• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Glavni projekat izgradnje perimetarske ograde – Međunarodni aerodrom „Sarajevo“

19.03.2024.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE PERIMETARSKE OGRADE U ZONI JUGOISTOČNO OD LOKALIZATORA, MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO“

autor projekta: Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo

investitor: J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje perimetarske ograde, u zoni jugoistočno od lokalizatora, u kompleksu Međunarodnog aerodroma „Sarajevo“, na zemljištu označenom kao k.č. br. 949/1 K.O. Butmir (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1589/13, 1589/14, 1589/11, 1589/12, 1568/12, 1568/13, 1568/15, 1570/5, 1570/2, 1569/22, 1569/20, 1569/19 i 1569/18 K.O. Gornji Butmir, na području općine Ilidža.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

Broj: UPI/03-19-2-134/24