• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Glavni projekat višeetažnog parkinga unutar kompleksa Bosnalijek d.d.

02.04.2024.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT VIŠEETAŽNOG PARKINGA NA LOKACIJI BOSNALIJEK PREMA REGULACIONOM PLANU

autor projekta: Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo

investitor: Bosnalijek d.d. Sarajevo

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje višeetažnog parkinga unutar kompleksa Bosnalijek d.d. Sarajevo, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1372/4, 1372/61, 1372/62 i 1372/63 K.O. Sarajevo VI (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 926/3, 1005/1A, 1042/2, 1002 i 927/6 K.O. Koševo, te k.č. br. 1372/7, 1372/9 i 1372/6 K.O. Sarajevo VI (harmonizovano), područje općine Centar Sarajevo.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana, uz prethodnu najavu putem telefona broj 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-161/23