• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u GP za radove interpolacije objekta Knjižnice te izgradnju objekta Galerije Franjevačkog samostana Rama-Šćit

10.05.2024.

Na osnovu članka 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

objavljuje

JAVNI POZIV

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT za radove interpolacije objekta Knjižnice te izgradnju objekta Galerije Franjevačkog samostana Rama-Šćit na zemljištu označenom kao k.č. 819/1 i 819/2 K.O. Ripci, područje Općine Prozor-Rama;

Investitor: Franjevački samostan Rama – Šćit

1.

Na Javni poziv se u skladu sa člankom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje za predmetni objekat.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Ćemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

Broj: UPI/03-19-2-537/24