• B/H/S
  • ENG
Objave

Lista podnosilaca koji ispunjavaju uslove – Transfer za zaštitu nacionalnih spomenika

29.05.2024.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Broj: 04-11-6-147/24-88

Sarajevo, 24.05.2024. godine

LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE  ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-147/24-86 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:

R. br. Podnositelj prijave Naziv projekta
1 JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” Sanacija zidina – povijesno područje bedemi i tabije starog grada Jajca
2 Svetište Majke Božje-Gospe Olovske, Olovo Sanacija konstrukcije objekta crkve – nastavak III faze
3 Župa svetog Mihovila arkanđela Drinovci, Grude Završno uređenje prezbiterija crkve svetog Mihovila arkanđela u Drinovcima
4 Vrhbosansko bogoslovno sjemenište Obnova fasade: sjeverna fasada faza 4/4
5 Župa uznesenja blažene Djevice Marije, Dolac-Travnik Izrada profilacije pročelja fasade župne crkve u Docu
6 Općina Kreševo Arheološki radovi na lokalitetu Stari grad Kreševo
7 Franjevački samostan Tolisa, Orašje Izrada projektno-tehničke dokumentacija, rekonstrukcija i obnova zvonika crkve Franjevačkog samostana Tolisa
8 Općina Drvar Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rehabilitaciju muzeja “25. maj” Drvar
9 Župa Presvetog Trojstva Novo Sarajevo Obnova krova župne crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo
10 Grad Stolac Izrada projektno-tehničke dokumentacije konzervacije, restauracije, rekonstrukcije, sanacije i revitalizacije donjeg dijela Starog grada Stolac
11 MIZ Ustikolina Izrada  glavnog projektna zaštite, prezentacije, arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova na groblju Presjeka, Ustikolina
12 Grad Ljubuški Zaštita Starog grada Ljubuški 6. faza obnove
13 Župa Svetog Ilije Proroka Zenica Izrada projekta sanacije, rekonstrukcije i restauracije crkve Sv. Ilije sa župnim uredom Zenica
14 Općina Kiseljak Zaštita, konzervacija i prezentacija stećka bosanskog kneza Radoja u Zabrđu
15 Franjevački samostan Svetog Ante Sarajevo Izrada projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije Franjevačkog samostana Svetog Ante na Bistriku
16 Župa svetog Ante Padovanskog Bihać Izrada investiciono-tehničke dokumentacije idejnog i glavnog projekta revitalizacije i rekonstrukcije zvonika i platoa crkve sv. Ante Padovanskog Bihać
17 Srpska pravoslavna crkvena opština Mostarska Završetak obnove stare pravoslavne crkve Mostar
18 JU Muzej Hercegovine Mostar Konzervatorsko restauratorski radovi na kasnoantičkoj bazilici u Cimu
19 Srpska pravoslavna crkvena opština Sarajevo – Saborna Crkva Restauracija, konzervacija i zamjena postojećeg mobilijara u Sabornoj crkvi
20 Franjevački samostan svete Katarine Kreševo Uređenje prezbiterija crkve svete Katarine Kreševo
21 Udruženje Tarikatski centar “Hadži Sinanova tekija” Sarajevo Zamjena dotrajale krovne pokrivke na objektu kula, abdestihana i kotlovnica Hadži Sinanove tekije
22 Grad Gračanica Zaštita nacionalnog spomenika Konak sanacijom južne fasade objekta
23 Općina Pale u Federaciji BiH Nastavak radova na tekućem održavanju turbeta Semiz Ali-paše u Prači faza III
24 Župa svetog Mihovila Arkanđela Vareš Sanacija krova i krovnog pokrivača crkve svetog Mihovila Arkanđela
25 Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup Obnova fasade i fasaderski radovi na župnoj crkvi
26 Pravoslavna Mitropolija Dabro-bosanska-Manastir Udrim Gostović Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim-zidarskokamenorezački, krovopokrivački i stolarski radovi
27 Općina Odžak Rekonstrukcija i revitalizacija Male vijećnice
28 Župa svetog Ante Padovanskog Busovača Ugradnja toplotnih pumpi
29 MIZ Mostar Tekuće održavanje Koski Mehmed-pašine džamije Mostar
30 Grad Gradačac Sanacija bedema na Starom gradu Gradačac
31 Srpska pravoslavna opština Gradačac Obnova Hrama svetog Ilije Gradačac faza III
32 MIZ Gradačac Sanacija elemenata trema i drenažnog sistema Husejnije džamije Gradačac
33 Općina Breza Izrada projektno-tehničke dokumentacije “Zaštita i valorizacija stećaka na lokalitetu Kaursko groblje, Koritnik, Breza
34 Općina Lukavac Izrada glavnog projekta rekonstrukcije objekta vila Solvay Lukavac
35 Općina Tešanj Rekonstrukcija i restauracija platoa iznad Kazamata, Stari grad Gradina Tešanj
36 Grad Konjic Narodni univerzitet-Društveni dom
37 Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Gorica Livno Adaptacija galerije Gabrijela Jurkića
38 Općina Novi Travnik Izrada projektne dokumentacije uređenja i zaštite nekropole sa stećcima Maculje
39 JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Konzervacija, sanacija i restauracija Jevrejskog groblja Bihać
40 Općina Čitluk Uređenje parkinga i dijela pristupnog puta nacionalnog spomenika Mainovac i područja Bedra Vionica
41 MIZ Stolac Tekuće održavanje krova Uzinovićke džamije Ismail kapetana Šarića
42 MIZ Stolac Obnova stambeno-graditeljske cjeline Vakuf Zejne Elezović
43 Općina Ravno Rekonstrukcija pristupne ceste sa platoom i čišćenje okoliša nacionalnog spomenika crkve sv. Mitra sa starim grobovima
44 JU Centar za kulturu i turizam Cazin Arheološko istraživanje srednjovjekovnog dijela Starog grada Ostrožac

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba.