• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „Bundina Kosa“

12.12.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT VJETROELEKTRANE BUNDINA KOSA GLAMOČ 79,2 MW

autor projekta: Habitat d.o.o. Mostar

investitor: Wild Wind d.o.o. Livno

1.

Na javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za radove na izgradnji vjetroelektrane „Bundina Kosa“, ukupne instalirane snage 79,2 MW, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1897, 2245/2, 2246, 2255, 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2261, 2262, 2263, 2265, 2268, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2295, 2296, 2298, 2302, 2306, 2310, 2320, 2374, 2375, 2631, 2634, 2639, 2642, 2648, 2652, 2653, 2659, 2660, 2666, 2671 K.O. Glavice, područje Općine Glamoč.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-422/23