- projekti konstrukcija (izuzev projekta konstrukcija hidrotehničkih i elektroenergetskih građevina).
36 ''NAVITAS ENGINEERING&AUTOMATION'' Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting, i ispitivanje EES d.o.o., sa sjedištem u ulici Avde Sumbula broj 1, Sarajevo, Centar, UPI/03-23-2-79/18
od 23.3.2018. godine
za obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono - tehničke dokumentacije iz područja elektroenergetike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- projekte sistema zaštite postrojenja od prenapona i atmosferskih pražnjenja,
- projekte sistema automatskog upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,
- projekte sistema električne zaštite u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima,
- projekte sistema daljinskog nadzora i upravljanja u elektroenergetskim i industrijskim objektima,
- projekte primarne elektro opreme (elektromontažni projekat) u elektroenergetskim postrojenjima visokog, srednjeg i niskog napona,
- projekte sistema niskonaponske instalacije jake struje,
- projekte sistema inteligentnih sistema u zgradama,
- projekte sistema vanjske i unutrašnje rasvjete objekata i javne rasvjete,
- projekte sistema daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskih i industrijskih objekata.
37 "Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje" d.o.o. Tuzla, sa sjedištem na adresi Bosne Srebrene broj 127, Tuzla, Broj: UPI/03-23-2-49/19
Sarajevo, 8.3.2019. godine
nostrifikacija investiciono - tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- mašinstvo, smjer: proizvodno mašinstvo i energetika.
- elektrotehnika, smjer: elektroenergetika.