• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Stručnog odbora za građevinske proizvode

29.05.2024.

Na temelju članka 17. stavak (3) Pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/10, 64/11, 94/17, 97/17, 8/22 i 38/24), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Stručnog odbora za građevinske proizvode

I

Pozivaju se sve zainteresirane stručne osobe iz oblasti ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (diplomirani inženjeri, magistri struke, magistri znanosti i doktori znanosti), sa najmanje sedam godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS, te osobe visoke stručne spreme (VSS) ili minimalno 240 ECTS bodova I ciklusa visokog obrazovanja pravne ili ekonomske struke, sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS, za sudjelovanje u radu Stručnog odbora za građevinske proizvode.

II

Za diplomirane inženjere, magistre struke, magistre znanosti i doktore znanosti uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti i sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

III

Za osobe visoke stručne spreme (VSS) ili minimalno 240 ECTS bodova I. ciklusa visokog obrazovanja pravne ili ekonomske struke uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona potrebno je priložiti i sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji:

IV

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz točke I javnog poziva podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informiranja, neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

ul. Hamdije Čemerlića broj 2

71000 Sarajevo

sa naznakom ”Prijava za učešće u radu Stručnog odbora za građevinske proizvode”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.