• B/H/S
  • ENG
Objave

Plan javnih nabavki za period privremenog finansiranja 2022. godine

01.02.2022.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (” Službeni glasnik BiH “, br: 39/14) , sukladno Odluci o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar- mart 2022. godine (“Službene novine Federacije BiH” br. 6/22) i člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, 35/05 Federalni ministar prostornog uređenja , d o n o s i :

ODLUKU o utvrđivanju plana javnih nabavki za period privremenog finansiranja od 01 .01 .2022 do 31 .03.2022. godine