• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – zaštita nacionalnih spomenika – 2023

27.04.2023.

Broj:  04-11-6-239/23-77
Sarajevo, 27.4.2023. godine

 

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/23) i provedenog Javnog poziva broj 04-11-6-239/23-12 od 13.3.2023. godine (“Službene novine FBiH” br. broj 19/23), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednicazaštita nacionalnih spomenika

 

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 262/2023 od 23.02.2023. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/23) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R. br. Podnositelj prijave Naziv projekta Odobreni iznos
1 Franjevački samostan Rama-Šćit Knjižnica i galerija Franjevačkog samostana Rama Šćit 80.000,00
2 Vrhbosanska nadbiskupija Travnik Zaštita zgrade Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić Isusovačka gimnazija 90.000,00
3 Nadbiskupija Vrhbosanska -Župa sv. Ante Padovanskog Busovača Uređenja trga sv. Ante Padovanskog 70.000,00
4 Grad Stolac Iluminacija Starog grada Stolac faza IV 80.000,00
5 Župa Sv. Ante Padovanskog Bihać Završetak izrade tehničke dokumentacijie za dobivanje građevinske dozvole za revitalizaciju platoa zvonika Crkve sv. Ante Padovanskog 30.000,00
6 Grad Čapljina Izrada projektno tehničke dokumentacije konstruktivne sanacije kule Gavrankapetanovića i okolnih bedema zaštićene zone 30.000,00
7 Općina Breza Projekat konzervacije prve zaštitne zone kasnoantičke Bazilike u Brezi 70.000,00
8 Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja Kraljeva Sutjeska Izrada projekta rekonstrukcije i sanacije unutrašnjosti crkve sv. Ivana Krstitelja 30.000,00
9 Vrhbosansko bogoslovno sjemenište Sarajevo Obnova sjeverne fasade 60.000,00
10 SPC Opština Mostar Obnova Saborne crkve sv. Trojice u Mostaru 80.000,00
11 Grad Ljubuški Rekonstrukcija bedema IV Stari grad Ljubuški 70.000,00
12 MIZ Livno Zamjena krova na džamiji Milošnik 40.000,00
13 Franjevački samostan sv. Ćirila i Metodija Tomislavgrad Obnova fasade u klaustru Franjevačkog samostana u Tomislavgradu 60.000,00
14 Pravoslavna mitropolija Dabrobosanska manastir Udrim u Gostoviću Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim – kulturno istorijskog spomenika BiH – III faza 80.000,00
15 Franjevački samostan sv. Ante Sarajevo Izvođenje sistema grijanja crkve sv. Ante toplotnim pumpama 40.000,00
16 Centar za kulturu i turizam Cazin Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Starog grada Ostrožac 60.000,00
17 Župa sv. Ilije Proroka – Kruševo Projekt sanacije i adaptacije Povijesnog područja-Nekropola sa stećcima u Kruševu, Grad Mostar 50.000,00
18 Općina Ilijaš Revitalizacija historijskog područja – Stari grad Dubrovnik – južna kula 60.000,00
19 Franjevački samostan Kreševo Saniranje poda i ugradnja podnog grijanja i obloge u crkvi Svete Katarine kao zaštićenog spomenika kulture 70.000,00
20 Općina Ključ Uređenje staze i postavljanje zaštitne ograde na području Starog grada 30.000,00
21 Općina Travnik Konzervatorsko-zaštitarski radovi na nadogrobnicama grobljanske cjeline Jevrejsko groblje u Travniku 40.000,00
22 Franjevački samostan Visoko Enterijersko uređenje i formiranje zbirki

Franjevački muzej Visoko

50.000,00
23 MIZ Travnik Izrada projektne dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina – mjesto i ostaci sa mejtefom u Bandolu, općina Travnik 30.000,00
24 Župa Gospe Snježne Kreševo Uređenje svetišta sv. Jakova 20.000,00
25 JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš Izrada projektne dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova i revitalizacije srednjovjekovnog kraljevskog grada Bobovca 50.000,00
26 Općina Tešanj Izgradnja prilaza Sahat kuli u dijelu Starog Grada-Gradine Tešanj 40.000,00
27 Agencija Stari grad Mostar Projekat izvođenja radova na rehabilitaciji ratom devastiranog stambenog objekta „Vlahina kuća“ u Mostaru, u ul. Bajatova 1 50.000,00
28 Franjevački samostan Gorica Livno Restauracija (obnova) bočnih oltara u samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu 40.000,00
29 Grad Gračanica Zaštita i očuvanje nacionalnog spomenika „Konak“ kroz radove sanacije istočne i zapadne fasade 50.000,00
30 JU Zavičajni muzej Travnik Tekuće održavanje srednjovjekovne tvrđave Stari grad Travnik – nastavak 50.000,00
31 Hrvatsko kulturno društvo Napredak Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju zgrade HKD Napredak u Sarajevu 30.000,00
32 Vrhbosanska nadbiskupija – Stup Izrada projektne dokumentacije sanacija župne crkve Stup 40.000,00
33 Grad Gradačac Sanacija dijela bedema na Starom gradu u Gradačcu 40.000,00
34 Općina Kupres Zaštita nacionalnog spomenika -Nekropola sa stećcima Ravanjska vrata 70.000,00
35 Manastir Žitomislić Obnova konaka manastira Žitomislić 30.000,00
36 Agencija Stari Grad Održavanje nekropole sa stećcima u Gornjem Pologu 30.000,00
37 Medžlis islamske zajednice Mostar Tekuće održavanje Ćejvan Ćehajine džamije u Mostaru 50.000,00
38 JU Muzej Hercegovine Mostar Izrada glavnog projekta konzervacije i prezentacije kasnoantičke bazilike u Cimu 12.000,00
39 JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Izrada projektne dokumentacije za konzervatorsko-restauratorske radove i radove na sanaciji nacionalnog spomenika jevrejskog groblja u Bihaću 24.000,00
40 JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju nacionalnog spomenika „ Zgrada II zasjedanja ZAVNOBiH-a “ u Sanskom Mostu 30.000,00
41 Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne Hercegovine Obrada, zaštita i restauracija geografskih karata 20. stoljeća iz kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne I Hercegovine 14.000,00
42 Općina Pale u Federaciji Nastavak radova na tekućem održavanju turbeta Semiz Ali paše u Prači 30.000,00
    2.000.000,00

 

II

Sredstva iz točke I ove Odluke  utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/23).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, razdijel 23. pozicija 6151 (“Službene novine Federacije BiH” broj: 6/23).

 

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

 

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.

 

MINISTAR

Josip Martić