• B/H/S
  • ENG
Objave

Odluka o izboru korisnika sredstava – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta – 2023  

27.04.2023.

Broj: 04-11-6-241/23-78
Sarajevo, 27.4.2023. godine

Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.35/05), članka 10. Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i članka VII. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/23), i provedenog Javnog poziva (“Službene novine FBiH” br.19/23), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o izboru korisnika sredstava za Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”  

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj: 261/2023 od 23.02.2023. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/23) o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kako slijedi:

R. Br. Podnositelj prijave Naziv projekta IZNOS ZA DODJELU
1 Općina Tomislavgrad Rehabilitacija lokalne ceste Tomislavgrad-Letka, L=980+490 m, Š=5,3 m 90.000,00
2 Općina Posušje Rješavanje problema odvodnje na području sjevernog dijela grada, Zagrebačka ulica 100.000,00
3 Grad Ljubuški Sanacija potpornog zida na sportskom centru Babovac I faza 100.000,00
4 Grad Orašje Rekonstrukcija ceste na području Grada Orašje 110.000,00
5 Općina Busovača Regulacija potoka u mjestu Gusti Grab pored crkve, općina Busovača 40.000,00
6 Općina Busovača Sanacija klizišta ispod lokalnog puta Busovača-Tisovac, općina Busovača 100.000,00
7 Općina Kladanj Regulacija i uređenje korita rijeke Drinjače; dionica 2- potez 2 100.000,00
8 Grad Srebrenik Sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik-Gornji Srebrenik (faza VI) 70.000,00
9 Općina Čelić Sanacija klizišta na području općine Čelić 80.000,00
10 Općina Kiseljak Regulacija lijeve i desne obale korita rijeke lepenice u dužini od 1000 metara 150.000,00
11 Općina Sapna Glavni projekat sanacije u mjestu Grabovica,MZ Međeđa Općina Sapna 50.000,00
12 Grad Livno Regulacija potoka Brina-faza II 140.000,00
13 Općina Gornji Vakuf/Uskoplje Sanacija lokalnog puta Cvrče – Borova Ravan 90.000,00
14 Općina Gornji Vakuf/Uskoplje Sanacija dijela puta Pidriš-Raduša, dionica od rezervoara ka Raduši, P56-P107, L=1020 m 90.000,00
15 Općina Breza Sanacija klizišta na lokalnoj cesti Breza-Mahmutović Rijeka sa provođenjem preventivnih mjera ponovnog nastanka klizišta, dionica Bukovik 90.000,00
16 Ministarstvo za privredu -Direkcija za ceste BPK Sanacija klizišta na regionalnom putu R-448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Osanica-Ilovača-Brzača i djelimična zaštita puta od djelovanja bujičnih voda 70.000,00
17 Općina Vogošća Sanacija klizišta Svrake 110.000,00
18 Općina Ravno Sanacija lokalne ceste Zavala-Belenići-Ivanica 80.000,00
19 Općina Jajce Stabilizacija klizišta na lokalitetu „Kravlje kože“, Carevo Polje za potrebe izrade centralnog gradskog groblja u Jajcu 100.000,00
20 Općina Busovača Regulacija rijeke Lašve u mjestu Donja Rovna, općina Busovača 50.000,00
21 Općina Kalesija Čišćenje i sanacija korita rijeke Gribaje u centru Kikača kod AB mosta 90.000,00
22 Općina Domaljevac-Šamac Uređenje kanala Jadrice-faza II 110.000,00
23 Općina Olovo Projekat rekonstrukcije lokalne saobraćajnice Olovo-Zeleni Vir, Općina Olovo (I faza) 100.000,00
24 Grad Zavidovići Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste Zavidovići-Pašin Konak na dionici Mećevići-Krčevine 100.000,00
25 Grad Široki Brijeg Sanacija šteta nastalih od bujica i erozije na cesti Dubrava-Privalj – II faza 100.000,00
26 Grad Široki Brijeg Odvođenje poplavnih voda iz Dračeva polja u prirodni recipijent rijeke Ugrovaču 100.000,00
27 Grad Gračanica Preveniranje šteta usljed poplava izgradnjom regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici-faza IV 110.000,00
28 Grad Zavidovići Sanacija lokalne ceste Zavidovići-Biljačić-Brankovići-III faza 70.000,00
29 Općina Pale u Federaciji BiH Sanacioni radovi šteta nastalih usljed poplava i klizišta na obali utvrdi rijeke Prače u naselju Hrenovica 50.000,00
30 Općina Ključ Sanacija klizišta u Rami i potporni zid 110.000,00
31 Općina Novi Travnik Modernizacija lokalnog puta u naselju Bučići 140.000,00
32 Općina Maglaj Saniranje poplavama oštećene glavne gradske aleje 120.000,00
33 Općina Maglaj Saniranje poplavama i klizištima oštećenih lokalnih cesta i uništene infrastrukture u općini Maglaj 150.000,00
34 Grad Bihać Sanacija klizišta prema rezervoaru „Privor“ u MZ Veliko Založje 70.000,00
35 Općina Čitluk Sanacija klizišta na Barama 70.000,00
36 Općina Kreševo Sanacija klizišta na lokalnom putu Crnići-Crnićki Kamenik 80.000,00
37 Općina Grude Zaštita javnih objekata od bujičnih voda u MZ Sovići 170.000,00
38 Općina Kupres Rekonstrukcija lokalnog puta u Ledića kućama i Rigavcu 110.000,00
39 Općina Žepče Rekonstrukcija asfaltnog kolnika u ulici Prva, općina Žepče 100.000,00
40 Općina Žepče Rekonstrukcija ul. Zagrebačka, općina Žepče 123.910,00
41 Općina Dobretići Sanacija klizišta u naselju Zapeće 70.000,00
42 Općina Žepče Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Ljubatovići, općina Žepče 110.000,00
43 Grad Zavidovići Sanacija ceste Zavidovići-Dolina-Globarica 50.000,00
UKUPNO: 4.113.910,00

 

II

Sredstva iz točke I ove Odluke  utvrđena su Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 17/23).

Sredstva za ovu namjenu osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 6/23).

 

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

 

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energijsku učinkovitost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, financijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.

 

MINISTAR

Josip Martić