• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat za objekat interne oznake “219” za laboraciju inicijalne kapisle vlažnim postupkom

23.11.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT ZA OBJEKAT INTERNE OZNAKE „219“ ZA LABORACIJU INICIJALNE  KAPISLE VLAŽNIM POSTUPKOM

autor projekta: Argentaria d.o.o. Sarajevo

investitor: UNIS “GINEX” d.d. Goražde

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za radove na izgradnji nove građevine interne oznake „219“, za laboraciju inicijalne kapislie vlažnim postupkom, u krugu UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, u ul. Višegradska bb u Goraždu, na zemljištu označenom kao k.č. br. 7/1 K.O. Goražde I, na području Grada Goražde.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-1007/23