• B/H/S
  • ENG
Objave

Lista podnosilaca koji ispunjavaju uslove – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Broj: 04-11-6-145/24-97

Sarajevo, 24.05.2024. godine

LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE  ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-145/24-94 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta
1. Općina Kakanj Sanacija i prevencija klizišta-uređenje crkvenog dvorišta Vukanovići, Kakanj
2. Općina Fojnica Rekonstrukcija puta prema naselju Grabovik, Fojnica
3. Općina Olovo Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Dugandžići, Olovo
4. Općina Gornji Vakuf-Uskoplje Sanacija ulice Paločki put
5. Općina Domaljevac-Šamac Uređenje kanalske mreže
6. Općina Drvar Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Zavođe i kraka A
7 Grad Orašje Rekonstrukcija cestovne infrastrukture
8. Grad Orašje Rekonstrukcija cesta MZ Vidovice
9. Općina Kreševo Sanacija klizišta u naseljenom mjestu Kojsina
10. Grad Stolac Stabilizacija stijenske mase na istočnim padinama naselja Stolac-dionica Kukavac
11. Općina Usora Sanacija i oporavak lokalnih prometnica na području Usore
12. Direkcija za ceste BPK Goražde Sanacija klizišta na regionalnom putu Osanica-Ilovača-Prača, iza skretanja za Poratak
13. Općina Kiseljak Regulacija korite rijeke Lepenice, Donji Palež-Potkraj
14. Općina Kiseljak Regulacija korite rijeke Lepenice, izrada betonskih zidova u gradskom središtu
15. Grad Ljubuški Sanacija potpornog zida u ulici Kasima Grujića i na sportskom centru Babovac II faza
16. Grad Tuzla, Služba civilne zaštite Sanacija dijela klizišta u naselju Poljane-Zonići, MZ Kiseljak, Tuzla
17. Grad Tuzla Izgradnja mosta preko Dobrnjskog potoka, MZ Ljepunice, Tuzla
18. Općina Stari Grad Sarajevo Sanacija klizišta-rekonstrukcija postojeće saobraćajnice i izgradnja potpornog zida u ulici Trčivode 46
19. Grad Gračanica Regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici-faza V
20. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačići-Brankovići IV faza
21. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Dolina-Globarica V faza
22. Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Lovnica-Gornja Lovnica V faza
23. Općina Bosanski Petrovac Odvodnja oborinskih voda iz dijela općine Bosanski Petrovac
24. Grad Bihać Sanacija puta Gornji Rekići-trasa 3, MZ Vrsta
25. Općina Pale u F BiH Sanacija šteta od poplava u MZ Prača i MZ Hrenovica
26. Općina Breza Sanacija dijela lokalnog puta Breza-Mahmutovića rijeka
27. Općina Žepče Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Milišć, Žepče
28. Općina Žepče Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Lupoglav, Žepče
29. Općina Žepče Prevencija i sanacija šteta od poplava u MZ Bistrica
30. Općina Maglaj Sanacija poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i infrastrukture
31. Grad Goražde Sanacija klizišta u naselju Rešetnica, Goražde
32. Općina Novi Travnik Rekonstrukcija gradske saobraćajnice u ulici fra Marijana Šunjića, Novi Travnik
33. Grad Livno Sanacija Troglavske ulice
34. Grad Konjic Sanacija klizišta Blučići
35. Grad Konjic Sanacija klizišta i izrada potpornog zida u naselju Orahovica
36. Grad Konjic Sanacija klizišta Ljuta
37. Općina Doboj Jug Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokolanog puta Matuzići
38. Grad Široki Brijeg Odvodnja poplavnih voda iz Dračeva polja u prirodni recipijent rijeku Ugrovaču II faza
39. Grad Široki Brijeg Rekonstrukcija cestovnog mosta preko rijeke Ugrovače
40. Grad Visoko Sanacija klizišta na lokalitetu Klisa 2
41. Općina Fojnica Rekonstrukcija puta Bakovići-Brusnica-Poljana, odvojak za Kozograd, Fojnica
42. Grad Gradačac Sanacija klizišta u cilju zaštite vjerskih i stambenih objekata u MZ Jelovče Selo, Gradačac
43. Općina Kladanj Izgradnja mosta preko rijeke Suhe, Stupari prema Dubravi
44. Općina Kalesija Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u centru Kikače faza 4
45. Grad Srebrenik Sanacija klizišta na putu Srebrenik-Gornji Srebrenik faza VII
46. Grad Mostar Izgradnja potpornog zida na klizištu Gorica
47. Općina Grude Odvodnja i uređebje partera Edukacijsko-rehabilitacijskog centra u MZ Sovići
48. Općina Čelić Sanacija klizišta na području općine Čelić
49. Općina Odžak Rekonstrukcija ulice u naselju Vojskova, Odžak
50. Općina Odžak Sanacije djela asfaltnog kolovoza na relaciji Donja Dubica-Zorice, Odžak
51. Općina Čitluk Sanacija klizišta u Donjim Hamzićima
52. Općina Posušje Rješavanje odvodnje na lokalitetu Mokri Dolac
53. Općina Tomislavgrad Rehabilitacija lokalnih cesta Tomislavgrad-Letka i Tomislavgrad Sarajlije
54. Općina Kupres Rekonstrukcija ulica Hercegovačka i Ruđera Boškovića
55. Općina Dobretići Izrada potpornog zida u naselju Gornji Orašac
56. Općina Busovača Sanacija klizišta Merdani
57. Općina Busovača Sanacija klizišta u mjestu Zarače, MZ Lugovi
58. Općina Busovača Sanacija kizišta i uređenje dionice puta na Tisovačkoj cesti
59. Općina Teočak Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalne ceste Ogorelica
60. Grad Gračanica Sanacija klizišta Buk kod spomen obilježja
61. Općina Kreševo Sanacija klizišta i rekonstrukcija lokalnog puta Dusina-Deževice

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522  ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba