• B/H/S
  • ENG
Objave

Prijave koje ne ispinjavaju opće uvjete – zaštita nacionalnih spomenika 2023

27.04.2023.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Broj: 04-11-6-239/23-75

Sarajevo, 24.04.2023. godine

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 19/23 od 17.03.2023. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-239/23-   od 21.04.2023. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva ili su im prijave neblagovremene ili neuredne:

R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1. Župa sv. Mihovila Arkanđela Prenj Sanacija crkve sv. Mihovila Arkanđela sa školom u Prenju – V ne ispunjava opće uvjete – nedostaje uvjerenje porezne ispostave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja poreza i doprinosa, opis projekta
2. Franjevački samostan Duha Svetog u Fojnici Adaptacija enterijera multimedijalne dvorane ne ispunjava opće uvjete – nedostaje uvjerenje porezne ispostave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja poreza i doprinosa
3. MIZ Kakanj Sanacija džamije u Kraljevoj Sutjesci ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen opis projekta
4. Mehmed Turković Projekat obnove objekta uz Turkovića kulu u Stocu neuredna prijava – neovlašteni podnositelj
5. Općina Bosanski Petrovac Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) za istraživačke i konzervatorsko restauratorske radove i radove na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen predmjer i predračun
6. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Program revitalizacije starog grada Sokolac, Grad Bihać ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen predmjer i predračun
-odlukom  Grada Bihaća navedeni nacionalni spomenik je dat na upravljanje i korištenje TZ Grada Bihaća
7. Grad Konjic Asfaltiranje pristupnog puta za nacionalni spomenik selo Lukomir – kulturni krajolik I faza -nedostaje dokaz da je put u obuhvatu nacionalnog spomenika (identifikacija parcele)
-nedostaje odobrenje nadležnog ministarstva za izvođenje infrastrukturnih radova predviđeno Odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika
8. MIZ Ustikolina Sanacija i zaštita nadgrobnika i potpornog zida u mezarju na Presjeci -nedostaje izjava o sufinanciranju
-nedostaje ponuda za izradu elaborata i troškovnik za sanaciju i zaštitu nadgrobnika
9. Općina Bosanski Petrovac Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) za istraživačke i konzervatorsko restauratorske radove i radove na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj -nedostaje troškovnik (ponuda) za izradu projektne dokumentacije
10. Turistička zajednica Grada Bihaća Provođenje mjera energetske efikasnosti u prostorijama Turističke zajednice Grada Bihaća -u obrazcu 1 pogrešno naveden naziv projekta
-nedostaje izjava o sufinanciranju

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete, mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba