• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Jajcu – k.č. br. 550 K.O. Jajce 1

22.12.2023.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U JAJCU

autori projekta: Studio Urbing d.o.o. Sarajevo

investitori: Ajdin i Ibrahim Ganibegović

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje stambeno-poslovnog objekta u ulici ZAVNOBiH-a u Jajcu, na zemljištu označenom kao k.č. br. 550 K.O. Jajce 1, područje općine Jajce, na prostoru u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine „Historijsko gradsko područje Jajce“.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

Broj: UPI/03-19-2-232/21