• B/H/S
  • ENG
Objave

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu

22.04.2022.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, 35/05 i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (“Službene novine Federacije BiH” , broj: 25/22), Federalni ministar prostornog urerđenja , d o n o s i:

Odluku o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu

ODLUKU o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu  (Usluge 5)

DOPUNU PLANA NABAVKI Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu (Usluge 5)

ODLUKU o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu (Radovi 5)

DOPUNU PLANA NABAVKI Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu (Radovi 5)

ODLUKU o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu (Robe 2 i Usluge 6)

IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVKI Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu (Robe 2 i Usluge 6)