• B/H/S
  • ENG
Objave

Lista podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –  Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Broj: 04-11-6-145/24-96

Sarajevo, 24.05.2024. godine

LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE  ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-145/24-94 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:

R.br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1 Općina Jajce Sanacija klizišta na lokalnom putu M5-Bulići Uvjerenje porezne uprave izdato u druge svrhe
2 Općina Jajce Stabilizacija klizišta na lokalitetu “Kravlje kože”, Carevo polje Uvjerenje porezne uprave izdato u druge svrhe, troškovnik nije ovjeren od ovlaštene osobe, navedeni iznos sufinanciranja ne odgovara iznosu označenom u proračunu
3 Općina Gornji Vakuf-Uskoplje Rehabilitacija ulica u mjestu Odvode Troškovnik nije izrađen od ovlaštene pravne osobe
4 Općina Donji Vakuf Čišćenje i uređenje korita rijeke Oboračke na ušću u rijeku Vrbas u dužini ca 360m Nedostaje: dokaz o sufinanciranju, izjava o urednom ispunjavanju ugovora
5 Općina Drvar Izrada pločastih propusta, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Ugovor za izvođenje radova potpisan 2023. godine (nije u skladu sa Javnim pozivom), mogućnost financiranja dijela projekta samo pločastih propusta
6 Općina Drvar Sanacija dijela ceste u naselju Vrtoče Troškovnik (procjena) nije urađen od ovlaštene osobe
7 Općina Foča Sanacija klizišta Kožetin Nedostaje dokaz o sufinanciranju
8 Općina Foča Sanacija lokalnog puta Cvilin-Kožetin Nedostaje dokaz o sufinanciranju
9 Općina Ilidža Elaborat čišćenja regulisanog korita rijeke Bosne faza I Nedostaje: dokaz o sufinanciranju, troškovnik nije podijeljen u faze, ukupni iznos za tri faze manje nego u projektu, nije dostavljen predmjer i predračun za predviđenu I fazu
10 Općina Ilidža Sanacija klizišta Česme Nedostaje troškovnik i dokaz o sufinanciranju
11 Općina Ilidža Sanacija klizišta u ulici Halid bega Hrasnice, Ilidža Nedostaje troškovnik i dokaz o sufinanciranju
12 Općina Ilidža Regulacija korita vodotoka Tilava Nedostaje dokaz o sufinanciranju
13 Općina Ilidža Elaborat nivelacije dna regulisanog korita rijeke Željeznice Nedostaje dokaz o sufinanciranju
14 Grad Zavidovići Rekonstrukcija ceste Kamenica-Mitrovići-Mašica Broj prijava ograničen na max 3
15 Općina Fojnica Rekonstrukcija puta Bilići-Podgora, Fojnica Troškovnik nije urađen od ovlaštene pravne osobe
16 Općina Fojnica Rekonstrukcija puta Bakovići-Brusnica-Poljana, odvojak za Kozograd, Fojnica Troškovnik nije urađen od ovlaštene pravne osobe
17 Općina Fojnica Sanacija klizišta u naselju Šavnik, Fojnica Troškovnik nije urađen od ovlaštene pravne osobe
18 Općina Fojnica Rekonstrukcija puta u Dusini Troškovnik nije ovjeren i potpisan
19 Općina Vogošća Sanacija klizišta Mehtefčići, MZ Svrake, Vogošća Na koverti nije naznačena prijava na javni poziv, nedostaje izjava o urednom ispunjavanju obveza i dokaz o vlasništvu
20 Općina Busovača Izgradnja potpornog zida u MZ Solakovići i uređenja korita potoka Broj prijava ograničen na max 3
21 Općina Busovača Regulacija korita rijeke Lašve na Kaoniku Broj prijava ograničen na max 3

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva, mogu uložiti prigovor Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od pet dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522  ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba