• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Glavni projekat vjetroelektrane „Ivovik“

04.04.2024.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07 , 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z IV

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT VJETROELEKTRANE IVOVIK

autori projekta: I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo, Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo, Emna d.o.o. Sarajevo, Bičakčić d.o.o. Sarajevo, IBIS d.o.o. Zavidovići i Forma-AGD d.o.o. Zenica

investitor: VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja rješenja o izmjeni rješenja broj: UP1-03-19-2-76/22 od 17.5.2022. godine, kojim je dato odobrenje za građenje vjetroelektrane „Ivovik“, instalirane snage 84 MW, sa pristupnim cestama, platoima i pratećim objektima, na području općina Livno i Tomislavgrad.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

Broj: UPI/03-19-2-76/22