• B/H/S
  • ENG

ODOBRENJE ZA GRAĐENJE 

Građenju građevine može se pristupiti samo na osnovu izdatog odobrenja za građenje. Odobrenje za građenje nije potrebno pribaviti za radove redovnog održavanja građevina i sanaciju oštećenih građevina, koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja.Odobrenje za građenje, na zahtjev lica na čije ime glasi urbanistička saglasnost, odnosno lokacijska informacija, izdaje Ministarstvo.Odobrenje za građenje izdaje se za građenje građevine u cjelini.Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje dostavljaju se prilozi navedeni u članu 55. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH:

Za izdavanje odobrenja za rekonstrukciju, shodno članu 64. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, pored gore navedene, prilaže se i sljedeća dokumentacija:

Odobrenje za građenje za složenu građevinu može se izdati za jednu ili više građevina koje su sastavni dio složene građevine. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje investitor je dužan pribaviti načelno odobrenje za građenje za složenu građevinu. Izdavanje načelnog odobrenja za građenje vrši se po postupku izdavanja odobrenja za građenje.Investitor je dužan Ministarstvu pisano prijaviti početak građevinskih radova najkasnije u roku od osam dana prije početka radova.Ministarstvo može zahtijevati i posebne priloge u zavisnosti od složenosti građenja, namjene građevine i odredaba zakona drugih resornih ministarstava.

Glavni projekat mora biti izrađen od ovlaštenih pravnih lica (za svaku fazu građenja), a u skladu sa odredbama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/10 i 98/14), te Uredbe o prostornim standardima, urbanističko – tehničkim uslovima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/09).

Svi građevinski proizvodi koji se ugrađuju moraju posjedovati odgovarajuću dokumentaciju o usklađenosti, u skladu sa odredbama Zakona o građevinskim proizvodima („Službene novine Federacije BiH“, broj 78/09) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog Zakona.

Nacionalni spomenici

Ministarstvo izdaje odobrenje za građenje bez prethodnog izdavanja urbanističke saglasnosti za rehabilitaciju ili sanaciju ratnim djelovanjem oštećenih i porušenih građevina graditeljskog naslijeđa, koje kao nacionalne spomenike utvrdi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ili se one nalaze na privremenoj listi nacionalnih spomenika.