• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije – 2024

07.06.2024.

Broj: 04-11-6-146/24

Sarajevo, 05.06.2024. godine

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VIII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.23/24), Federalni ministar prostornog uređenja  d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 419/2024 od 13.3.2024. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R. br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1 Općina Olovo Utopljavanje objekta Doma zdravlja sa stacionarem Olovo II faza 60,000.00
2 Općina Neum Utopljavanje zgrade JU Dom zdravlja Neum 80,000.00
3 Grad Orašje Utopljavanje zgrade Doma kulture u Tolisi 20,000.00
4 Grad Orašje Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića “Pčelica” Orašje 35,000.00
5 Općina Kiseljak Utopljavanje zgrade Srednja škola “Ivan Goran Kovačić” i Srednja strukovna škola Fojnica 70,000.00
6 Grad Ljubuški Utopljavanje dvorane u OŠ Marka Marulića Ljubuški 90,000.00
7 Grad Ljubuški Utopljavanje zgrade Gradske uprave Ljubuški 70,000.00
8 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Zamjena stolarije u JU OŠ “Ključ” 40,000.00
9 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde 40,000.00
10 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde 25,000.00
11 Općina Pale u Federaciji BiH Provođenje mjera energetske efikasnosti zgrada Policijske stanice Prača 40,000.00
12 Općina Bosanski Petrovac Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu općine Bosanski Petrovac faza II 60,000.00
13 Grad Gračanica Utopljavanje objekta JU za informisanje i kulturu “Bosanski kulturni centar” Gračanica 60,000.00
14 Općina Kreševo Utopljavanje zgrade Stožera u Kreševu 50,000.00
15 Grad Gračanica Utopljavanje objekta JZU Dom zdravlja – zgrada Hitne pomoći i uprave Gračanica 70,000.00
16 Grad Tuzla Utopljavanje objekta čitaonice u MZ Lipnica Tuzla 40,000.00
17 Grad Tuzla Utopljavanje objekta  u MZ Ljubače Tuzla 40,000.00
18 Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Institut za Geotehniku i geološko inžinjerstvo 70,000.00
19 Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Odsjek za geodeziju i geoinformatiku 50,000.00
20 Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna Sanacija podnih površina u bolnici 90,000.00
21 Općina Žepče Utopljavanje upravne zgrade JP “Komunalno” Žepče 60,000.00
22 Županijska uprava civilne zaštite, Županija Posavska Utopljavanje zgrade vatrogasnog doma u Odžaku 70,000.00
23 Općina Breza Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu Dom kulture Breza 50,000.00
24 Grad Zavidovići Sanacija objekta Grada Zavidovića – mjere na termotehničkom sistemu mjera 4 60,000.00
25 Općina Čelić Unapređenje energetske efikasnosti administrativno-upravnog objekta općine Čelić 80,000.00
26 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu velike sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića Odžak I faza 100,000.00
27 Općina Kalesija Poboljšanje energijske efikasnosti objekta JP “Veterinarska stanica Kalesija” 30,000.00
28 Općina Čitluk Utopljavanje Osnovne glazbene škole Brotnjo 70,000.00
29 Grad Mostar Utopljavanje zgrade OŠ Petar Bakula Mostar 90,000.00
30 Grad Mostar Utopljavanje zgrade Srednje ekonomsk škole Joze Martinovića i Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića Mostar 80,000.00
31 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Zamjena vanjske stolarije i utopljavanje stropa prema negrijanom tavanu  JU OŠ “Podzvizd” Velika Kladuša 70,000.00
32 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu Srednje strukovne škole Orašje 90,000.00
33 Općina Tešanj Toplotna izolacija vanjskih zidova i zamjena stolarije/bravarije na zgradi Doma Kulture Piljužići Tešanj 50,000.00
34 Općina Tešanj Utopljavanje objekta JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj 80,000.00
35 Općina Doboj Jug Termoizolacija spomen kuće Karuše 20,000.00
36 Grad Konjic Utopljavanje zgrade gradske uprave u Konjicu 70,000.00
37 MUP Kantona 10 Utopljavanje zgrade MUP-a Kantona 10 u sjedištu 20,000.00
38 Općina Novi Travnik Utopljavanje objekta Sportske dvorane-zamjena vanjske bravarije 70,000.00
39 Vlada Županije Posavske Zamjena krova na zgradi Općinskog suda u Orašju 90,000.00
40 Općina Bosanski Petrovac Zamjena postojećih fasadnih otvora na džamiji u Bosanskom Petrovcu 30,000.00
41 Općina Odžak Utopljavanje objekta Doma zdravlja Odžak III faza 80,000.00
42 Općina Posušje Utopljavanje župne kuće župe svetog Ivana Krstitelja Rakitno 60,000.00
43 Općina Kupres Toplinska izolacija krova OŠ fra Miroslav Džaja 90,000.00
44 Općina Tomislavgrad Izrada fasade i zamjena otvora JU OŠ “Ivana Mažuranića” PŠ “Franjo Nevistić” Šujica 80,000.00
45 Grad Široki Brijeg Utopljavanje objekta crkve Presvetog Trojstva Buhovo II faza 70,000.00
46 Grad Visoko Poboljšanje tehničkih svojstava vanjske ovojnice-fasade na JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko 50,000.00
47 Vlada Županije Posavske Zamjena krova na zgradi Vlade Županije Posavske Orašje 90,000.00
UKUPNO 2,900,000.00

II

Sredstva iz točke I ove Odluke  utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/24).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 7/24).

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.