• B/H/S
  • ENG

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove  iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na:

–           planiranje i uređenje prostora;
–           politiku upotrebe zemljišta na federalnom nivou;
–           izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije;
–           usklađenost prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije;
–           usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa;
–           geološka istraživanja,
–           izradu osnovnih karata – geofizičkih, seizmoloških, geotermičkih, minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih,
–           izradu geoloških podloga za prostorno uređenje,
–           nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora
–           vođenje prvostepenih upravnih postupaka po zahtjevima stranaka za izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za upotrebu objekta a koji se odnose na građevine i zahvate od značaja za Federaciju BiH, građevine, djelatnosti i zahvate koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije i šire te za nacionalne spomenike koje na osnovu Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika budu proglašeni nacionalnim spomenicima BiH,
–           i druge poslove utvrđene zakonima.