• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

06.05.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

ODLUKU

o izboru korisnika sredstava Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

Tekst odluke možete preuzeti ovdje:

Odluka o izboru korisnika sredstava

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinanciranje projekta: Rješavanje odvodnje na području Mokri Dolac, Općina Posušje