• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat izgradnje perimetarske ograde u zoni jugoistočno od lokalizatora na Međunarodnom aerodromu “Sarajevo”

23.11.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT IZGRADNJE PERIMETARSKE OGRADE U ZONI JUGOISTOČNO OD LOKALIZATORA NA MEĐUNARODNOM AERODROMU „SARAJEVO“

autor projekta: Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo

investitor: J.P. Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o.

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju perimetarske ograde u zoni jugoistočno od lokalizatora, na zemljištu označenom kao k.č. br. 949/1 K.O. Butmir (novi premjer), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1589/13, 1589/14, 1589/11, 1589/12, 1568/12, 1568/13, 1568/15, 1570/5, 1570/2, 1569/22, 1569/20, 1569/19 i 1569/18 K.O. Gornji Butmir, na području općine Ilidža.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-968/22