• B/H/S
  • ENG
Objave

Obavijest – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

06.05.2021.

Obavijest

– Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 18/21 od 05.03.2021. godine

Na osnovu Javnog poziva i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava   “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 225/2021 od 11.02.2021. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja posebnih kriterija, vrednovanja i rangiranje pristiglih aplikacija za raspododjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za   “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/21) je na temelju Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-105-/21-    od 13.04.2021. godine, utvrdila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:

 

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE
R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA  
1 OPĆINA BOSANSKI PETROVAC sanacija šteta nastalih usljed poplava na lokalnim putevima i vodotocima u općini Bosanski Petrovac ne ispunjava opće uvjete- traženi iznos manji od predviđenog JP
2 OPĆINA ORAŠJE rekonstrukcija dijela Podliparske ulice u naselju Vidovice ne ispunjava opće uvjete- traženi iznos manji od predviđenog JP
3 OPĆINA VITEZ regulacija rijeke Lupnica u gradskom jezgru Vitez, izgradnja potpornog zida ne ispunjava opće uvjete- traženi iznos manji od predviđenog JP
4 OPĆINA BREZA sanacija dionice lokalne ceste Breza – Mahmutović Rijeka  iz sistema odvodnje – klizište Grabovik neblagovremena prijava