• B/H/S
 • ENG
Objave

Javni poziv – učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina

12.01.2021.

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 35/05) i člana 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Službene novine Federacije BiH«, broj 58/14 i 89/18), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

I

Pozivaju se sva zainteresirana stručna lica da podnesu prijave za učešće u radu komisije za vršenje tehničkog pregleda građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 68. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 2/06, 72107, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), za oblasti:

 1. Arhitektonske,
 2. Građevinske,
 3. Geodetske,
 4. Elektrotehničke,
 5. Strojarske/Mašinske,
 6. Prometne/Saobraćajne,
 7. Tehnološke,
 8. Zaštite okoliša,
 9. Zaštite na radu,
 10. Zaštite od požara i eksplozije i
 11. Energetske efikasnosti

 

II

Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju VSS ili min. 240ECTS bodova, najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, za oblasti za koje je propisana

obveza polaganja, te druge dokumente kojima dokazuju stručnu kvalifikaciju za pojedine oblasti.

Doktori i magistri nauka iz oblasti za koju se prijavljuju dostavljaju rješenje o oslobađanju obveze polaganja stručnog ispita umjesto uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

 

III

Uz prijavu sa točnom adresom i brojem telefona (fiksni i mobilni) potrebno je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

CV uz obveznu naznaku uže oblasti za koju se stručno lice prijavljuje, Diploma o završenom fakultetu,

Dokaz o radnom iskustvu iz tačke li javnog poziva,

Dokaz o položenom stručnom ispitu i/ili dokaz o sticanju naučnog zvanja, kao i dokaz o stručnoj kvalifikaciji ili stručnom osposobljavanju za oblasti predviđenim posebnim propisima.

 

IV

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz točke ili podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja (rok za predaju prijava je 22.02.2021. godine), neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

ulica Hamdije Čemerlića broj 2

71 000 Sarajevo 

 

sa naznakom »Prijava za učešće u radu komisije za tehnički prijem građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije BiH«.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine