• B/H/S
  • ENG
Objave

Ispravka obavijesti – zaštita nacionalnih spomenika

06.05.2021.

Obavijest (Ispravka obavijesti od 06.05.2021.)

– Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 18/21 od 05.03.2021. godine

Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 221/2021 od 11.02.2021. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja posebnih kriterija, vrednovanja i rangiranje pristiglih aplikacija za raspododjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/21) je na temelju Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-107-/21-    od 13.04.2021. godine, utvrdila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:

R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
Zaštita starih gradova ili nekropola stećaka ili drugih javnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH 
1 OPĆINA BREZA vanjsko uređenje kasnoantičke bazilike na Crkvini neblagovremena
2 JU MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ JABLANICA zamjena dijela fasadnih otvora na objektu Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica neblagovremena
3 JU ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA BIHAĆ sanacija objekta zgrade Kloster ne ispunjava opće uvjete, nije dostavljen dokaz da se radi o nacionalnom  spomeniku, nema uvjerenja porezne ispostave, nema predračuna radova
4 GRAD GORAŽDE izrada projektne dokumentacije za nacionalni spomenik Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Hrančićima ne ispunjava opće uvjete, ima porezna dugovanja, traženi iznos manji od iznosa predviđenog javnim pozivom
5 AGENCIJA STARI GRAD MOSTAR tekuće održavanje sa konzervacijom zidina Starog grada Blagaja (Stjepan grad) IV faza ne ispunjava opće uvjete, nema predračuna radova
6 GRAD GRAČANICA istražni radovi i izrada Projektno tehničke dokumentacije restauratorski radova u nacionalnom spomeniku Graditeljska cjelina Stari grad Soko u Sokolu ne ispunjava opće uvjete, nije dostavljen dokaz da se radi o nacionalnom  spomemiku, nema uvjerenja porezne ispostave, nema predračuna radova
7 GRAD LJUBUŠKI uređenje pristupnog puta prema Tvrđavi Herceg Stjepana, Stari grad Ljubuški ne ispunjava opće uvjete, nema dokaza da je pristupni put u obuhvatu nac. spomenika
8 OPĆINA BOSANSKI PETROVAC istraživački i konzervatorsko – restauratorski radovi i radovi na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj ne ispunjava opće uvjete, nema predračuna radova
Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH
9 MIZ KAKANJ nastavak uređenja šadrvana u haremu džamije u Kraljevoj Sutjesci ne ispunjava opće uvjete, nema predmjera i predračuna radova
10 MIZ USTIKOLINA sanacija potpornog zida na mezarju Presjeka ne ispunjava opće uvjete, traženi iznos veći od iznosa predviđenog javnim pozivom
 Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH
11 ŽUPA GOSPE SNJEŽNE DEŽEVICE, KREŠEVO uređenje svetišta sv. Jakova ne ispunjava opće uvjete, nedostaje obrazac 2, nema uvjerenja porezne ispostave