• B/H/S
 • ENG
Objave

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija/povjerenstava za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

27.01.2023.

Broj: 03-19-2-128/23

Sarajevo, 17.1.2023. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 35/05), člana 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21) i člana 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 58/14, 89/18, 44/20 i 42/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

 

JAVNI POZIV

 za podnošenje prijava za učešće u radu komisija/povjerenstava za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

 

I

Pozivaju se sva zainteresirana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu komisija/povjerenstava za vršenje tehničkog pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, i to sljedećih struka:

 1. Arhitektonske,
 2. Građevinske,
 3. Geodetske,
 4. Elektrotehničke,
 5. Mašinske/Strojarske,
 6. Saobraćajne/Prometne,
 7. Tehnološke,
 8. Zaštite okoliša,
 9. Zaštite na radu,
 10. Zaštite od požara i eksplozije i
 11. Energetske efikasnosti.

 

II

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju VSS ili min. 240 ECTS bodova iz navedenih struka, najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit (za struke za koje je propisana obaveza polaganja stručnog ispita).

Doktori nauka i magistri iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obaveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

 

III

Uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 

IV

Kandidati koji se već nalaze na listi stručnih lica objavljenoj na službenoj stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na osnovu javnog poziva broj: 03-19-2-1360/20 od 15.12.2020. godine, dostavljaju samo prijavu sa kratkom biografijom (CV).

 

V

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz tačke III, odnosno IV, podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja [krajnji rok za predaju prijava je 27.02.2023. godine], neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ulica Hamdije Ćemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

sa naznakom »Prijava za učešće u radu komisija/povjerenstava za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije BiH«.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.