• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Javni poziv za sudjelovanje u 2-dnevnom stručnom programu obuke za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru projekta “Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP” MODUL 1

20.09.2022.

Javni poziv za sudjelovanje u 2-dnevnom stručnom programu obuke za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru projekta “Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu – AF BEEP” MODUL 1

PROJEKAT PROVODI FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA U SURADNJI SA SVJETSKOM BANKOM

Termin 1 stručne obuke Modul 1: 18. i 19. oktobar/listopad 2022. godine (utorak i srijeda)

Hotel Mostar, Ul. Ulica Kneza Domagoja , Grad Mostar 

Termin 2 stručne obuke Modul 1: 25. i 26. oktobar/listopad 2022. godine (utorak i srijeda)

Hotel Hills, Ilidža, Ul. Butimirska cesta 18Sarajevo 

Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) prepoznala je značaj energetske efikasnosti (EE) za podršku održivom ekonomskom rastu i pridruživanju naše zemlje EU, te je zahvaljujući Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) dobila kreditna sredstva za „Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ (Additional Financing for BEEP – AF BEEP). Cilj  projekta je demonstriranje prednosti poboljšanja energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i podrška razvoju skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti. Projekat AF BEEP je pokrenut 2020. godine, a u FBiH ga implementira Federalno ministrstvo prostornog uređenja.

Zahvaljujući projektnim aktivnostima Federalnog ministrstva prostornog uređenja, od 2016. godine u okviru BEEP-a kroz investiciju od 39.3 miliona KM, do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.000 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika. Implementacijom mjera EE u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjem nivou iznose 29.500 MWh.

Projekat energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini osim energetski efikasne obnove javnih zgrada, doprinosi i edukaciji šire javnosti o značaju energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, što je rezultiralo kreiranjem stručnog programa obuke za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Stoga je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorne za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažiralo konsultantsku kompaniju CETEOR d.o.o. Sarajevo za implementaciju projekta pod nazivom ”Pružanje usluga u vezi sa procjenom potreba za obukom, razvojem programa, modula obuke i izvođenjem obuke za žene sa profesionalnim iskustvom u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu”.

Prema „Rodna strategija Svjetske banke 2016.-2023.“ zelena ekonomija pruža priliku za uključivanjem većeg broja žena u zelene poslove te da postoji potencijal za promjene u dugogodišnjoj profesionalnoj spolnoj segregaciji u sektoru energetike i građevinarstva koji se tradicionalno smatraju industrijama u kojima dominiraju muškarci, naročito u pogledu rukovodstvenih pozicija.
Procjena potreba za obukom žena koje djeluju u oblasti EE u sektoru zgradarstva, provedena kao jedna od prvih projektnih aktivnosti, ukazala je upravo na potrebu žena za dodatnim znanjima i vještinama u ovoj oblasti  kako bi bile osposobljene za pozicije i poslove na kojima su tradicionalno zastupljene u manjem procentu u odnosu na svoje muške kolege.

U skladu sa izvršenim istraživanjima i provedenom procjenom o potrebama za treninzima za žene koje aktivno djeluju u oblasti EE u zgradarstvu, kreirana su 2 modula:

Modul 1 – Unaprijeđenje poslovnih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva – dvodnevna obuka za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

Modul 2 – Unaprijeđenje tehničkih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva – dvodnevna obuka za žene koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu

U okviru ove stručne obuke, obrađuju se teme koje su u vezi sa unapređenje poslovnih kompetencija žena, stoga pozivamo žene različitih strukovnih zvanja koje profesionalno djeluju u EE u zgradarstvu, da svojom prijavom i prisustvom uzmu aktivno učešće u razvoju energetske efikasnosti u BiH:

Modul 1

Unaprijeđenje poslovnih kompetencija žena koje aktivno djeluju u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva

Nakon odslušanog Modula 1 učesnicama će biti dodijeljena Uvjerenja o uspješno završenoj obuci.

Napomena: Predmetna obuka će se organizirati u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju sa COVID-19 virusom, te odlukama Kriznih štabova FBiH u pogledu organiziranja skupova različite namjene.

Broj mjesta na Modulu 1 je ograničen.

Sve troškove sudjelovanja u programu snose organizatori.

Molimo Vas da pravovremeno osigurate učešće na Modulu 1 i  prijavite se putem  on-line registracije (putem linka OVDJE)

Molimo Vas da Prijavu izvršite najkasnije do: 10. oktobra/listopada 2022. godine.

Nakon isteka roka za prijavu, aplikantice će biti blagovremeno obaviještene o prihvatanju aplikacije.

Javni poziv će biti dostupan na sljedećim web lokacijama:

Za više informacija o predstojećem treningu kontaktirajte:

Adna Šovšić Kurešepi, dipl.ing.el., e-mail: asovsic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 586,

ili

Lejla Sahačić, dipl.žur., e-mail: lsahacic@ceteor.ba, tel. + 387 33 563 582.