• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za priključak lokalnog puta na magistralnu cestu M-17

09.01.2024.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT ZA PRIKLJUČAK LOKALNE SAOBRAĆAJNICE NA M17

autor projekta: Design&QC d.o.o. Sarajevo

investitor: J.P. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje složene građevine – hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni, i to za fazu 1: Priključak lokalnog puta na magistralnu cestu M-17, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1220/1, 1220/2, 1221, 1222, 1577/2, 1577/3, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1402/2 i 1402/3 K.O. Janjići, na području Grada Zenica.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu putem telefona broj 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-992/23