• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat FNE “Lena 2/75”

06.10.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V

za uvid u

IDEJNI PROJEKAT FOTONAPONSKE ELEKTRANE „LENA 2/75“

autor projekta: Tehnozaštita d.o.o. Mostar

investitor: Solar Lena d.o.o. Grude

1.

Na Javni poziv se mogu javiti stranke u postupku izdavanja rješenja o urbanističkoj saglasnosti za radove na izgradnji fotonaponske (solarne) elektrane FNE Lena 2, instalirane snage 75 MW, na lokalitetu Polog, na zemljištu označenom kao k.č. br. 6679/21, 6679/22, 6679/23, 6679/24, 6679/25, 6679/26 i 6679/37 K.O. Polog, na području Grada Mostara.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u idejni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na tel. br. 033 726 525.

Broj: UP1-03-19-2-1076/23