• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta – 2024

07.06.2024.

Broj:  04-11-6-145/24

Sarajevo, 05.06.2024. godine

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.23/24), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 421/2024 od 13.3.2024. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/24) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R.br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1. Općina Kakanj Sanacija i prevencija klizišta-uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići, Kakanj 50,000.00
2. Općina Fojnica Rekonstrukcija puta prema naselju Grabovik, Fojnica 60,000.00
3. Općina Olovo Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Dugandžići, Olovo 90,000.00
4. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje Sanacija ulice Paločki put 120,000.00
5. Općina Domaljevac-Šamac Uređenje kanalske mreže 140,000.00
6. Općina Drvar Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Zavođe i kraka A 70,000.00
7. Grad Orašje Rekonstrukcija cestovne infrastrukture 250,000.00
8. Grad Orašje Rekonstrukcija cesta MZ Vidovice 50,000.00
9. Općina Kreševo Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Kojsina 90,000.00
10. Grad Stolac Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Kukavac 120,000.00
11. Općina Usora Sanacija i oporavak lokalnih prometnica na području Usore 100,000.00
12. Direkcija za ceste BPK Goražde Sanacija klizišta na regionalnom putu Osanica-Ilovača-Prača, iza skretanja za Poratak 80,000.00
13. Općina Kiseljak Regulacija korite rijeke Lepenice, Donji Palež-Potkraj 100,000.00
14. Općina Kiseljak Regulacija korite rijeke Lepenice, izrada betonskih zidova u gradskom središtu 120,000.00
15. Grad Ljubuški Sanacija potpornog zida u ulici Kasima Grujića i na sportskom centru Babovac II faza 160,000.00
16. Grad Tuzla, Služba civilne zaštite Sanacija dijela klizišta u naselju Poljane-Zonići, MZ Kiseljak, Tuzla 140,000.00
17. Grad Tuzla Izgradnja mosta preko Dobrnjskog potoka, MZ Ljepunice, Tuzla 90,000.00
18. Općina Stari Grad Sarajevo Sanacija klizišta-rekonstrukcija postojeće saobraćajnice i izgradnja potpornog zida u ulici Trčivode 46 80,000.00
19. Grad Gračanica Regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici-faza V 90,000.00
20. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačići-Brankovići IV faza 60,000.00
21. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Dolina-Globarica V faza 70,000.00
22. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Lovnica-Gornja Lovnica V faza 70,000.00
23. Općina Bosanski Petrovac Odvodnja oborinskih voda iz dijela općine Bosanski Petrovac 100,000.00
24. Grad Bihać Sanacija puta Gornji Rekići-trasa 3, MZ Vrsta 90,000.00
25. Općina Pale u F BiH Sanacija šteta od poplava u MZ Prača i MZ Hrenovica 40,000.00
26. Općina Breza Sanacija dijela lokalnog puta Breza-Mahmutovića rijeka 90,000.00
27. Općina Žepče Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Milišć, Žepče 150,000.00
28. Općina Žepče Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Lupoglav, Žepče 150,000.00
29. Općina Žepče Prevencija i sanacija šteta od poplava u MZ Bistrica 90,000.00
30. Općina Maglaj Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i infrastrukture 130,000.00
31. Grad Goražde Sanacija klizišta u naselju Rešetnica, Goražde 70,000.00
32. Općina Novi Travnik Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u ulici fra Marijana Šunjića, Novi Travnik 170,000.00
33. Grad Livno Sanacija Troglavske ulice 250,000.00
34. Grad Konjic Sanacija klizišta Blučići 30,000.00
35. Grad Konjic Sanacija klizišta i izrada potpornog zida u naselju Orahovica 100,000.00
36. Grad Konjic Sanacija klizišta Ljuta 40,000.00
37. Općina Doboj Jug Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokolanog puta Matuzići 90,000.00
38. Grad Široki Brijeg Odvodnja poplavnih voda iz Dračeva polja u prirodni recipijent rijeku Ugrovaču II faza 100,000.00
39. Grad Široki Brijeg Rekonstrukcija cestovnog mosta preko rijeke Ugrovače 130,000.00
40. Grad Visoko Sanacija klizišta na lokalitetu Klisa 2 80,000.00
41. Općina Fojnica Rekonstrukcija puta Bakovići-Brusnica-Poljana, odvojak za Kozograd, Fojnica 120,000.00
42. Grad Gradačac Sanacija klizišta u cilju zaštite vjerskih i stambenih objekata u MZ Jelovče Selo, Gradačac 90,000.00
43. Općina Kladanj Izgradnja mosta preko rijeke Suhe, Stupari prema Dubravi 90,000.00
44. Općina Kalesija Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u centru Kikače faza 4 90,000.00
45. Grad Srebrenik Sanacija klizišta na putu Srebrenik-Gornji Srebrenik faza VII 110,000.00
46. Grad Mostar Izgradnja potpornog zida na klizištu Gorica 100,000.00
47. Općina Grude Odvodnja i uređebje partera Edukacijsko-rehabilitacijskog centra u MZ Sovići 160,000.00
48. Općina Čelić Sanacija klizišta na području općine Čelić 80,000.00
49. Općina Odžak Rekonstrukcija ulice u naselju Vojskova, Odžak 90,000.00
50. Općina Odžak Sanacije djela asfaltnog kolovoza na relaciji Donja Dubica-Zorice, Odžak 80,000.00
51. Općina Čitluk Sanacija klizišta u Donjim Hamzićima 90,000.00
52. Općina Posušje Rješavanje odvodnje na lokalitetu Mokri Dolac 90,000.00
53. Općina Tomislavgrad Rehabilitacija lokalnih cesta Tomislavgrad-Letka i Tomislavgrad Sarajlije 150,000.00
54. Općina Kupres Rekonstrukcija ulica Hercegovačka i Ruđera Boškovića 100,000.00
55. Općina Dobretići Izrada potpornog zida u naselju Gornji Orašac 70,000.00
56. Općina Busovača Sanacija klizišta Merdani 40,000.00
57. Općina Busovača Sanacija klizišta u mjestu Zarače, MZ Lugovi 80,000.00
58. Općina Busovača Sanacija kizišta i uređenje dionice puta na Tisovačkoj cesti 60,000.00
59. Općina Teočak Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalne ceste Ogorelica 90,000.00
60. Grad Gračanica Sanacija klizišta Buk kod spomen obilježja 20,000.00
61. Općina Kreševo Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalnog puta Dusina-Deževice 100,000.00
6,000,000.00

II

Sredstva iz točke I ove Odlukeutvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 21/24).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 7/24).

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.