• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Strategija dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za period do 2050. godine

17.07.2023.

Strategija dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za period do 2050. godine

Strategija dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za period do 2050. godine

Odlukom o izradi sektorske Strategija dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za period do 2050. godine, V.broj: 1140/2021, koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 274. sjednici održanoj  15.07.2021. godine, pokrenut je proces izrade Strategije, a nosilac izrade je Federalno ministarvo prostornog uređenja.

Članom 4. Direktive o energetskoje fikasnosti 2012/27/EC i članom 2a Direktive (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. maj 2018.o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti,  propisana je obaveza dugoročne obnove fonda zgrada stambenih i nestambenih javnih i privatnih sa ciljem pretvaranja fonda zgrada u eneregetski visokoefikasan i dekarboniziran  fond.

Strategija predstvalja važan dugoročni strateški dokument koji se bavi obnovom zgrada stambenih i nestambenih javnih i privatni na način da obnovljene zgrade troše optimalnu količinu energije u skladu sa propisanim standardima za sektor zgradarstva, te da značajnu količinu energije obezbjeđuju iz obnovljivih izvora enrgije.

Definisan je cilj:“energetski visookoefikasan i dekarboniziran sektor zgradarstva“ spram kojeg su razvijeni scenariji obnove zgrada koji kroz dekade podrazumijevaju različite dubine obnove zgrada.

Pozivano vas da se uključite u proces javnih konsultacija te svojim komentarima i prijedlozima date plodan doprinos poboljšanju nacrta Strategije.

S tim u vezi, svi zainteresirani  mogu svoje komentare i prijedloge dostaviti na mail adrese: ivanka.emirhafizovic@fmpu.gov.ba i jasmina.katica@fmpu.gov.ba do 07.08.2023. godine

 

Strategija – Nacrt