• B/H/S
  • ENG
Objave

Poziv za dostavljanje ponuda – BEEPAF-P165405-RFB-01-G-21-FBIH

08.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT

ENERGETSKA EFIKASNOST U BOSNI I HERECEGOVINI

Kredit br. 8906

Naslov Ugovora: Nabavka i instalacija sistema za monitoring i opreme za mjerenje potrošnje toplotne energije, temperature i vlažnosti

Referentni broj: BEEPAF-P165405-RFB-01-G-21-FBIH

  1. Bosna i Hercegovina je primila novčana sredstva od Svjetske banke za pokriće troškova Dodatnog finansiranja za Projekat Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini, s namjerom da dio tih sredstava iskoristi za plaćanja po osnovu ugovora za Nabavku i instalaciju sistema za monitoring i opreme za mjerenje potrošnje toplotne energije, temperature i vlažnosti.
  1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja–Jedinica za implementaciju projekta poziva podobne ponuđače da dostave zapečaćene ponude za M-Bus Master uređaj za daljinsko očitavanje kalorimetara i M-Bus temperaturnih senzora/senzora vlažnosti putem internet veze (37 kompleta), Ultrasonični mjerači toplotne energije (kalorimetar) s M-Bus komunikacijskim modulom i napajanjem iz električne mreže (26 kompleta), Ultrazvučni mjerač toplotne energije (kalorimetar) s M-Bus i RF komunikacijskim modulima i napajanjem iz električne mreže (2 kompleta), Računska jedinica kalorimetra (kalkulator) s M-BUS i RF komunikacijskim modulima i napajanjem iz električne mreže (12 kompleta), M-Bus Slave komunikacijski modul i modul za napajanje s električne mreže za postojeće kalorimetre tipa Kamstrup Multical 602 (3 kompleta), M-Bus senzor za mjerenje unutarnje temperature i vlažnosti (114 kom.), M-Bus senzor za mjerenje vanjske temperature i vlažnosti (38 kom.). Rok isporuke: najraniji rok isporuke 30 dana, krajnji rok isporuke 45 dana, računajući od dana potpisivanja ugovora.  Lokacije isporuke: ZE-DO kanton (28 objekata), Kanton Sarajevo (4 objekta), Hercegovačko-neretvanski kanton (4 objekta) i Tuzlanski kanton (1 objekat).

Kvalifikacijski zahtjevi:

(a) Finansijska sposobnost

Ponuđač će dostaviti dokumente kao dokaz da ispunjava slijedeće finansijske zahtjeve:

Minimalan prosječni godišnji promet u iznosu od 450.000 KM (bez PDV-a), koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ili okončane ugovore u zadnje tri (3) godine (2018 – 2020).

(b) Iskustvo i tehnički kapaciteti

Ponuđač će dostaviti dokumente kao dokaz da ispunjava slijedeće zahtjeve u pogledu iskustva:
da je uspješno kompletirao najmanje jednu (1) suštinski sličnu (po obimu i vrsti) isporuku minimalne vrijednosti od 150.000 KM (bez PDV-a) u zadnje tri godine (2018-2020). Ponuđać će specificirati vrstu, količine i ukupnu vrijednost takvih isporuka i demonstrirati da iste uključuju isporuku na više lokacija (npr. 30 komada na 30 lokacija).

  1. Dostavljanje ponuda vrši se putem lokalnog otvorenog postupka-Zahtjeva za ponude, u skladu sa „Propisima Svjetske banke za nabavku za IPF (finansiranje investicionog projekta) Zajmoprimce”, iz jula 2016.g., revidirani u novembru 2017.g. (Propisi za nabavku), koji je otvoren za sve podobne ponuđače u skladu sa definicijama iz Propisa za nabavku. Nadalje, skreće se pažnja na Sekciju III, paragrafe 3.14, 3.16 i 3.17 Propisa za nabavku, koji propisuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.
  1. Zainteresirani podobni ponuđači mogu pribaviti dodatne informacije od Federalnog ministarstva prostornog uređenja – Jedinice za implementaciju projekta i pregledati tendersku dokumentaciju u toku radnog vremena u periodu od 12,00 do 16,00 sati na dole navedenoj adresi.
  1. Potpunu tendersku dokumentaciju na lokalnom jeziku zainteresirani podobni ponuđači mogu dobiti nakon dostavljanja pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu. Dokumentacija se lično preuzima.
  1. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 02.03.2021. godine do 12,00 sati. Elektronsko dostavljanje ponuda nije dopušteno. Zakašnjele ponude će biti odbijene. Ponude će biti javno otvorene u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i eventualno drugih lica koja žele prisustvovati na dole navedenoj adresi dana 02.03.2021. godine u 12,05h.
  1. Sve ponude moraju biti popraćene garancijom za ponudu na iznos od 7.000 KM.
  1. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta Dodatno finansiranje za Energetsku efikasnost u Bosni i  Hercegovini za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: 00387 33 726 548
Fax: 00387 33 726 511
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba