• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju kolske vage – k.č. br. 1266 K.O. Puračić

02.10.2023.

Na osnovi člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), ovo Federalno ministarstvo

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Glavni projekat za izgradnju kolske vage, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1266 K.O. Puračić, na području Općine Lukavac, a u skladu sa čl. 53. do 63. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), a prije izdavanja odobrenja za građenje.

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa članom 56. stav. 4 i 5. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora Kemeko-BH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. H. Ćemerlića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

 

Broj UPI/03-19-2-243/23