• B/H/S
  • ENG
Objave

Prijave koje ne ispinjavaju opće uvjete – utopljavanja zgrada radi uštede energije 2023

27.04.2023.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Broj: 04-11-6-240/23-90

Sarajevo, 24.04.2023. godine

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 19/23 od 17.03.2023. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-240/23-   od 21.04.2023. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE
R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1. Općina Hadžići Projekat utopljavanja zgrade radi uštede energije Multimedijalnoj sali Hadžići Neuredna prijava
Obrazac 1 nepopunjen
2. Općina Ključ Utopljavanje administrativnog objekta općine Ključ – spuštanjem stropova u prizemlju i na spratu zgrade Neuredna prijava
Troškovnik urađen od općine Ključ sadržajno ne odgovara predmjeru iz EA
3. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS Utopljavanje objekta JU Srednja ekonomska škola Sarajeva ne ispunjava opće uvjete – nisu dostavljeni predmjer i predračun radova, uvjerenje o plaćenim porezima i doprinosima, opis projekta i dokaz o sufinansiranju projekta.
4. Općina Busovača Utopljavanje Doma kulture Kaćuni Ne ispunjava opće uvjete – nema enregijski audit, dokaz o sufinansiranju projekta
5. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK Utopljavanje zgrade Nadbiskupskog sjemeništa Petar Barbarić  – Isusovačka gimnazija Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (nije dostavljen dokaz o sufinansiranju za iznos naveden od drugih donatora)
6. JU OŠ “Aleksa Šantić” Zenica Zamjena fasade na školskoj zgradi Ne ispunjava opće uvjete -neovlašteni podnositelj
7. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Projekat zamjene stolarije u JU Mješovita srednja škola Tešanj Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (nije dostavljen dokaz o sufinanciranju)
8. JU Centar za kulturu Goražde Utopljavanje kino sale JU  Centar za kulturu Ne ispunjava opće uvjete -neovlašteni podnositelj
9. Grad Zavidovići Utopljavanje školskog objekta JU II OŠ Zavidovići Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen dokaz o registraciji
radovi navedeni u troškovniku nisu kao mjera predviđeni u EA
10. Općina Tešanj Utopljavanje JU Dom zdravlja Izudin Mulabećirović – Izo Tešanj Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (predmjer i predračun se ralikuju od radova predviđenih u mjeri 1 iz EA, oznaka izvora financiranja u proračunu ne odgovara predviđenim radovima)
11 Grad Zavidovići Sanacija sportske dvorane  Zavidovići Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen dokaz o registraciji
12 Općina Jajce Sanacija dječijeg vrtića „Naša radost“  faza C Ne ispunjava opće uvjete – nema enregijski audit, audit rađen za objekte A i B a traže se sredstva za radove na objektu C
13 Općina Jajce Sanacija i rekonstrukcija Društvenog doma Divičani Ne ispunjava opće uvjete – nema enregijski audit
14 Grad Mostar Program unaprijeđenja energetske učinkovitosti teniskog kluba Mostar Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (nije dostavljen troškovnik, predmjerom i predračunom radova iz EA za mjeru 3 su obuhvaćene i neenergetske mjere)
15 Općina Tomislavgrad Izgradnja krova na tribinama NK Tomislav ne ispunjava opće uvjete -nije predmet JP, audit ne sadrži predviđene mjere
16 Grad Mostar Izvođenje građevinskih radova radi utopljavanja zgrade gradske uprave grada Mostara u ul. Braće Fejića Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (nije dostavljen dokaz o sufinanciranju, u proračunu nije označena stavka)
17 Grad Mostar Izvođenje građevinskih radova radi utopljavanja škole Bartola Kašića – Rodoč Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljen opis projekta, nije dostavljen dokaz o sufinanciranju, u proračunu nije označena stavka
18 Grad Mostar Provođenje mjera energetske efikasnosti – utopljavanje OŠ Mujaga Komadina u Mostaru Neuredna prijava – iskazana struktura troškova ne ukazuje na mogućnost realizacije programa u skladu sa opisom aktivnosti (troškovnik ne odgovara iznosima navednim u obrazcima 1 i 3, nije usklađen sa projektnim aktivnostima iz obrazca 3)
19 Općina Tešanj Instalacija fotonaponske – solarne elektrane na Općoj bolnici Tešanj za vlastite potrebe Neuredna prijava – predložena mjera nije predviđena u EA
20 Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB/SBK Travnik Sanacija krova i fasade u smislu poboljšanja energetske učinkovitosti župne kuće i igraonice „Farmice“ Neuredna prijava –
Obrazac 1 nepopunjen, uvjerenje o poreznoj registraciji neovjerena kopija, mjera 2 – izolacija krova ne obuhvaća zamjenu postojeće krovne konstrukcije navedene u troškovniku, neusklađen troškovnik sa obrazcima 1 i 3
21 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Zamjena kotla,instalacija cjevovoda difuzorsko grijanje sportske sale u JU OŠ „Gornja Koprivna“ Cazin Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljenuvjerenje porezne ispostave o urednom plaćanju doprinosa, uvjerenje stiglo nakon proteka roka za prijavu, nema dokaza o sufinanciranju (u proračunu nije označena stavka)
22 Fondacija za stipediranje studenata FONSS Projekat utopljavanja zgrade studentskog doma FONSS kroz postavljanje fasade neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
23 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Utopljavanje zgrade JU OŠ „Šturlić“ Cazin Ne ispunjava opće uvjete – nije dostavljeno uvjerenje porezne ispostave o urednom plaćanju doprinosa, uvjerenje stiglo nakon proteka roka za prijavu, nema dokaza o sufinanciranju (u proračunu nije označena stavka)
24 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Termoizolacija fasade i zamjena stolarije na fiskulturnoj sali JU OŠ „Prača“ u Prači neuredna prijava -nema dokaza da je troškovnik urađen od pravne osobe registrirane za projektiranje, samo pečat ministarstva
25 Općina Bugojno Provođenje detaljnog energijskog audita javne ustanove Doma zdravlja Ne ispunjava opće uvjete – izrada EA nije predmet javnog poziva, nije dostavljen predmjer i predračun radova
26 Općina Bugojno Dopuna sistema grijanja ugradnjom toplotnih pumpi u objektu Opće bolnice Bugojno Neuredna prijava – predložena mjera nije predviđena u EA
27 Općina Bugojno Provođenje detaljnog energijskog audita objekta Kulturno  sportskog centra Bugojno Ne ispunjava opće uvjete – izrada EA nije predmet javnog poziva,

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete, mogu uložiti žalbu Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od osam dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba